Stort tack!

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Se­dan jag för ba­ra nå­gon må­nad se­dan bör­ja­de lä­sa tidningen har jag lagt mär­ke hur myc­ket ar­be­te som ver­kar krä­vas för att al­la pro­ces­ser ska kun­na fly­ta på. Jag vill ut­tryc­ka en enorm tack­sam­het och ett stort be­röm till al­la som bi­drar till att sam­häl­let fun­ge­rar. Det är i mi­na ögon helt ga­let att så många män­ni­skor kan ar­be­ta till­sam­mans och att det fun­ge­rar så bra som det gör. Kri­ga på, gäng­et! Jonas im­po­ne­rad 20-åring

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.