Or­dens­grun­da­re för­grep sig på 60 barn

Göteborgs-Posten - - Världen - Ame­ry von Schoultz

Tret­ti­ot­re präs­ter in­om Kristi le­gi­o­nä­rer har för­gri­pit sig på 173 barn. Själ­ve grun­da­ren Mar­ci­al Ma­ci­el gav sig på minst 60 barn.

Det fram­går av en rap­port som den ka­tols­ka or­den själv pub­li­ce­rat ba­ra da­gar­na ef­ter på­ve Fran­ci­skus or­der om öp­pen­het om pe­do­fi­li. Man har un­der­sökt fall från det att or­den grun­da­des 1941 och fram till i år.

Tidningen El País skri­ver att det var tack va­re stöd från på­var­na än­da fram till Pau­lus II som mex­i­ka­nen Mar­ci­al Ma­ci­el kun­de hål­las trots att han rap­por­te­ra­des förs­ta gång­en re­dan 1943. Först år 2006 be­ord­ra­de Va­ti­ka­nen ho­nom att dra sig till­ba­ka för bön och bot­gö­ring och han av­led 2008.

Av de 33 nu ut­pe­ka­de präs­ter­na är sex av­lid­na, åt­ta har läm­nat präs­ter­ska­pet och 18 är kvar i or­den men utan kon­takt med ung­doms­verk­sam­het. En­dast en har ställts in­för rät­ta. Av de 33 blev 14 själ­va ut­sat­ta för över­grepp som unga.

Den ak­tu­el­la un­der­sök­ning­en ska pre­sen­te­ras vid ett or­densmö­te i ja­nu­a­ri, och för­fat­tar­na ”be­kla­gar och för­dö­mer” miss­grep­pen och ber de ut­sat­ta om för­lå­tel­se.

Det var främst un­der ti­den i präst­se­mi­na­ri­er som ung­do­mar­na blev ut­sat­ta. Att de bod­de i in­ter­nat utan kon­takt med an­hö­ri­ga, di­sci­pli­nen och att präs­ter­na ut­nytt­ja­de sitt över­tag bi­drog till att det kun­de fort­gå, skri­ver tidningen El Mun­do i sitt re­fe­rat.

Att kraf­ter in­om Va­ti­ka­nen länge blun­da­de för kän­da brott in­om Kristi le­gi­o­nä­rer ha­de po­li­tis­ka grun­der; man stöd­de rö­rel­sen ef­tersom den ut­gjor­de mot­vikt mot en an­nan stor ka­tolsk rö­rel­se, Opus Dei, skri­ver El País.

Bild: Pli­nio Le­pri

mar­ci­al ma­ci­el, i svart präst­kap­pa, väl­sig­nas av på­ve Jo­han­nes Pau­lus II år 2004. mar­ci­al ma­ci­els or­den Kristi le­gi­o­nä­rer har nu gjort en grund­lig un­der­sök­ning av pe­do­fi­li som fö­re­kom­mit in­om rö­rel­sen än­da se­dan han bil­da­de den 1941.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.