In­te ba­ra fot­boll när Salo­mons­son li­rar i Ja­pan

Ena da­gen iklädd en äk­ta sa­mu­raj­dräkt. And­ra da­gen i mö­te med Andrés Ini­es­ta. Tred­je da­gen iväg på upp­täckts­färd i nå­gon del av Ja­pan. 2019 har va­rit det mest hän­del­se­ri­ka året i Emil Salo­mons­sons liv.

Göteborgs-Posten - - Sport - Li­nus Pe­ters­son li­nus.pe­ters­[email protected]

Det gick att ana Emil Salo­mons­sons tå­rar när han skrev det där öpp­na bre­vet i december 2018. Ef­ter åt­ta år skul­le han ta far­väl av IFK Gö­te­borg.

”Det har va­rit en obe­skriv­lig ära att få dra på mig den blå-vit­ran­di­ga trö­jan. En trö­ja som be­sit­ter så myc­ket histo­rik och kärlek”. Han fort­sat­te:

”Att få re­pre­sen­te­ra IFK Gö­te­borg är inget som jag ta­git för gi­vet utan jag har all­tid va­rit in­för­stådd med vil­ken yn­nest det är”. Al­la äng­lar tac­ka­des. För min­ne­na. För åren.

Se­dan pac­ka­de Emil Salo­mons­son väs­kan, tog fly­get över till Ja­pan och in­led­de sitt livs störs­ta även­tyr.

Förs­ta tan­ken om Ja­pan?

Emil Salo­mons­son fun­de­rar. – Jag ha­de VM 2018 färskt i min­net, att de ha­de mött Bel­gi­en och åkt ut i åt­ton­dels­fi­nal. Men ock­så att de ha­de spe­lat fin fot­boll. Se­dan har Ja­pan all­tid va­rit på min lis­ta över land som jag vill be­sö­ka. Jag tänk­te: ”Var­för in­te tes­ta?”. Det är in­te många svens­ka fot­bolls­spe­la­re som har va­rit där så det kän­des an­norlun­da och ex­o­tiskt.

De­tal­jer­na kring ettårs­kon­trak­tet med San­frec­ce Hi­ros­hi­ma gjor­des klart i bör­jan av ja­nu­a­ri och Salo­mons­son pre­sen­te­ra­des se­der­me­ra med ljusshow, rök­ma­skin och musik.

Det lik­na­de en mo­de­vis­ning. Salo­mons­son, klädd i ko­stym och slips, vin­ka­de till publi­ken och bril­je­ra­de med någ­ra fra­ser på ja­pans­ka.

En full­träff.

Hö­ger­bac­ken le­ve­re­ra­de

yt­ter­li­ga­re en ba­ra någ­ra vec­kor se­na­re. I li­gapre­miä­ren hem­ma på Edi­on Sta­di­um Hi­ros­hi­ma dund­ra­de han iväg en dröm­vol­ley som räd­da­de po­äng mot Shi­mi­zu (1–1).

– Det må­let pra­tar sup­port­rar­na fort­fa­ran­de om! Det var nå­got spe­ci­ellt, hem­mapre­miär och allt. Det må­let var nog ock­så det snyg­gas­te vi gjor­de i år.

Sä­song­en fort­sat­te att rul­la på ef­ter det.

Emil Salo­mons­son spe­la­de myc­ket – och bra. I li­gan, i Cham­pi­ons Le­a­gue, i cu­pen.

Se­dan kom ljumsk­ska­dan. Den gjor­de att hös­ten blev myc­ket käm­pi­ga­re än vå­ren.

– Men allt som allt har det känts bra. De är nöj­da med mig och jag är nöjd med min sä­song, sä­ger han.

Och sjät­te­pla­ce­ring­en i li­gan, hur ser klub­ben på den?

