En jultra­di­tion vi hål­ler hårt på

Göteborgs-Posten - - Fotografen­s Val - Jo­han­na Hag­ström jo­han­[email protected] Jan An­ders­son jan.an­ders­[email protected]

Kul­tur: Kloc­kan 15 i mor­gon bän­kar sig årets störs­ta tv-publik för att se på ”Kal­le An­ka och hans vän­ner öns­kar god jul”. En tra­di­tion som många ser som en oum­bär­lig del av jul­fi­ran­det.

Äls­kad, an­mäld och änd­rad fler gång­er än du tror. ”Kal­le An­ka och hans vän­ner öns­kar god jul” har sänts i SVT se­dan 1960. På Gö­te­borgs uni­ver­si­tets­bib­li­o­tek finns boken som vi­sar den mör­ka bak­grun­den till julfa­vo­ri­ten.

Kloc­kan 15 på julaf­ton bän­kar sig årets störs­ta tv-publik för att se på ”Kal­le An­ka och hans vän­ner öns­kar god jul”. Det tims­långa pro­gram­met be­står av tio klipp från gam­la Dis­ney­fil­mer, samt två av­slu­tan­de klipp ur nya eller kom­man­de fil­mer från fil­mjät­ten.

Un­der årens lopp har ”Kal­le och hans vän­ner” änd­rats ett otal gång­er, ho­tats av ned­lägg­ning, an­kla­gats för ra­sism, sex­ism, våld­sam­ma sce­ner och för att va­ra en en­da lång re­klam­film för Dis­ney. Sam­ti­digt är det en av vå­ra mest om­hul­da­de tra­di­tio­ner som fle­ra ge­ne­ra­tio­ner ser som en oum­bär­lig del av jul­fi­ran­det.

– I den mån tit­ta­re hör av sig är det för att de vill att pro­gram­met ska va­ra li­ka­dant som det all­tid har va­rit. Och kanske då och då att det kom­mer åsik­ter om nå­got av klip­pens våld­sam­he­ter, sä­ger sä­ger Tho­mas Nils­son, fö­re det­ta pla­ne­rings­chef på SVT.

En av de stör­re tit­tar­stor­mar­na på se­na­re år in­träf­fa­de 2012, när Dis­ney klipp­te bort ett par sce­ner i ”I jul­tom­tens verk­stad”, som man an­såg in­ne­höll för­doms­ful­la ste­re­o­ty­per. Dels var det en svart doc­ka, dels en ju­disk doc­ka med stor nä­sa som gör en ko­sack­dans. Även en blond doc­ka som sä­ger ”mam­ma” i sam­ma se­kvens som den svar­ta doc­kan klipp­tes bort.

– Det är mer en själv­sa­ne­rings­sak för Dis­ney. Dis­ney tyc­ker att doc­kan kan upp­le­vas som ste­re­o­typ och för­doms­full. Den blon­da doc­kan upp­lev­des ock­så som en ste­re­o­typ bild i det sam­man­hang­et och bå­da doc­kor­na togs där­för bort. Det­sam­ma gäl­ler den ju­dis­ka man­nen. Det hand­lar allt­så om tre doc­kor, men två se­kven­ser, sa­de Lin­da An­ders­son, då­va­ran­de kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­ri­ga för Dis­ney, till SVT då.

Det he­la upp­märk­sam­ma­des stort och på Fa­ce­book star­ta­des pro­test­grup­per. ”Rör in­te Kal­le An­kas jul” och ”Vi som vill ha kvar tra­di­tio­nel­la Kal­le An­kas julaf­ton” gil­la­des av över 40 000 an­vän­da­re. Men Dis­ney stod på sig.

Ori­ginal­fil­men ”I jul­tom­tens verk­stad” är från 1932 och den som vill för­dju­pa sig i vil­ket sam­hälls­kli­mat som råd­de då kan gå till Gö­te­borgs uni­ver­si­tets­bib­li­o­tek och be­stäl­la fram den över­sat­ta barn­bok som gjor­des ut­i­från fil­men, ”Där jul­tom­ten bor”, ut­gi­ven av Åh­lén & Åkerlund 1936.

Ett ex­em­pel: När den svar­ta doc­kan kom­mer fa­ran­de be­skrivs att hon ”vif­ta­de med ar­mar­na, rul­la­de med ögo­nen och vi­sa­de si­na gran­na vi­ta tän­der i ett brett grin”. Och jul­tom­ten ut­ro­pa­de glatt ”Nej, tit­ta på nig­gern!” var­vid doc­kan böj­de sig fram och vi­sa­de OK-stäm­peln i rum­pan.

Den som öns­kar sig en åter­gång till en mer ”tra­di­tio­nell” ver­sion av pro­gram­met bör va­ra med­ve­ten om att al­la in­gå­en­de klipp har änd­rats fle­ra gång­er ge­nom åren och att vis­sa ori­gi­nal, som ”I jul­tom­tens verk­stad”, in­ne­hål­ler gro­va ra­sis­tis­ka in­slag.

