Många barn oro­li­ga in­för ju­len

Göteborgs-Posten - - Nyheter -

Ju­len be­skrivs of­ta som bar­nens hög­tid, men den är ock­så snap­sens hög­tid. Sys­tem­bo­la­get sålde för­ra året dub­belt så myc­ket sprit­dryc­ker vec­kan in­nan jul jäm­fört med en van­lig vec­ka. Sam­ti­digt har vart fem­te barn minst en för­äl­der med al­ko­hol­pro­blem, vi­sar en färsk stu­die.

20 pro­cent av al­la barn har minst en för­äl­der som har el­ler har haft al­ko­hol­pro­blem. Av de runt 430 000 bar­nen har drygt hälf­ten på­ver­kats myc­ket ne­ga­tivt av för­äl­derns dric­kan­de, vi­sar en un­der­sök­ning av Central­för­bun­det för al­ko­ho­loch nar­ko­tikaupp­lys­ning (CAN).

Det är ett stort sam­hälls­pro­blem som in­te är be­grän­sat till ju­len, på­pe­kar So­fia Grönkvist, so­ci­o­nom och en­hets­chef för Stöd och ut­bild­ning på Bris.

– Barn som le­ver med vux­na som dric­ker för myc­ket väx­er upp med stor otrygg­het och stress. Det kan le­da till psy­kisk ohäl­sa un­der upp­väx­ten och på läng­re sikt, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Barn till miss­bru­ka­re, en stor grupp barn, lö­per hög­re risk att gå ut sko­lan med läg­re be­tyg. Re­la­tio­ner till and­ra på­ver­kas ne­ga­tivt. För­äld­rar­na är in­te den tryg­ga bas man be­hö­ver för att ut­veck­las och må bra.

I de fles­ta fa­mil­jer miss­bru­kar in­te för­äld­rar­na. Men det kan än­då va­ra oro­väc­kan­de för barn att se si­na för­äld­rar be­ru­sa­de. Nyk­ter­hets­rö­rel­sen IOGT-NTO upp­ma­nar där­för al­la vux­na att fi­ra en vit jul för bar­nens skull. Sam­ti­digt upp­le­ver många nub­ben och julö­len som en harm­lös stäm­nings­hö­ja­re på julaf­ton.

Det kan va­ra oro­väc­kan­de för barn att se si­na för­äld­rar be­ru­sa­de

Var går grän­sen för när dric­kan­det blir ett pro­blem?

– Så fort bar­nen på­ver­kas skul­le jag vil­ja sä­ga. När barn pra­tar med Bris om för­äld­rars dric­kan­de hand­lar det väl­digt säl­lan om hur myc­ket de dric­ker el­ler hur of­ta. Det hand­lar om hur de upp­le­ver si­na för­äld­rar, sä­ger So­fia Grönkvist.

– De be­skri­ver hur de­ras för­äld­rar för­änd­ras fy­siskt, i ta­let och hu­mö­ret. De blir oför­ut­säg­ba­ra. Al­ko­ho­len gör att man får en mins­kad för­må­ga att va­ra känslo­mäs­sigt när­va­ran­de.

Vi är ock­så mer be­näg­na att se pro­ble­met hos nå­gon an­nan. Fy­ra av tio svens­kar tyc­ker att de­ras jul­fi­ran­de nå­gon gång har bli­vit ne­ga­tivt på­ver­kat av att en per­son har druc­kit för myc­ket. Men ba­ra en li­ten del er­kän­ner att de själ­va har upp­trätt då­ligt på fyl­lan, vi­sar en SIFO-un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.