– Klub­ben har vun­nit tre li­ga­tit­lar, 2012, 2013 och 2015, men kol­lar man bud­get­mäs­sigt är det ab­so­lut in­te nå­got av stor­la­gen. Vi är nöj­da med sä­song­en. För­ra året blev de tvåa med 57 po­äng. I år sexa med 55. Sam­ti­digt har klub­ben gjort en li­ten ge­ne­ra­tions­väx­ling och ploc­kat upp många nya, unga spe­la­re från aka­de­min – som är bland de bäs­ta i Ja­pan.

Vann li­gan gjor­de Yo­ko­ha­ma F. Ma­ri­nos, ett lag kryd­dat med bra­si­li­a­na­re. Mar­cos Jú­ni­or, Thi­a­go Martins, Ma­teus, Edi­gar Ju­nio ...

To­talt finns det om­kring 100 ut­länds­ka spe­la­re i li­gan. De tyngs­ta nam­nen till­hör Vis­sel Ko­be. Tho­mas Ver­mae­len, Lu­kas Po­dol­ski, Da­vid

Jag har ta­git al­la möj­lig­he­ter som går! Ibland har jag åkt på egen hand, ibland med min tolk som jag har bli­vit god vän med. Det är fan­tas­tiskt fint här. Det är ett ber­gigt land med myc­ket öar – och så är ma­ten fin! emil salo­mons­son

Vil­la, Andrés Ini­es­ta ...

För Emil Salo­mons­son var det ex­tra stort att de­la plan med den sist­nämn­de i mit­ten av april.

– Det var mäk­tigt för mig som Bar­ca-nörd! Ini­es­ta har all­tid va­rit min gub­be. Han var fan­tas­tisk och kom ut och pra­ta­de li­te. Han var li­ka öd­mjuk som man trod­de att han skul­le va­ra.

Salo­mons­son minns till­ba­ka – och skrat­tar.

– När jag var på väg ut för att by­ta frå­ga­de jag om han vil­le by­ta trö­ja ef­ter mat­chen. Han nic­ka­de. Jag gick in i om­kläd­nings­rum­met, du­scha­de och la min trö­ja i tvät­ten. När jag kom ut frå­ga­de de om jag kun­de vän­ta, Ini­es­ta var på be­hand­ling. ”Klart att jag kan vän­ta på Ini­es­ta!”. När han kom ut bör­ja­de vi pra­ta, han frå­ga­de hur allt var. Jag fick hans trö­ja ... och så vän­ta­de han på min. ”Sor­ry, den är i tvät­ten”, sa jag. Ha­ha! Det är in­te många som

in­te har bytt trö­ja med Ini­es­ta. Det var li­te klan­tigt, men jag trod­de in­te att han skul­le bry sig om min trö­ja!

Hur är det att va­ra ut­ländsk spe­la­re i Ja­pan?

– Du blir ido­li­se­rad på ett an­nat sätt. Det är fo­ton he­la ti­den på trä­ning­ar och mat­cher. De blir im­po­ne­ra­de. Man är li­te ovan vid det! Sam­ti­digt är de väl­digt re­spekt­ful­la.

Jag vet att Ini­es­ta till ex­em­pel har pra­tat om att han trivs väl­digt bra. Han får va­ra ifred på fri­ti­den och sä­ger att han kan va­ra sig själv. Gå ut med fa­mil­jen utan att det blir ga­let.

Året i Ja­pan har dock hand­lat li­ka myc­ket om li­vet ut­an­för fot­bolls­pla­nen. Ef­ter att flyt­ten ha­de verk­ställts be­stäm­de sig Salo­mons­son för att han skul­le ge sig ut och upp­täc­ka lan­det så fort till­fäl­le gavs. Ett par le­di­ga da­gar här – iväg! Ett par le­di­ga da­gar där – iväg igen!

Han har ut­gått från hu­set han hyrt ut­an­för Hi­ros­hi­ma.

– Jag har ta­git al­la möj­lig­he­ter som går! Ibland har jag åkt på egen hand, ibland med min tolk som jag har bli­vit god vän med. Se­dan har jag haft fa­milj, sam­bo och vän­ner över som har ve­lat åka runt. Det är fan­tas­tiskt fint här. Det är ett ber­gigt land med myc­ket öar – och så är ma­ten fin!

