Vem ska be­ta­la för att räd­da värl­den?

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Att mänsk­lig­he­ten står in­för en enorm ut­ma­ning i form av kli­mat­kri­sen är ett fak­tum. In­no­va­tion och fö­re­ta­gan­de är en vik­tig del i kam­pen. Än­då ver­kar ing­en va­re sig vil­lig att kö­pa eller äga den tek­nik som krävs för att sty­ra sku­tan åt rätt håll, skri­ver Ma­lin Frit­hiofs­son, Wo­men in tech Gö­te­borg.

En frå­ga som många stäl­ler till strä­van­de ent­re­pre­nö­rer med en dröm och en af­färs­plan är: ”vem är din förs­ta kund?”. Med det­ta me­nas in­te den fak­tis­ka förs­ta per­so­nen som öpp­nar plån­bo­ken för att kö­pa en tjänst eller pro­dukt, utan den grupp som lös­ning­en till­för till­räck­ligt myc­ket vär­de för att mo­ti­ve­ra en be­tal­ning.

I många fall är den­na frå­ga rätt sim­pel; i sin enk­las­te form så be­ta­lar jag för hem­kör­ning av mat för att jag är en del av den väx­an­de be­kväm­lig­hets­mark­nad som har mer peng­ar än tid och ork. I and­ra fall blir det mer kom­pli­ce­rat, spe­ci­ellt när det gäl­ler pro­duk­ter som kan räd­da värl­den.

För vem är egent­li­gen kun­den för ett pro­blem som vi al­la de­lar? Det­ta är ett di­lem­ma som många ny­star­ta­de fö­re­tag med grö­na tek­no­lo­gi­er

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.