Omstridd in­disk lag kan dri­va mil­jo­ner på flykt

Göteborgs-Posten - - Världen - Moa Kärnstrand

Våld­sam­ma pro­tes­ter. De­mon­stra­tions­för­bud. Lo­ka­la be­gräns­ning­ar av mo­bil­tjäns­ter. Re­ak­tio­ner­na har va­rit star­ka på den lagänd­ring i In­di­en som sär­be­hand­lar mus­lims­ka in­vand­ra­re. Men det mest oro­an­de är in­te lagänd­ring­en – utan vad som kan kom­ma där­ef­ter, en­ligt ex­per­ter.

I värs­ta fall kan mil­jo­ner ut­sat­ta tving­as på flykt, sä­ger en ex­pert.

– Jag miss­hand­la­des tills jag blev med­vets­lös. Se­dan tog de mig till po­lis­sta­tio­nen, där de tving­a­de oss att sit­ta på det kal­la gol­vet. Jag fick ing­en vård trots att det kän­des som om jag skul­le dö, sä­ger stu­den­ten Mo­ham­mad Musta­fa som stu­de­rar vid ett av Del­his stat­li­ga uni­ver­si­tet, till tidningen Ti­mes of In­dia.

Han be­rät­tar om en av de at­tac­ker som den in­dis­ka po­li­sen an­kla­gas för att ha ut­fört mot stu­den­ter som pro­te­ste­rar mot den änd­ring av den in­dis­ka grund­la­gen som ny­li­gen ge­nom­för­des. Den nya skriv­ning­en in­ne­bär att mus­lims­ka in­vand­ra­re får fär­re rät­tig­he­ter än in­vand­ra­re som till­hör and­ra re­li­gi­o­ner.

Ef­ter att pro­tes­ter­na star­ta­de i mit­ten av december har de fort­plan­tat sig över det som kal­las värl­dens störs­ta de­mo­kra­ti, men som sam­ti­digt är ett land där led­ning­en in­te gör nå­gon hem­lig­het av att man vill byg­ga ett hin­du­na­tio­na­lis­tiskt sam­häl­le. Minst 21 män­ni­skor har dö­dats un­der oro­lig­he­ter­na, många har ska­dats och hund­ra­tals gri­pits.

Narend­ra Mo­dis re­ge­ring be­skrev lagänd­ring­en som en ”barm­här­tig­hets­gest” som ska ge män­ni­skor som flyr till In­di­en en snab­ba­re väg till med­bor­gar­skap, även de som kom­mit il­le­galt. Men me­dan till ex­em­pel krist­na per­so­ner om­fat­tas av la­gen, gör mus­li­mer det in­te.

Bland op­po­si­tio­nen i In­di­ens par­la­ment, där re­ge­rings­par­ti­et BJP och dess al­li­e­ra­de har ma­jo­ri­tet, väck­te lagänd­ring­en av­sky. Le­da­mö­ter kal­la­de för­änd­ring­en för en attack på In­di­ens själ, ef­tersom lan­det va­rit känt för se­ku­lä­ra ide­al. Någ­ra in­dis­ka kri­ti­ker har gått så långt som att dra pa­ral­lel­ler mel­lan Na­zi­tyskland och den nya lag­stift­ning­en och det re­gis­ter över folks re­li­giö­sa över­ty­gel­se som re­ge­ring­en pla­ne­rar att upp­rät­ta i sam­band med den.

– Det här är förs­ta gång­en In­di­en änd­rar i med­bor­gar­lag­stift­ning­en så att en re­li­gi­on får fär­re rät­tig­he­ter än de and­ra. Det är ett stort steg, sä­ger Syda­si­en­kän­na­ren Sten Wid­malm, pro­fes­sor vid Uppsa­la uni­ver­si­tet.

Men en­ligt Wid­malm är det in­te själ­va lagänd­ring­en i sig som är mest oro­an­de, utan den stör­re ut­veck­ling som den vi­sar på.

– Det här kan öpp­na för and­ra lagänd­ring­ar som gör sam­ma åt­skill­na­der. I för­läng­ning­en kan det hand­la om att ta bort från mus­li­mer­na rät­tig­he­ter som and­ra har, som arvs­rätt, rätt att bil­da po­li­tis­ka or­ga­ni­sa­tio­ner eller ytt­ran­de­fri­het. Det är ing­en som vet var grän­ser­na lig­ger bort­om det­ta, sä­ger han och tar som ex­em­pel som­ma­rens hän­del­ser i Kash­mir – den en­da del­sta­ten i In­di­en där mus­li­mer­na är i ma­jo­ri­tet.

– Där har In­di­en rul­lat till­ba­ka själv­sty­ret som kash­mi­ri­er­na har haft se­dan 1950-ta­let.

Mo­di och hans BJP har am­bi­tio­nen att gö­ra In­di­en till en hin­du­na­tio­na­lis­tisk stat. Par­ti­ets stöd öka­de vid va­let i vå­ras och bre­da folk­la­ger står bakom dess plan. Den 200 mil­jo­ner star­ka mus­lims­ka mi­no­ri­te­ten ha­de fått det tuf­fa­re re­dan in­nan lagänd­ring­en, bland an­nat har hin­du­na­tio­na­lis­tis­ka mob­bar an­gri­pit, miss­hand­lat och dö­dat mus­li­mer och per­so­ner som för­knip­pas med kon­sum­tion av nöt­kött.

Den hin­du­na­tio­na­lis­tis­ka vå­gen i In­di­en med­för att stö­det för lagänd­ring­ar­na är stort.

Mo­di själv är för­sik­tig i si­na ut­ta­lan­den om par­ti­ets plan. Men in­ri­kesmi­nis­ter Amit Shah, Mo­dis hög­ra hand, skräd­de in­te or­den när han ny­li­gen kam­pan­ja­de in­för lo­kal­va­len i nord­öst­ra In­di­en.

– Jag kan för­säk­ra er att in­nan det na­tio­nel­la va­let 2024 kom­mer jag att ha kas­tat ut dem al­la, sa han om lan­dets mus­lims­ka be­folk­ning.

I det ex­tre­ma sce­na­ri­ot kan på­gåen­de re­for­mer tvinga mil­jo­ner män­ni­skor på flykt, sä­ger Sten Wid­malm.

– Om det blir så är omöj­ligt att sä­ga nu. Men ris­ken finns och det är till­räck­ligt oro­väc­kan­de. Gra­den av de­mo­kra­ti i In­di­en har va­rit sta­digt nedåt­gå­en­de un­der de se­nas­te sju till åt­ta åren.

Det här är förs­ta gång­en In­di­en änd­rar i med­bor­gar­lag­stift­ning­en så att en re­li­gi­on får fär­re rät­tig­he­ter än de and­ra

Sten Wid­malm pro­fes­sor vid Uppsa­la uni­ver­si­tet

Bild: Al­taf Qadri

Stu­den­ter från uni­ver­si­te­tet Ja­mia mil­lia Isla­mia och lo­kal­bor i en pro­test mot den nya med­bor­gar­la­gen i new del­hi i lör­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.