Kal­le An­kas jul har allt­så klippts och put­sats många gång­er se­dan förs­ta sänd­ning­en 1960. I dag är ba­ra fy­ra av det förs­ta pro­gram­mets fil­mer kvar (om än änd­ra­de): ”I jul­tom­tens verk­stad”, samt sce­ner­na ur lång­fil­mer­na ”Askung­en”, ”Snö­vit och de sju dvär­gar­na” och ”La­dy och Luf­sen”.

I av­ta­let mel­lan SVT och Dis­ney in­går ock­så två klipp från nya eller kom­man­de teck­na­de fil­mer var­je år, eller ”över­rask­ning­ar­na” som Au­rora Stark, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Dis­ney i Nor­den, kal­lar dem. Hon väl­jer att sva­ra på GP:s frå­gor i mejl.

Hur många län­der sän­der Kal­le An­kas jul i nå­gon form?

”Vi i Nor­den säl­jer pro­gram­met till fy­ra län­der – Sve­ri­ge, Nor­ge, Dan­mark och Fin­land. Jag kan in­te på rak arm sva­ra på hur många and­ra län­der som vi­sar ’Kal­le An­ka och hans vän­ner öns­kar god jul’, men det är helt sä­kert fle­ra run­tom i värl­den.”

Ser pro­gram­men li­ka­da­na ut?

”De an­pas­sas ef­ter var­je land så in­ne­hål­let kan skil­ja sig li­te.”

Vad blir årets två över­rask­ning­ar? ”Det får vi ve­ta på julaf­ton!” För­ra året var det just en av de två nya film­snut­tar­na som or­sa­ka­de en smär­re folk­storm och fick fem tit­ta­re att an­mä­la pro­gram­met till GRN, Gransk­nings­nämn­den för ra­dio och tv. Kla­go­må­let gäll­de ”otill­bör­ligt gyn­nan­de”, allt­så att det he­la var re­klam.

Dis­ney ha­de valt ut ett klipp ur bio­ak­tu­el­la ”Rö­jar-Ralf kra­schar in­ter­net”, där en rad oli­ka va­ru­mär­ken syn­tes i bild. ”På själ­vas­te julaf­ton ... jag bör­jar bli trött på ski­ten, är­ligt ta­lat. Otill­bör­ligt gyn­nan­de så det ba­ra stän­ker om det.” skri­ver en tit­ta­re i an­mä­lan.

Al­la an­mä­la­re fick av­slag av nämn­den, med hän­vis­ning till ett be­slut från 2009, då GRN slog fast att Dis­neys film­klipp vis­ser­li­gen gyn­na­de ett kom­mer­si­ellt in­tres­se, men ”var mo­ti­ve­rat av ett un­der­håll­nings­in­tres­se”.

Och på SVT har man inga pla­ner på att för­sö­ka pres­sa Dis­ney eller änd­ra i upp­läg­get.

– Det är så pro­gram­met ser ut och vi har fått det god­känt av Gransk­nings­nämn­den. Så vi fort­sät­ter, sä­ger Lin­da Gra­nath, pro­gram­chef för in­köp på SVT Barn och an­sva­rig ut­gi­va­re för Kal­le An­ka på julaf­ton.

Två gång­er ge­nom åren har ny­till­träd­da che­fer på SVT dristat sig till att fö­re­slå att Kal­le An­ka kanske ha­de spe­lat ut sin roll på julaf­ton: He­le­na Sand­blad 1979 och Mi­kael Ols­son 1999. Bå­da gång­er­na möt­tes för­sla­get av en kraf­tig pro­test­storm och Kal­le blev kvar.

I dag finns inga in­ter­na dis­kus­sio­ner på SVT om jul­pro­gram­mets va­ra eller in­te va­ra.

– Det är SVT:s öns­kan att få fort­sät­ta. Vi har en väl­digt lo­jal titt­ning och har inga in­di­ka­tio­ner på att det går nedåt med in­tres­set. Så länge svens­ka fol­ket vill sit­ta och ha en här­ligt tim­me till­sam­mans på julaf­ton så vill vi för­sö­ka ge dem det, sä­ger Lin­da Gra­nath.

Nå­got tyd­ligt ge­ne­ra­tions­skif­te kan in­te hel­ler anas i tit­tar­siff­ror­na, me­nar hon.

– Visst, da­gens barn har till­gång till ett så myc­ket stör­re ut­bud, de är va­na vid teck­na­de se­ri­er på ett an­nat sätt. Min 12-åri­ga dot­ter tyc­ker fort­fa­ran­de att det är my­sigt att tit­ta, sä­ger hon.

