Dags att se över män­ni­skans roll som härs­ka­re över häs­ten

Vi mås­te pra­ta mer om vad häs­tar­na vill och om vad vi män­ni­skor vill. Var­för har vi häs­tar och vad får häs­tar­na ut av det? In­om och ut­om ridspor­tens or­ga­ni­sa­tio­ner, be­hö­ver vi få till en bre­da­re dis­kus­sion om bå­de spor­tens och häst­håll­ning­ens re­la­tion til

Göteborgs-Posten - - Debatt -

Det hän­der myc­ket när det gäl­ler re­la­tio­ner­na mel­lan män­ni­skor och djur just nu. Hän­del­ser som del­vis av­speglas re­dan i att det in­te läng­re är själv­klart att om­ta­la de där re­la­tio­ner­na som re­la­tio­ner mel­lan just män­ni­skor och djur. Kanske bor­de vi sä­ga re­la­tio­ner mel­lan män­ni­skor och ic­ke-mänsk­li­ga djur, kanske bor­de vi sä­ga re­la­tio­ner mel­lan män­ni­skor och and­ra djur? På många sätt, språk­li­ga in­te minst, ver­kar män­ni­skor allt of­ta­re själ­va ifrå­ga­sät­ta den ti­di­ga­re för­gi­vet­tag­na rol­len som härs­ka­re över dju­ren.

Även när det gäl­ler män­ni­skors re­la­tio­ner med häs­tar, ser vi att för­änd­ring­ar på­går. Det hand­lar in­te ba­ra om en för­änd­ring i en viss och kanske rentav for­mu­le­rad och för­ut­säg­bar rikt­ning. Det hand­lar om många för­änd­ring­ar i många oli­ka rikt­ning­ar, och des­sa för­änd­ring­ar sker i många oli­ka de­lar av vårt hästum­gänge.

Så ifrå­ga­sätts och om­prö­vas trä­nings­me­to­der­na för ridspor­tens oli­ka täv­lings­gre­nar, och det sker bå­de med sik­tet in­ställt mot yt­ter­li­ga­re för­bätt­ra­de täv­lings­pre­sta­tio­ner och med helt and­ra slags mål­bil­der för ögo­nen. Ex­em­pel­vis ti­di­ga­re gans­ka själv­kla­ra och tra­di­tio­nellt van­li­ga sätt att hål­la häst ifrå­ga­sätts nu. De häst­håll­nings­sy­stem med in­di­vi­du­el­la spil­tor och box­ar och kort tid i ha­gen per dag vin­ter­tid som länge har va­rit för­härs­kan­de, byts på si­na håll sak­ta ut mot häst­håll­nings­sy­stem som bätt­re sva­rar mot det som nu­me­ra för­stås som stäpp­le­van­de flock­djurs na­tur­li­ga be­hov.

Så frå­gan är om vi alls kan um­gås med häs­tar utan tvång och vil­ket tvång som möj­li­gen är okej?

Bort från våld och tvång

Nå, även om vi kan se fle­ra oli­ka rikt­ning­ar in­om det som vi för en­kel­he­tens skull kan kal­la för häs­te­ri­et, så finns det nog en rikt­ning som snart sagt al­la som äg­nar sig åt häs­tar själ­va sä­ger sig be­fin­na sig i och varmt sym­pa­ti­se­ra med. Det är rikt­ning­en bort från me­to­der för häst­han­te­ring och trä­ning av häs­tar som in­ne­hål­ler (mo­ment av) våld och tvång. Men ty­värr är det ju in­te sam­ma sak att sä­ga sig va­ra på väg från me­to­der som in­ne­fat­tar våld och tvång som att fak­tiskt va­ra det.

Täv­lings­reg­ler om­ar­be­tas

Från Svens­ka Ridsport­för­bun­dets si­da fin­ner vi ock­så ut­tryck för att vil­ja fjär­ma sig från den av tra­di­tio­nen ut­sta­ka­de, stund­tals gans­ka hård­hän­ta, vägen när det gäl­ler kons­ten att trä­na och täv­la med häs­tar. Det slår till ex­em­pel ige­nom i den se­nas­te re­vi­sio­nen av ridspor­tens Täv­lings­reg­le­men­te. Där skri­ver man i Ka­pi­tel 3: För­bjud­na åt­gär­der ”Roll­kur och hy­per­flek­tion. Med roll­kur och hy­per­flek­tion me­nas böj­ning av häs­ten un­der tvång.” Det­ta för­bud gäl­ler på he­la täv­lings­om­rå­det och i samt­li­ga gre­nar.

