Löfven: Al­la kom­mu­ner mås­te ta sitt an­svar

Gles­bygds­kom­mu­ner med få jobb och många tom­ma bo­stä­der an­kla­gar stor­stads­kom­mu­ner för att ”dum­pa” so­ci­alt ut­sat­ta per­so­ner hos dem. – Det är in­te ac­cep­ta­belt, sä­ger Ste­fan Löfven (S), som re­a­ge­rar kraf­tigt på upp­gif­ter­na.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - He­le­na Wan­de TT

Fle­ra kom­mu­ner, fram­för allt i gles- och lands­bygd, vitt­nar om att so­ci­alt ut­sat­ta dum­pas hos dem från stör­re kom­mu­ner. Det kan hand­la om per­so­ner med miss­bruks­pro­blem, ar­bets­lö­sa eller ny­an­län­da utan jobb och bo­stad som upp­munt­ras, i vis­sa fall ock­så får prak­tisk hjälp, att flyt­ta till en viss ort.

– Jag vet in­te ex­akt vad som fö­re­va­rit eller in­te, men som prin­cip är det in­te ac­cep­ta­belt. Det är så att al­la mås­te ta sitt an­svar. Vi mås­te hjäl­pas åt här. Det är så det fun­ge­rar, sä­ger Ste­fan Löfven.

Över hund­ra kom­mu­ner anger i en­kä­ten att de upp­le­ver att so­ci­alt ut­sat­ta upp­muntrats, i vis­sa fall hän­vi­sats, att sö­ka bo­stad hos dem i stäl­let för i hem­kom­mu­nen.

Kom­mu­ner­na som pe­kas ut hän­vi­sar till bo­stads­brist, sam­ti­digt som kom­mu­ner­na som tar emot de so­ci­alt ut­sat­ta har få ar­bets­till­fäl­len.

– Vi har sagt att vi ska se till att al­la mås­te gö­ra sitt. Sve­ri­ge har sagt i Eu­ro­pa-sam­man­hang, i EU-sam­man­hang – al­la län­der mås­te gö­ra sitt, ta sitt an­svar. Det är rim­ligt att al­la kom­mu­ner i Sve­ri­ge ock­så tar sitt an­svar, sä­ger Ste­fan Löfven.

Kra­vet på ett ge­men­samt an­svar var ock­så an­led­ning­en till de änd­ring­ar

Vi vet än­nu in­te stor­le­ken på det här ste­fan Löfven

som gjor­des i bo­sätt­nings­la­gen un­der den för­ra man­dat­pe­ri­o­den, en­ligt stats­mi­nis­tern.

Men oli­ka kom­mu­ner gör oli­ka tolk­ning av la­gen. I vis­sa fall er­bjuds ny­an­län­da per­ma­nen­ta bo­stä­der me­dan det i and­ra fall er­bjuds till­fäl­li­ga bo­stä­der tills eta­ble­rings­ti­den på två år löpt ut.

Ci­vilmi­nis­ter Le­na Mic­ko (S) ska mö­ta de kom­mu­ner som sä­ger sig va­ra drab­ba­de av ”so­ci­al dump­ning” för att bil­da sig en upp­fatt­ning om de upp­lev­da pro­ble­men. Hon har ock­så sagt att hon vill föl­ja upp hur bo­sätt­nings­la­gen an­vänds.

– Vi vet än­nu in­te stor­le­ken på det här, eller hur det är, sä­ger Ste­fan Löfven.

När det gäl­ler att hjäl­pa de kom­mu­ner som tar ett stort an­svar är det en­ligt stats­mi­nis­tern en själv­klar­het att de ska få rätt sorts stöd.

– Vi ser till att al­la kom­mu­ner ska ha bra möj­lig­he­ter. Där­för ska ock­så Mag­da­le­na An­ders­son (S) och Le­na Mic­ko (S) pra­ta med kom­mu­ner­na som är värst ute eko­no­miskt, sä­ger Ste­fan Löfven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.