Ac­ker­mann bry­ter kon­trak­tet med Häc­ken

Göteborgs-Posten - - Sport - Fred­rik Janlind fred­[email protected]

Ke­vin Ac­ker­mann, 18,ha­de skri­vit på kon­trak­tet med Fi­o­ren­ti­na när ett hjärt­felupp­täck­tes. Nu ett år se­na­re är han till­ba­ka på fot­bolls­pla­nen – men bry­ter kon­trak­tet medHäc­ken. – He­la min värld ba­ra ra­sa­de, sä­ger han om det se­nas­te året.

För drygt ett år se­dan blev Ke­vin Ac­ker­mann såld av Häc­ken till den ita­li­ens­ka stor­klub­ben Fi­o­ren­ti­na. En­ligt upp­gif­ter till GP lan­da­de över­gångs­sum­man på 8,5 mil­jo­ner kro­nor för su­per­ta­lang­en som klev upp i A-la­get hos Häc­ken re­dan som 16-åring.

Mitt­fäl­ta­ren blev den sjät­te yngs­te spe­la­ren ge­nom ti­der­na i all­svens­kan men un­der flyt­ten till Ita­li­en upp­täck­tes ett hjärt­fel.

– Det var som att han slog mig i hjär­tat. Grep­pa­de tag i hjär­tat och drog ut det. De or­den tog ifrån mig mitt liv. Jag är fot­bolls­spe­la­ren Ke­vin. Jag kän­ner in­te den and­ra Ke­vin så bra, han finns in­te, sa han till Häc­kens hem­si­da ef­ter att be­ske­det landat.

Men i bör­jan av no­vem­ber kom come­bac­ken på fot­bolls­pla­nen för Ke­vin Ac­ker­mann. Då fick han en tim­me mot Ljungski­le i en trä­nings­match, en halv­lek mot Halm­stad och 82 mi­nu­ter mot Norr­by.

Men någ­ra fler mat­cher för Ac­ker­mann i Häc­ken blir det in­te. Un­der mån­da­gen kom be­ske­det om att ta­lang­en och klub­ben går skil­da vägar för att han ska kun­na ”ta näs­ta steg på väg till­ba­ka ef­ter hjär­to­pe­ra­tio­nen”.

– Det här är nå­got som jag har tänkt på un­der en lång stund. Det är inget im­pul­sivt be­slut eller så utan jag var ju på väg att läm­na för ett år se­dan och sen blev ju må­let att kom­ma till­ba­ka och bli frisk igen och nu kom vi över­ens om det här, sä­ger han.

Hur har det här året va­rit egent­li­gen?

– Oj, det har va­rit ett ex­tremt tur­bu­lent år. För­ra året av­slu­ta­des ju väl­digt bra, det var frid och fröjd och jag ha­de skri­vit på för Fi­o­ren­ti­na. Sen blev det som det blev och hjärt­felet ställ­de till det och då var mitt en­da mål att ta mig till­ba­ka.

Hjärt­felet upp­täck­tes ne­re hos Fi­o­ren­ti­na un­der den ob­li­ga­to­ris­ka lä­kar­un­der­sök­ning­en. Då klub­ben för ett par år se­dan för­lo­ra­de sin lag­kap­ten Da­vi­de Asto­ri ef­ter ett hjärt­fel är klub­ben ex­tremt no­gran­na.

– Det var en lång pro­cess, nog­grann och ex­tremt bra och det var där mitt hjärt­fel upp­täck­tes, sä­ger Ac­ker­mann och fort­sät­ter:

– Det var verk­li­gen en mar­dröm! För­stod du di­rekt hur all­var­ligt det var?

– Nej, in­te di­rekt. Först trod­de jag in­te att det var så all­var­ligt utan att det var nå­got li­tet. Sen kom jag hem och det drog ut på ti­den och då bör­ja­de jag att in­se. Mitt liv blev verk­li­gen som en job­big film och som en mar­dröm.

Men att ba­ra ge upp fot­bolls­kar­riä­ren fanns in­te på kar­tan för Ke­vin Ac­ker­mann. I stäl­let blev det ope­ra­tions­bor­det som gäll­de 30 april.

– Jag är en av de förs­ta i Sve­ri­ge som åt­gär­dar det och kom­mer till­ba­ka. Det fanns ing­en ga­ran­ti för lä­kar­na att ge mig utan krop­pen mås­te ju lä­ka. Det var upp till Gud

att gö­ra så att allt blev bra och det var ba­ra att hop­pas och be att allt skul­le gå vägen, sä­ger han.

Hur var ti­den ef­ter ope­ra­tio­nen?

– Det var hemskt! Jag har va­rit fot­bolls­spe­la­re he­la mitt liv och se­dan jag var fem år har min en­da dröm va­rit att bli proffs. Det har in­te fun­nits nå­got an­nat. Det har in­te fun­nits nå­gon plan B. He­la min värld ba­ra ra­sa­de.

Hur tog du dig till­ba­ka rent men­talt?

– Jag be­stäm­de mig tidigt att jag skul­le till­ba­ka. Sen har fa­mil­jen och vän­ner stöt­tat mig ex­tremt bra och gett mig mo­ti­va­tion. För mig fanns det ald­rig nå­got tvi­vel. Jag skul­le ba­ra ta mig till­ba­ka. Jag gick till en men­tal coach un­der som­ma­ren och vin­tern och det har ock­så spe­lat en stor roll i att jag nu är star­ka­re men­talt och lärt kän­na mig själv än­nu bätt­re.

Vad hän­der nu då?

– Nu är jag ju klubb­lös! Det finns li­te in­tres­se men vi får se vad som hän­der. Prio nu för mig är att hit­ta en klubb som tror på mig och där jag kan va­ra med och kon­kur­re­ra om en trö­ja di­rekt. Jag vill spe­la så myc­ket fot­boll och ba­ra gö­ra det jag äls­kar. Det lu­tar mot Sve­ri­ge, det gör det. Sen vet man ald­rig vad som hän­der.

Sport­che­fen i Häc­ken, Son­ny Karls­son, om be­slu­tet att lå­ta Ke­vin Ac­ker­mann läm­na klub­ben trots att han ett år ti­di­ga­re sålts för 8,5 mil­jo­ner kro­nor.

– Han kän­ner att han be­höv­de star­ta om och vi kän­de att vi bac­kar och ska in­te slåss här ba­ra för någ­ra trans­fer­sum­mor utan vi lå­ter han läm­na. Det är trå­kigt men vi för­sö­ker hjäl­pa ho­nom till att hit­ta de bäs­ta för­ut­sätt­ning­ar­na för att hit­ta en ny klubb. Det är all­tid trå­kigt att tap­pa nå­gon men det är bätt­re att ha am­bi­tio­nen ihop, det är det de hand­lar om, sä­ger han.

Gick det här snabbt? Eller för­sök­te ni över­ta­la ho­nom?

– Det har ta­git li­te tid, det har det gjort. Det här var nog en käns­la som vi såg i ho­nom och som vi vil­le få svar på så det tog li­te tid. Men när det väl be­slu­ta­des så gick det fort.

Jag ha­de skri­vit på för Fi­o­ren­ti­na. Sen blev det som det blev och hjärt­felet ställ­de till det och då var mitt en­da mål att ta mig till­ba­ka.

Ke­vin ac­ker­mann

För ett år se­dan sål­des Ke­vin ac­ker­mann till Fi­o­ren­ti­na och var på väg att flyt­ta till ita­li­en när lä­kar­na upp­täck­te ett hjärt­fel.

Ar­kiv­bild: Michael Erich­sen

Ar­kiv­bild: Carl San­din

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.