Kol­le­gor­na om Marianne Mörck:

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Wil­li­am Spetz:

”Det är näs­tan svårt att be­skri­va hur det är att job­ba medMa­ri­an­ne. Hon är helt över­na­tur­ligoch den­mest ka­ris­ma­tis­ka män­ni­ska jag­vet.Jag­minns den förs­ta ge­nom­läs­ning­en, jag var nervös bland al­la le­gen­da­rer­na och­jag kän­de­ing­en. Vi satt bred­vid­varand­ra och hon tog sin­pen­na och ritade ett li­tet hjär­ta i mitt ma­nus. Som en förs­ta kon­takt.Det glöm­mer jag ald­rig.”

Mar­ti­na Haag:

”Marianne är fan­tas­tisk, jät­te­ro­lig, varm, smart –och to­talknäpp. Hon har en sådras­tisk humor. Vi har hit­tat varand­ra i sång­en, vi har engrej när vi sit­ter och vän­tar mel­lan tag­ning­ar­na, att vi­sjung­er ’Sound of Mu­sic”-lå­tar till­sam­mans, hon vac­kert och­jag falskt.”

Sven Woll­ter:

”Det är stän­digt överraskan­de att job­ba medMa­ri­an­ne.Marianne? Hon är skif­tan­de he­la ti­den, väl­digt le­van­de.Det är­kul, men­man får va­ra skärpt.”

Ma­rie Ri­chards­son:

”Jag bör­ja­de mitt Gö­te­borgs­liv som på­klä­ders­ka på Sto­ran, där hon just va­rit med i ”Ani­ma­len”. Jag kom ju från Norr­land och tänk­te ve­mär den­na Marianne Mörck som al­la pra­tar så gott om och som ska ha va­rit ro­li­gast i he­la dam­lo­gen? Det tog 20 årin­nan­jag träf­fa­de hen­nei Mal­mö. Då för­stod jag. Hon ären fan­tas­tisk, per­son­lig, ro­ligoch­verk­li­gen unik män­ni­ska.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.