Ing­en jul­mäs­sa i Not­re-Da­me

Göteborgs-Posten - - Världen -

För förs­ta gång­en se­dan 1803 kom­mer det in­te att hål­las nå­gon jul­mäs­sa i den frans­ka ka­te­dra­len Not­re-Da­me. I stäl­let kom­mer den tra­di­tio­nel­la mid­natts­mäs­san att hål­las i den när­lig­gan­de kyr­kan Saint-Ger­main l’Aux­er­ro­is, med­de­lar den eld­här­ja­de ka­te­dra­lens press­tjänst.

Det var den 15 april i år som Not­re-Da­me – som är upp­satt på FN-or­ga­net Une­scos världs­arvs­lis­ta – eld­här­ja­des svårt och bland an­nat för­lo­ra­de sin go­tis­ka spi­ra. Frank­ri­kes pre­si­dent Em­ma­nu­el Macron har lo­vat att ka­te­dra­len, som upp­för­des mel­lan år 1163 och 1345, ska va­ra helt re­pa­re­rad in­om fem år. (TT)

Bild: Michel Eu­ler

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.