– Det här året har va­rit ex­tremt mäk­tigt. Jag är tack­sam för möj­lig­he­ten som jag har fått.

Hur myc­ket skil­jer Ja­pan sig mot Sve­ri­ge?

– Det är an­norlun­da, men än­då hyf­sat likt. Lan­det är väl­digt hög­tek­no­lo­giskt, rent och sä­kert. Till ex­em­pel var det en bras­se som ha­de glömt sin plån­bok ut­an­för bygg­na­den där hans lä­gen­het låg. Han var iväg i tre da­gar för en bor­t­a­match, men när han kom till­ba­ka låg hans plån­bok kvar på ex­akt sam­ma stäl­le. Ing­en ha­de ta­git nå­got. Folk lå­ser in­te dör­rar­na här. Al­la män­ni­skor är så re­spekt­ful­la och hjälp­sam­ma. De vill en väl.

En av upp­le­vel­ser­na som stack ut un­der året, vid si­dan om att träf­fa Andrés Ini­es­ta då, var när Salo­mons­son fick chan­sen att dra på sig en sa­mu­raj­dräkt.

Det var en ”on­ce in a li­fe­ti­me ex­pe­ri­ence”, för att an­vän­da hans eg­na ord på Instagram.

– I ef­ter­hand har jag fått för­kla­rat för mig att det är väl­digt få ja­pa­ner som får klä på sig en äk­ta sa­mu­raj­dräkt. Det är väl­digt äro­fyllt. Jag tror in­te att det är nå­gon an­nan i vårt lag som har gjort det.

Var­för fick du gö­ra det?

– Det var nå­gon grej in­för en match. Klub­ben har en hi­sto­risk kopp­ling till sa­mu­ra­jer.

Vad är det störs­ta du tar med dig från det här året?

– Det har va­rit fräckt att spe­la fot­boll i ett land som in­te är Sve­ri­ge. Och att få bo i en så pass känd stad som Hi­ros­hi­ma. Den om­nämns som freds­sta­den med tan­ke på vad som har hänt.

Salo­mons­son re­fe­re­rar såklart till atom­bom­ben som föll över sta­den i au­gusti 1945.

– De är än­nu trev­li­ga­re och re­spekt­ful­la­re med tan­ke på histo­ri­en. Att få re­pre­sen­te­ra en så­dan stad blir mäk­tigt.

– Se­dan har det hänt så myc­ket sa­ker un­der året. Jag har va­rit som en svamp! Tänkt att: ”Det här vill jag kom­ma ihåg och lä­ra mig”. Det har va­rit nya in­tryck var­je dag.

Och tro­ligt­vis blir de än­nu fler fram­ö­ver. Ef­ter en se­mes­ter och en tur hem till Sve­ri­ge (Salo­mons­son har in­te va­rit där på ett år) lu­tar det åt att han åter­vän­der till Ja­pan för än­nu en fot­bolls­sä­song.

– Planen är att stan­na kvar, det ha­de va­rit nice. Jag kän­ner att det finns myc­ket kvar att ut­rät­ta i Ja­pan och jag trivs väl­digt bra. An­nars får vi se. Man blir krä­sen när man har va­rit i ett så bra land, det tar bort många al­ter­na­tiv. Och se­dan är jag re­a­lis­tisk, jag bör­jar kom­ma upp i åren!

”Planen är att stan­na kvar, det ha­de va­rit nice. Jag kän­ner att det finns myc­ket kvar att ut­rät­ta i Ja­pan och jag trivs väl­digt bra”, sä­ger Emil Salo­mons­son om den när­mas­te fram­ti­den.

Ar­kiv­bild: Jo­han Bern­ström

emil salo­mons­son tac­kar blå­vitt-fan­sen ef­ter all­svens­kans sista match 2018.

Bild: Pe­ter Alm­gren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.