Char­lot­ta Lan­ne­bo (text) Ma­ria Nils­son Tho­re (bild)

Göteborgs-Posten - - Kultur | Idé Och Kritik -

Astrid, all­tid Astrid

Rabén och Sjögren

char­lot­ta Lan­ne­bo och ma­ria nils­son Tho­re fort­sät­ter sitt sam­ar­be­te, nu med ka­pi­tel­bo­ken ”astrid, all­tid astrid” som in­le­der en ny se­rie, och till skill­nad från böc­ker­na om Lil­la e är det här en helt re­a­lis­tisk skild­ring. Jag har svårt att be­stäm­ma mig för vad jag ska tyc­ka om hu­vud­per­so­nen. Åt­ta­å­ri­ga astrid har en stark vil­ja och eld­fängt hu­mör. men ge­stalt­ning­en av den­na i grun­den ro­li­ga och styv­sin­ta ka­rak­tär blir li­te väl sva­jig. ena stun­den ter hon sig fyr­kan­tigt kläm­käck, and­ra käns­lig och in­tres­sant kom­plex. Ibland hör jag en åt­ta­å­rings röst, och ibland är det som om en vux­en be­rät­tar åt hen­ne med mo­get for­mu­le­ra­de ana­ly­ser. det snudd på smör­my­si­ga när den väl­be­ställ­da, mats­lö­san­de fa­mil­jen sit­ter vid det åter­kom­man­de sön­dags­mö­tet för att pla­ne­ra vec­kan kon­tras­te­ras väl­kom­met nog med vas­sa for­mu­le­ring­ar som när astrid kal­lar fri­tids för “ett bull­ran­de fäng­el­se fast dör­rar­na in­te ens är låsta”. det är en träff­sä­ker bild, sä­kert gil­tig för de fles­ta barn med be­hov av att va­ra i fred.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.