Helt sam­häl­le slu­kat av lå­gor

Göteborgs-Posten - - Världen - Em­ma Gyl­lestad Fan­ny He­den­mo

Nå­got sva­la­re tem­pe­ra­tu­rer gyn­na­de på sön­da­gen ar­be­tet med att släc­ka de över hund­ra brän­der som fort­fa­ran­de här­jar i del­sta­ten New South Wa­les. Sam­ti­digt av­krävs pre­miär­mi­nis­tern på svar om Austra­li­ens ar­be­te mot kli­mat­för­änd­ring­ar­na.

De brand­män som ar­be­tar out­trött­ligt med att släc­ka skogs­brän­der­na i New South Wa­les fick i går en smu­la re­spit. Un­der da­gen har väd­ret va­rit sva­la­re, med max­tem­pe­ra­tu­rer på strax un­der 30 gra­der.

De se­nas­te da­gar­nas ex­trem­het­ta och star­ka vin­dar har dri­vit på brand­för­lop­pet mar­kant. Ef­ter­läng­ta­de tunga regn­fall vän­tas in­te på fle­ra vec­kor, en­ligt Reu­ters – tvärtom spås het­tan, med tem­pe­ra­tu­rer på över 40 gra­der, åter­vän­da re­dan näs­ta helg.

Fram­åt sön­dags­ef­ter­mid­da­gen här­ja­de fort­fa­ran­de av ett hund­ra­tal brän­der, främst i Blue Mountains-re­gi­o­nen syd­väst om Syd­ney.

– Det hand­lar fort­fa­ran­de om fy­ra till sex vec­kor in­nan vi kan bör­ja se en för­bätt­ring av vä­der­för­hål­lan­de­na, sä­ger Sha­ne Fitz­sim­mons, New South Wa­les brand­chef.

Det lil­la sam­häl­let Bal­mo­ral, cir­ka tio mil syd­väst om Syd­ney, blev så gott som helt ut­plå­nat i lör­dags av vad som kal­las Green Watt­le Cre­ek-bran­den, rap­por­te­rar SBS News. Två gång­er un­der de se­nas­te tre da­gar­na har bran­den drab­bat Bal­mo­ral.

– Vi har den för­kros­san­de ny­he­ten att det in­te finns myc­ket kvar i sta­den Bal­mo­ral, sä­ger New South Wa­les pre­miär­mi­nis­ter Gla­dys Be­re­jik­li­an.

Sam­häl­let med 400 in­vå­na­re var eva­ku­e­rat, och ing­en av de bo­en­de rap­por­te­ras ha om­kom­mit i bran­den.

I tors­dags av­led två vo­lon­tä­rer som ar­be­ta­de med att släc­ka Green Watt­le Cre­ek-bran­den i när­he­ten av Bal­mo­ral. De bå­da män­nen fär­da­des i ett ut­ryck­nings­for­don som träf­fa­des av ett fal­lan­de träd, och bi­len kör­de av vägen och kra­scha­de, en­ligt rädd­nings­tjäns­ten i New South Wa­les.

Bild: De­an Lewins

green Watt­le cre­ek-bran­den i när­he­ten av sam­häl­let Tah­mo­or, cir­ka sju mil syd­väst om new South Wa­les del­stats­hu­vud­stad Syd­ney. bild från i tors­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.