Ekorr­jakt kan tillå­tas ef­ter 18-årigt för­bud

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Jakt: All­män jakt på ek­or­rar kan bli tillå­tet igen ef­ter att ha va­rit för­bju­det i 18 år.

Det fö­re­slår Na­tur­vårds­ver­ket.

I vå­ras fö­reslog Jä­ga­re­för­bun­det att all­män jakt åter­in­förs på bland an­nat ek­or­re, en lin­je som Na­tur­vårds­ver­ket nu går på.

– Vi har en livs­kraf­tig stam av ek­or­re i Sve­ri­ge. Po­pu­la­tio­nen är be­räk­nad till cir­ka 200 000 in­di­vi­der, sä­ger Eb­ba Hen­ning Planck, på Na­tur­vårds­ver­ket.

En­ligt Na­tur­vårds­ver­kets för­slag, som nu ska skic­kas på re­miss, får jak­ten på­gå mel­lan den 15 no­vem­ber och den 29 feb­ru­a­ri i he­la lan­det. Bå­de kött och skinn av ek­or­re kan till­va­ra­tas. (TT)

Ar­kiv­bild: Per Gustavs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.