Det en­da frå­ge­teck­net fram­ö­ver är vad star­ten för strea­ming­tjäns­ten Dis­ney plus kom­mer att in­ne­bä­ra. Den är tänkt att få Sve­ri­ge­pre­miär i slu­tet på mars näs­ta år och skul­le möj­li­gen kun­na gö­ra Dis­ney mind­re su­gen på att lå­ta and­ra ka­na­ler vi­sa de­ras fil­mer.

– Det hän­der myc­ket på mark­na­den. Vi vet in­te hur det kan på­ver­ka i dags­lä­get. Vi vill gär­na fort­sät­ta med Kal­le An­ka på julaf­ton, sä­ger Lin­da Gra­nath.

Hen­nes kol­le­ga Tho­mas Nils­son är dock sä­ker på sin sak: Kal­le An­ka blir kvar i julaf­tonstablån ”så länge det finns te­le­vi­sion”.

– Jag tror in­te det finns nå­gon bort­re gräns. Oav­sett dis­tri­bu­tions­for­mer, det kan bli ho­lo­gram så små­ning­om, så har vi ett uni­ver­sellt be­hov av tra­di­tio­ner och ge­men­sam­ma re­fe­ren­ser, sä­ger han.

Just tra­di­tio­ner, ge­men­sam­ma re­fe­ren­ser och en re­jäl dos nostal­gi me­nar Nordiska mu­se­ets et­no­log Le­na Kätt­ström Höök är någ­ra av för­kla­ring­ar­na till att Kal­le An­kas jul över­levt i snart 60 år. Det finns fler. In­te minst Dis­neys egen drag­nings­kraft.

– Om man skra­par li­te på film­snut­tar­nas yta så ser man att de al­li­hop hand­lar om att god­he­ten vin­ner, det krist­na bud­ska­pet i teck

nad ver­sion om man så vill. Allt slu­tar lyck­ligt, man de­lar med sig till varand­ra, till och med Fer­dinand får va­ra med. Det finns nå­got ro­gi­van­de över det.

Le­na Kätt­ström Höök på­pe­kar ock­så att den pa­us som Kal­le An­kas jul skän­ker svens­ka jul­fi­ra­re är ett vik­tigt and­nings­hål för att julaf­ton över­hu­vud­ta­get ska gå ihop. Det blir en stunds vi­la för he­la fa­mil­jen. Det spe­lar ing­en roll om mor­mor som­nar eller att far­far sak­nar den fär­ga­de doc­kan i tom­tens jul­fa­brik, det vik­ti­ga är att man sit­ter där i sof­fan. Till­sam­mans.

– För många är det en­da gång­en un­der he­la julaf­ton som man kan sit­ta ned i lugn och ro, an­nars är det sa­ker som ska fix­as he­la ti­den. Det har bli­vit som en ri­tu­al.

I sitt yr­ke som et­no­log tyc­ker hon sig ock­så mär­ka att åter­väx­ten bland tv-tit­tar­na är tryg­gad. I de fles­ta svens­ka hem är det no­stal­gis­ka vux­na som in­tro­du­ce­rar si­na barn till Kal­le An­kas jul, me­dan det i många in­vand­rar­fa­mil­jer ser helt an­norlun­da ut.

– Där är det bar­nen som snap­par upp den svens­ka tra­di­tio­nen om Kal­le och be­rät­tar för si­na för­äld­rar. Och Dis­neys sa­gor är ju all­mängil­ti­ga, de fun­kar över­allt, även folk som in­te fi­rar jul kan tit­ta på Kal­le An­ka och gö­ra det till en ny tra­di­tion.

Apro­på tra­di­tio­ner så är just ”Kal­le An­ka och hans vän­ner öns­kar god jul” ett av få pro­gram som du ba­ra kan se på tra­di­tio­nell tv kloc­kan 15.00 ... eller?

Ef­ter en stunds ef­ter­forsk­ning­ar och ”stor ak­ti­vi­tet på pla­ne­rings­av­del­ning­en” åter­vän­der Tho­mas Nils­son med be­ske­det att det ska gå att se pro­gram­met ström­mat på SVT Play, allt­så sam­ti­digt som det går på tra­di­tio­nell tv.

Det­ta gäl­ler dock in­te al­la ap­pa­ra­ter som kan ta emot SVT Play, ”bland an­nat är vi just den­na tim­ma li­te osäk­ra på hur det fun­ge­rar på App­le TV” skri­ver han i ett mejl.

Med and­ra ord är det säk­rast att rat­ta in SVT1 på den van­li­ga tv:n, för att ga­ran­te­rat kun­na nyn­na med med när Ben­ja­min Syr­sa sjung­er ”Ser du stjär­nan i det blååå ...”.

Bild: Pon­tus Lun­dahl

”Kal­le An­ka och hans vän­ner öns­kar god jul” loc­kar stor­publik till tv-ap­pa­ra­ter­na var­je jul.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.