Mer regn i Mä­lar­da­len ett hot mot vägar och järn­väg

Det är rik­tigt blött i Mä­lar­da­len och Stock­holms­om­rå­det – in­te se­dan i december år 2000 har ni­vå­er­na va­rit så höga. Slus­sar­na är öpp­na på max, men mer regn vän­tas. Om vatt­net sti­ger yt­ter­li­ga­re kan järn­vä­gar och vägar drab­bas.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - TT

Vatt­net i Mä­lar­da­len flö­dar re­kord­högt se­dan fle­ra da­gar.

– Det är in­te ovan­ligt att vat­ten­ni­vå­er­na stic­ker i väg i december, men så här har det in­te va­rit se­dan december år 2000, sä­ger Tor­björn Granqvist, an­sva­rig för Mä­la­rens re­gle­ring på Stock­holms ham­nar.

En­ligt SMHI be­ror det på att det har va­rit en lång pe­ri­od av myc­ket ne­der­börd, så mar­ken är mät­tad av vat­ten.

Ni­vån i Mä­la­ren re­gle­ras med slus­sar­na ut mot Ös­ter­sjön i Sö­der­täl­je och i Stock­holm, och där är det nu fullt öp­pet, för­kla­rar han.

– Slus­sar­na är i prin­cip så öpp­na det går, och vi tap­par nu ut vat­ten även i Sö­der­täl­je, som lig­ger sist i ord­ning­en.

Där får vatt­net ba­ra tap­pas ut i un­dan­tags­fall, som nu, för­kla­rar han.

– Vi har en vat­ten­dom att för­hål­la oss till. Men nu har vi ett sam­ver­kans­be­slut från fle­ra myn­dig­he­ter att tap­pa även där.

Stock­holm och Sö­der­täl­je är de en­da plat­ser­na där vatt­net kan rin­na ut från Mä­la­ren, men själ­va om­rå­det som sam­lar upp vat­ten till sjön är jät­testort, som hal­va Dan­mark, be­rät­tar han.

– Avrin­nings­om­rå­det till Mä­la­ren ut­gör 5 pro­cent av Sve­ri­ges yta.

Det gör att tryc­ket på tapp­stäl­le­na nu är myc­ket hårt.

– Te­o­re­tiskt sett kan vi öpp­na li­te till i Ham­mar­by ka­nal, men nu lig­ger vi på max.

Det är enor­ma mäng­der som for­sar ut i Ös­ter­sjön. 790 ku­bik­me­ter per se­kund från al­la de fy­ra tapp­stäl­le­na for­sar ut.

Tor­björn Granqvist föl­jer no­ga lä­get, och hål­ler var­je dag mö­ten med be­rör­da, som rädd­nings­tjäns­ten, Stock­holms lo­kal­tra­fik och läns­sty­rel­sen.

– En­ligt SMHI ska det pla­na ut ef­ter jul­hel­gen, sä­ger han.

Läns­sty­rel­ser­na i de ak­tu­el­la lä­nen Stock­holm, Väst­man­land och Sö­der­man­land sam­ord­nar be­red­ska­pen för de höga flö­de­na.

Även Tra­fik­ver­ket hål­ler koll på ut­veck­ling­en. Bå­de järn­vä­gar och vägar kan be­hö­va stäng­as av om vatt­net sti­ger yt­ter­li­ga­re, en­ligt Bei­si Sun­din, press­kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­ver­ket.

– Än­nu är det inga aku­ta pro­blem, men det kan för­änd­ras, sä­ger Bei­si Sun­din.

Men en­ligt SMHI:s pro­gnos från lör­da­gen vän­tas mer regn.

– Vat­ten­ni­vå­er­na i Mä­lar­da­len och i små vat­ten­drag i Stock­holms län kan sti­ga yt­ter­li­ga­re, be­rät­tar An­na Eklund, vakt­ha­van­de hyd­ro­log på SMHI.

SMHI har ti­di­ga­re ut­fär­dat var­ning­ar för höga flö­den, och de var­ning­ar­na lig­ger kvar.

Vin­den på­ver­kar ock­så, be­rät­tar hon, det blå­ser väst­ligt och det in­ne­bär att vatt­net sti­ger yt­ter­li­ga­re.

– Även i Ös­ter­göt­land och Sö­der­man­land är det höga flö­den.

I Ar­vi­ka, i Värm­land, där vatt­net va­rit väl­digt högt de se­nas­te vec­kor­na, har det där­e­mot lug­nat ned sig. Vatt­net har bör­jat sjun­ka un­dan.

– Vi har ock­så en var­ning för högt vat­ten i Sä­veån ut­an­för Gö­te­borg. Men där ser vi ing­en ök­ning, sä­ger An­na Eklund.

Bild: Jes­si­ca Gow

gam­la stans tun­nel­ba­nesta­tion lig­ger lågt och ho­tas av över­sväm­ning om vatt­net sti­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.