Fak­ta: De styr cho­klad­värl­den

Göteborgs-Posten - - Ekonomi - Käl­la: In­ter­na­tio­nal Cocoa Or­ga­ni­za­tion, ICCO samt re­spek­ti­ve bo­lags hem­si­dor

Den glo­ba­la cho­klad­pro­duk­tio­nen styrs i prin­cip av ett få­tal jät­tar – här är de fem störs­ta:

Mars Wrig­ley Con­fec­tio­ne­ry – Ame­ri­kans­ka Mars, med ba­sen i Vir­gi­nia, till­ver­kar, för­u­tom cho­kla­den med sam­ma namn, bland an­nat Snic­kers, M&M, Mal­te­sers, Mil­ky Way och Skitt­les. Bo­la­get, som ock­så har en stor pro­duk­tion av mat­va­ror och hund­mat, är fa­mil­jeägt och om­sät­ter runt 35 mil­jar­der dol­lar, cir­ka 330 mil­jar­der kro­nor om året.

Fer­re­ro Group – Fer­re­ro, med bas i Lux­em­burg, äger va­ru­mär­ken som Nu­tel­la, Kin­der och pra­li­ner­na Fer­re­ro Rocher. Bo­la­get styrs av fa­mil­jen Fer­re­ro, med sty­rel­se­ord­fö­ran­de Gio­van­ni Fer­re­ro i spet­sen. Un­der det brut­na rä­ken­skaps­å­ret 2017/2018 om­sat­te cho­klad­till­ver­ka­ren näs­tan 11 mil­jar­der eu­ro, runt 115 mil­jar­der kro­nor.

Mon­de­lez – Mon­de­lez, med hu­vud­kon­tor i ame­ri­kans­ka Il­li­no­is, äger bland an­nat Ma­ra­bou, Cad­bu­ry och Toble­ro­ne. Även Oreo och Phi­la­del­p­hia in­går i det börsno­te­ra­de jät­te­bo­la­gets livs­me­delsport­följ. I fjol ha­de Mon­de­lez in­täk­ter på runt 26 mil­jar­der dol­lar, näs­tan 250 mil­jar­der svens­ka kro­nor.

Mei­ji – Det ja­pans­ka mat­konglo­me­ra­tet Mei­ji do­mi­ne­rar cho­klad­mark­na­den i Ja­pan och Ki­na. Om­sätt­ning­en stan­na­de på 1 254 mil­jar­der yen, mot­sva­ran­de cir­ka 110 mil­jar­der svens­ka kro­nor un­der det brut­na rä­ken­skaps­å­ret 2018/2019.

The Hers­hey Com­pa­ny – Ame­ri­kans­ka Hers­hey till­ver­kar cho­kla­den med sam­ma namn, men äger ock­så va­ru­mär­ken som ex­em­pel­vis Ree­se’s. Det börsno­te­ra­de bo­la­get ha­de för­ra året en om­sätt­ning på 7,8 mil­jar­der dol­lar – runt 75 mil­jar­der svens­ka kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.