Vem vill off­ra sig för sy­ste­mets skull?

Ojäm­lik­he­ten i vår­den är ett väx­an­de pro­blem. Men det är ock­så kö­er­na. So­ci­al­mi­nis­tern bor­de fun­de­ra över vad po­li­ti­ken har för plan för att öka till­gäng­lig­he­ten sna­ra­re än att bli arg för att män­ni­skor sö­ker al­ter­na­tiv.

Göteborgs-Posten - - Ledare - Ka­rin Pihl ka­[email protected]

So­ci­al­mi­nis­ter Le­na Hal­lengren (S) är upp­rörd. Da­gens Ny­he­ter har i ett re­por­tage vi­sat att per­so­ner med privat sjukvårdsf­örsäkring träng­er un­dan and­ra pa­ti­en­ter i vård­kön.

Det är mer re­gel än un­dan­tag att pri­va­ta vård­gi­va­re har av­tal med re­gi­o­ner­na. Men de först­nämn­da tar ock­så emot pa­ti­en­ter från för­säk­rings­bo­lag. Nio av tio vård­gi­va­re som DN kon­tak­tat upp­ger att en pa­ti­ent ges för­tur om hon eller han har en privat sjukvårdsf­örsäkring. Det rim­mar il­la med den lagstad­ga­de prin­ci­pen om att den som har störst be­hov ock­så ska få vård först.

Hal­lengren vill skär­pa la­gen och gö­ra det för­bju­det för per­so­ner med en privat för­säk­ring att gå fö­re i kön. Man kan för­stå Hal­lengrens ils­ka. Var­för ska per­so­ner som kan be­ta­la för sig få grädd­fil i det sy­stem som vi ge­men­samt fi­nan­si­e­rar? Men det finns en an­nan aspekt av det he­la. De fles­ta av de drygt 600 000 per­so­ner som har en privat för­säk­ring har det ge­nom ar­bets­gi­va­ren. And­ra får för­säk­ring­en via fac­ket eller har teck­nat den privat. An­led­ning­en till att en ar­bets­gi­va­re eller pri­vat­per­son skaf­far en privat sjukvårdsf­örsäkring är gi­vet­vis för att man in­te li­tar på den of­fent­li­ga vår­den och på po­li­ti­kens för­må­ga att sty­ra upp si­tu­a­tio­nen.

An­ta­let per­so­ner med privat sjukvårdsf­örsäkring har tre­dubb­lats se­dan 2006, en­ligt bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Svensk För­säk­ring. Sam­ti­digt har re­gi­o­ner­nas kö­er ökat kraf­tigt. Ba­ra mel­lan 2013 och 2017 har an­de­len pa­ti­en­ter som vän­tat på ope­ra­tion eller an­nan åt­gärd i mer än de av vård­ga­ran­tin fast­slag­na 90 da­gar­na ökat från 12 till 26 pro­cent (DN 19/3 2018).

Här upp­står en ond spi­ral. Ju läng­re man mås­te vän­ta på att få vård, desto stör­re blir in­tres­set för att själv kö­pa vård. Som DN vi­sar kan det le­da till un­dan­träng­nings­ef­fek­ter.

Än­då finns det nå­got hyck­lan­de över so­ci­al­mi­nis­terns star­ka re­ak­tio­ner. Folk sö­ker sig till and­ra al­ter­na­tiv ef­tersom det of­fent­li­ga svi­ker sitt upp­drag. Dess­utom fri­görs re­sur­ser till and­ra pa­ti­en­ter då fär­re slåss om det ge­men­sam­ma.

Det går in­te att kland­ra en ar­bets­gi­va­re som må­nar om si­na an­ställ­das väl­må­en­de. Ing­en är vil­lig att off­ra sin häl­sa för sy­ste­mets skull. Den som har en privat för­säk­ring be­ta­lar dess­utom dub­belt för sin vård, först ge­nom lands­tings­skat­ten, se­dan ge­nom de pri­va­ta kost­na­der­na för sjuk­vårds­för­säk­ring­en, som se­dan 2018 för­måns­be­skat­tas.

Det är så klart möj­ligt att stra­ma åt la­gen så att ing­en kan kö­pa sig för­bi kö­er­na. Re­gi­o­ner­na kan an­ta en prin­cip att de in­te ska in­gå av­tal med vård­cen­tra­ler och sjuk­hus som ock­så tar emot pa­ti­en­ter med privat för­säk­ring. Men det lö­ser in­te pro­ble­met.

Det finns gott om kli­ni­ker som in­te har nå­got av­tal med re­gi­o­nen och som ba­ra tar emot pa­ti­en­ter med privat sjukvårdsf­örsäkring. Des­sa kli­ni­ker kom­mer an­tag­li­gen att öka om det blir för­bju­det att stif­ta av­tal bå­de med re­gi­o­ner och med för­säk­rings­bo­lag. Där­med finns en risk att den of­fent­li­ga vår­den för­lo­rar me­di­cinsk kom­pe­tens. Duk­ti­ga lä­ka­re och sjuk­skö­ters­kor lär sö­ka sig till ar­bets­gi­va­re med god ar­bets­mil­jö och en bra lön. Ris­ken är allt­så att skill­na­der­na i vård­kva­li­tet ökar än­nu mer.

I stäl­let för att ond­gö­ra sig över att folk trött­nat på kö­er­na bor­de Hal­lengren ini­ti­e­ra en dis­kus­sion om den of­fent­li­ga vår­dens pri­o­ri­te­ring­ar. Un­der 2020-ta­let kom­mer kö­er­na att öka nå­got enormt i Sve­ri­ge, in­te minst på grund av att vård­be­ho­vet i den sto­ra 40-ta­list­ger­ne­ra­tio­nen. Des­sa per­so­ner har rätt till god vård, och läng­re kö­er in­ne­bär ett än­nu hög­re tryck på pri­va­ta lös­ning­ar. Det är dess­utom in­te hel­ler sam­hälls­e­ko­no­miskt för­svar­bart att för­sum­ma per­so­ner i ar­bets­för ål­der – allt­så de som fi­nan­si­e­rar den of­fent­li­ga vår­den – som kanske har mind­re all­var­li­ga sjuk­do­mar.

Vad sä­ger Le­na Hal­lengren till en svårt sjuk per­son som vän­tat ett halv­år på ope­ra­tion och som kan och vill be­ta­la för sin egen vård? ”Du ska off­ra dig för den so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka sam­hällsmo­del­lens och den po­li­tis­ka oför­mågans skull?” Det är in­te ett till­freds­stäl­lan­de svar.

Vad sä­ger Le­na Hal­lengren till en svårt sjuk per­son som vän­tat ett halv­år på ope­ra­tion och som kan och vill be­ta­la för sin egen vård?

Bild: Ja­ne­rik Hen­riks­son

So­ci­al­mi­nis­ter Le­na Hal­lengren (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.