Jo­han­na Sch­rei­ber Ida Ömalm Ronvall

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

In­te som du

B Wahl­ströms

det var verk­li­gen ett tag se­dan, men nu kom­mer en ro­man med kon­se­kvent om­kas­ta­de köns­rol­ler igen. Jo­han­na sch­rei­ber och de­bu­te­ran­de Ida ömalm ronvall gör som gerd bran­ten­berg på 1970-ta­let; de­ras ”In­te som du” är dock en klart mer san­no­lik va­ri­ant av verk­lig­he­ten än den som pre­sen­te­ra­des i ”ega­li­as dött­rar”. För visst skul­le det kun­na va­ra så att kon­ståk­ning är den mest be­und­ra­de spor­ten, me­dan hoc­key är tön­tigt? att tje­jer­na får de bäs­ta om­kläd­nings­rum­men och mest tid på isen? att kil­lar­na ma­ni­pu­le­ras att ta dick­picks som se­dan cir­ku­le­rar i al­las mo­bi­ler och ut­lö­ser hån­skratt i skolkor­ri­do­rer­na? La­bo­re­ran­det med köns­rol­ler­na och at­tri­bu­ten kom­mer i bör­jan av boken som en rad obe­hag­li­ga choc­ker; så vidrigt blir köns­för­tryc­ket och sär­skilt va­ri­an­ten av ”fe­ma­le bon­ding” när det he­la syn­lig­görs så här. det är i sig en flam­man­de ap­pell som ty­värr fal­nar nå­got un­der läs­ning­en; skild­ring­en tyngs av en ena­han­da språk­be­hand­ling där ge­stal­ter­na blir till för­väx­ling li­ka varand­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.