Re­pe­ti­tion är kun­ska­pens mo­der

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Re­plik till Lis­beth Can­dow, 14/12

Tack för ditt in­lägg! Ex­akt så är det. I svens­ka sko­lan är ”kri­tiskt tän­kan­de” och ”ifrå­ga­sät­tan­de” mo­de­ord. Var­ken lä­ra­re eller ele­ver för­står in­ne­bör­den och lek­tio­ner och prov är ba­ra en soppa blan­da­de med ele­ver som sit­ter och fipp­lar med smartp­ho­nes och spel på sko­lor­nas da­to­rer i smyg.

De barn och ung­do­mar som lärt sig nå­got har vux­na som käm­par för att bar­net ska gö­ra läx­or och för­stå vad de lä­ser. Lär dem att ”re­pe­ti­tion är kun­ska­pens mo­der”. Får bar­net att in­te ge upp, och ge dem ”true grit”. Be­grän­sa skärm­ti­den till en halv­tim­ma om da­gen. Tvinga för­äld­rar och barn att lä­sa ”Skärm­hjär­nan” av An­ders Han­sen i hopp om att de ska för­stå vad skär­mar gör med oss. Jag ser att apo­ka­lyp­sen när­mar sig. Eli­sa­bet ock­så 40-ta­list

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.