Så blev jul­klas­si­kern et­ta

Göteborgs-Posten - - Kultur - Björn Berglund TT

För förs­ta gång­en lig­ger Ma­ri­ah Ca­reys ”All I want for christ­mas is you” från 1994 nu högst på Bill­board­lis­tan.Men in­te en­bart tack va­re jul­ma­gi.

I år bör­ja­de Ma­ri­ah Ca­reys jul den 1 no­vem­ber. I ett film­klipp på Twit­ter låg sång­di­van ned­bäd­dad i säng­en och väck­tes av ett te­le­fon­sam­tal från jul­tom­ten. ”Det är dags!”, ut­ro­pa­de hon, följt av ett gläd­jetjut.

Det var på da­gen 25-år se­dan hen­nes ju­lal­bum ”Mer­ry christ­mas” släpp­tes, och det blev start­skott för årets kam­panj för att ta ”All I want for christ­mas is you” till näs­ta ni­vå.

Och i vec­kan hän­de det. Lå­ten klätt­ra­de till förstap­lat­sen på den ame­ri­kans­ka sing­el­lis­tan Bill­board hot 100. Den är där­med den låt som ta­git längst tid på sig att nå fram till toppla­ce­ring­en. Den är ock­så den förs­ta jullå­ten högst upp se­dan ”The chip­munk song” 1958.

Men det sked­de in­te av en slump. På se­na­re år har Ca­rey mål­med­ve­tet byggt ett helt uni­ver­sum kring lå­ten, skri­ver The New York Ti­mes.

Se­dan 2014 åker hon på jul­tur­né­er runt he­la jord­klo­tet med ”All I want for christ­mas is you” som stå­en­de ex­tra­num­mer. Och in­för var­je jul mark­nads­förs den hårt. Det har kom­mit fle­ra nya mu­sik­vi­de­or , en mini­do­ku­men­tär samt vi­ra­la klipp, som när Ca­rey lis­tar tio sa­ker hon öns­kar sig till jul, eller fram­för klas­si­kern i Ja­mes Cor­dens ”Car­pool ka­ra­o­ke”.

Lå­ten låg till grund för en barn­bok 2015 och en ani­me­rad lång­film 2017. Ti­di­ga­re i år släpp­tes en ju­bi­le­ums­box med fy­ra oli­ka ver­sio­ner av ”All I want for christ­mas is you” och en me­ter­lång tryckt tids­lin­je över lå­tens histo­ria. Sam­ti­digt dri­ver de se­nas­te årens ex­plo­sion av ström­mad musik på lyss­ning­en.

Men den främs­ta or­sa­ken till fram­gång­en är helt en­kelt att lå­ten är så bra, slår The New York Ti­mes fast.

”All I want for christ­mas is you” an­ses av många va­ra det sista mo­der­na bi­dra­get till de verk­li­ga jul­klas­si­ker­na.

– Vi har klas­si­ker­na – stan­dard­lå­tar­na som al­la har växt upp med – och så finns ny­tolk­ning­ar­na eller de nya ori­gi­nal­lå­tar­na. Ma­ri­ah bor i den där per­fek­ta plat­sen mel­lan bå­da, sä­ger Da­ve Ba­ku­la, ana­ly­ti­ker på Ni­el­sen Mu­sic, till tidningen.

Ca­rey själv sä­ger sig in­te för­stå var­för den bli­vit så stor.

– Men det gör mig väl­digt glad, spe­ci­ellt ef­tersom det är den förs­ta julsång­en jag skrev. Jag blir väl­digt stolt när per­so­ner kom­mer fram och be­rät­tar att den har bli­vit en del av de­ras jultra­di­tion, sa­de hon till TT in­för sin kon­sert i Gö­te­borg för­ra ju­len.

Men att lå­ten blev till var in­te själv­klart. 1994 stod den då 25-åri­ga Ma­ri­ah Ca­rey på top­pen av sin kar­riär. När skiv­bo­la­get fö­reslog ett ju­lal­bum var hon tvek­sam. Var det in­te ba­ra fö­re­det­ting­ar som spe­la­de in så­da­na?

Hur al­bu­mets sto­ra hit blev till rå­der det de­la­de me­ning­ar om. En­ligt Ma­ri­ah Ca­rey satt hon helt en­sam i ett hus ut­an­för New York och plin­ka­de på en Ca­sio-synt sam­ti­digt som jul­fil­men ”Li­vet är un­der­bart” stod på i bak­grun­den.

Hen­nes då­va­ran­de låt­skri­var­part­ner Wal­ter Afa­na­si­eff sä­ger där­e­mot att de kom på lå­ten till­sam­mans, och att det bör­ja­de med att han spe­la­de de ka­rak­tä­ris­tis­ka boo­gie woo­gie-ac­kor­den på pi­a­no. Ski­van spe­la­de de in un­der som­ma­ren 1994, och fyll­de stu­di­on med julpynt för att kom­ma i stäm­ning.

I dag und­rar Afa­na­si­eff fort­fa­ran­de hur lå­ten kun­de bli så stor, med sin lång­sam­ma och ut­tag­na in­led­ning och av­sak­nad av re­gel­rätt re­fräng.

– Den är utan rim och re­son, den ba­ra fun­ka­de trots att den bröt mot reg­ler­na. Det kan va­ra där­för som den har levt så länge, sä­ger han till The New York Ti­mes.

– Jag kan sä­ga att mi­na ex­fru­ar, mi­na barn och mi­na barn­barn har den lå­ten att tac­ka för många fi­na sa­ker, tilläg­ger han.

Ar­kiv­bild: Char­les Sy­kes

Ma­ri­ah Ca­rey.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.