Fler kvin­nor dör på grund av al­ko­hol

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Me­di­cin/Häl­sa:

Fler kvin­nor dör av al­ko­hol­re­la­te­ra­de sjuk­do­mar jäm­fört med ti­di­ga­re.

Om­kring 2 000 svens­kar dör var­je år på grund av al­ko­hol, skri­ver SVT Ny­he­ter med hän­vis­ning till statistik från So­ci­al­sty­rel­sen. Runt två tred­je­de­lar av dem är män, men ga­pet mins­kar mel­lan kö­nen.

– På ett all­mänt plan hand­lar det om att en ökad jäm­ställd­het i sam­häl­let gör att kvin­nor och män får mer likar­ta­de livssti­lar där bland an­nat al­ko­hol­kon­sum­tio­nen är en del, sä­ger Mats Ram­s­tedt, forsk­nings­le­da­re på Central­för­bun­det för al­ko­hol- och nar­ko­tikaupp­lys­ning till tv-ka­na­len.

So­ci­al­sty­rel­sen flag­gar för att mör­ker­ta­let kan va­ra stort ef­tersom can­cer­fall in­te räk­nas in i sta­tisti­ken, trots att det finns väl­be­lag­da sam­band mel­lan al­ko­hol­kon­sum­tion och can­cer. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.