Re­ge­rings­mö­te ef­ter våld­sam­ma pro­tes­ter mot ny med­bor­gar­lag

In­di­ens pre­miär­mi­nis­ter Narend­ra Mo­di sam­lar si­na mi­nist­rar för att dis­ku­te­ra sä­ker­hets­lä­get i lan­det, upp­gav re­ge­rings­käl­lor på lör­da­gen. Minst 20 män­ni­skor har hit­tills dö­dats i bråk och pro­tes­ter mot den nya kon­tro­ver­si­el­la med­bor­gar­la­gen.

Göteborgs-Posten - - Världen - TT-AFP-Reu­ters

Fy­ra per­so­ner blev ihjäl­skjut­na i del­sta­ten Ut­tar Pra­desh i nor­ra In­di­en när en de­mon­stra­tion ur­ar­ta­de i våld­sam­he­ter, sä­ger po­lista­les­man Shi­rish Chand­ra. To­talt sköts tio per­so­ner ihjäl un­der fre­da­gen en­ligt Chand­ra.

I Va­ra­na­si blev en åt­ta­å­ring ihjäl­klämd i en folk­mas­sa. Han lek­te i en gränd och blev om­kullsprung­en, skri­ver The Ti­mes of In­dia. Det var en folk­mas­sa som flyd­de när po­lis för­sök­te däm­pa si­tu­a­tio­nen, upp­ger sta­dens po­lis­chef Prab­ha­kar Chaud­ha­ry.

Trots ute­gångs­för­bud och and­ra re­strik­tio­ner fort­sat­te pro­tes­ter­na på lör­da­gen. Ak­ti­vis­ter i In­di­ens folk­ri­kas­te del­stat Ut­tar Pra­desh, som har en stor mus­limsk mi­no­ri­tet på cir­ka 20 pro­cent, sa­de att po­lis gjort rä­der i de­ras hem och ar­bets­plat­ser för att hind­ra dem att kal­la till nya de­mon­stra­tio­ner.

Det är de störs­ta miss­nö­je­sytt­ring­ar­na mot hin­du­na­tio­na­lis­ten Mo­di se­dan han blev vald 2014.

La­gen som rös­ta­des ige­nom i par­la­men­tet för­ra vec­kan ger med­bor­gar­skap till per­so­ner ur för­följ­da mi­no­ri­te­ter som flytt från grann­län­der­na – men in­te om de är mus­li­mer. Nu an­grips la­gen av fle­ra or­sa­ker.

I den fat­ti­gas­te del­sta­ten As­sam vi­sas ovil­ja mot in­vand­ring över­hu­vud­ta­get – il­le­ga­la in­vand­ra­re från Bang­la­desh har ta­git job­ben ifrån med­bor­gar­na, är en ut­bredd käns­la. På and­ra håll pro­te­ste­rar man mot dis­kri­mi­ne­ring av mus­li­mer. Många på­pe­kar att la­gen plöts­ligt gör re­li­gi­ons­till­hö­rig­het till ett vill­kor för med­bor­gar­skap i ett land som va­rit stolt över sin se­ku­lä­ra för­fatt­ning.

Bild: Al­taf Qadri

Po­lis re­ser bar­ri­ka­der mot de­mon­stran­ter för att däm­pa upp­ro­ret mot den nya med­bor­gar­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.