Det som av­ses är en un­der se­na­re de­cen­ni­er stund­tals gans­ka het­sigt om­de­bat­te­rad trä­nings­me­tod som in­ne­bär att häs­ten för­mås tän­ja ut nac­ke och hals till den grad att mu­len mer eller mind­re vid­rör bring­an så att häs­tens nos­rygg ibland näs­tan blir pa­ral­lell med mark­lin­jen. Det­ta in­ne­bär gi­vet­vis att häs­tens syn­fält blir dras­tiskt be­sku­ret. Det är ock­så myc­ket möj­ligt att häs­ten upp­le­ver men­talt obe­hag av själ­va nack- och hu­vud­po­si­tio­nen och att tänj­ning­en ger ska­dor på nack­ko­tor­na.

Täv­lings­reg­le­men­tet är dock så for­mu­le­rat att det är svårt att av­gö­ra om det är rid­ning med häs­ten i den­na po­si­tion, eller form, som för­bjuds eller om det som för­bjuds är just att tvinga häs­ten att rö­ra sig på det sät­tet.

En tolk­ning är att den omdis­ku­te­ra­de, och emel­lanåt hårt kri­ti­se­ra­de for­men roll­kur per de­fi­ni­tion är nå­got som åstad­koms ge­nom tvång. Det be­ty­der att vi här har två ter­mer som för sin be­grip­lig­het är be­ro­en­de av varand­ra, sam­ti­digt som bå­da ter­mer­na läm­nas gans­ka öpp­na för tolk­ning. Den en­da an­ty­dan till de­fi­ni­tion som vi får är just att roll­kur åstad­koms ge­nom tvång, och tvång av det slag som får häs­ten att gå i roll­kur är nu för­bju­det på täv­lings­plat­ser­na.

Ett steg fram­åt

Att Svens­ka Ridsport­för­bun­det er­kän­ner att roll­kur i sig är för­bun­det med tvång är ett steg fram­åt, då man ti­di­ga­re in­te har va­rit sär­skilt be­nä­gen att se pro­ble­mets ex­istens. Tving­an­de han­te­ring av häs­ten lig­ger nä­ra att bru­ka våld mot häs­ten. In­om och ut­om ridspor­tens or­ga­ni­sa­tio­ner, be­hö­ver vi få till en bre­da­re dis­kus­sion om bå­de spor­tens och häst­håll­ning­ens re­la­tion till tvång och våld. Vi som han­te­rar häs­tar, vet in­te var grän­ser­na för tvång och våld går. Frå­gan är helt en­kelt otill­räck­ligt ana­ly­se­rad.

Re­dan sta­ke­tet runt den störs­ta och bäs­ta av ha­gar är en tving­an­de åt­gärd för att hål­la häs­tar­na kvar i ha­gen. Så frå­gan är om vi alls kan um­gås med häs­tar utan tvång och vil­ket tvång som möj­li­gen är okej?

Vi mås­te pra­ta mer om vad häs­tar­na vill och om vad vi män­ni­skor vill. Var­för har vi häs­tar och vad får häs­tar­na ut av det, till ex­em­pel? Och vi mås­te pra­ta mer om hur män­ni­skor kan lyss­na bätt­re och få en stör­re ny­fi­ken­het in­för vil­ka de and­ra dju­ren som vi le­ver med är och hur vi kan le­va till­sam­mans.

Ar­kiv­bild: Andre­as Hil­ler­gren

Den stund­tals het­sigt om­de­bat­te­rad trä­nings­me­to­den roll­kur in­ne­bär att häs­ten för­mås tän­ja ut nac­ke och hals till den grad att mu­len mer eller mind­re vid­rör bring­an så att häs­tens nos­rygg ibland näs­tan blir pa­ral­lell med mark­lin­jen, skri­ver de­bat­tö­rer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.