ME (my­al­gisk ence­falomy­e­lit)

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Käl­la: 1177 Vård­gui­den

Van­li­ga sym­tom vid ME eller CFS (chro­nic fa­ti­gue syndro­me) är bland an­nat trött­het som in­te går över sjuk­doms­käns­la som ut­lö­ses när man an­sträng­er sig och som kvar­står i mer än 24 tim­mar pro­blem med söm­nen smär­ta i le­der­na svag­het i musk­ler­na svull­nad i lymf­kört­lar­na svå­rig­he­ter med kon­cent­ra­tio­nen

mins­kad to­le­rans för stress Det går in­te att trä­na sig frisk från ME/CFS. Det går in­te hel­ler att vi­la sig frisk. Besvä­ren kan för­vär­ras av an­sträng­ning och man bör där­för in­te över­an­stränga sig.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.