Plast­skatt i Sve­ri­ge

Göteborgs-Posten - - Världen - Käl­la: re­ge­ring­en.se

Från och med 2020 kom­mer plast­på­sar i Sve­ri­ge att be­skat­tas. Skat­ten har som mål att Sve­ri­ge ska nå EU-må­let om att var­je per­son för­bru­kar max­i­malt 40 plast­bär­kas­sar per år till slu­tet av 2025. Skat­ten ska även mins­ka mikro­plas­ter i na­tu­ren. Van­li­ga plast­bär­kas­sar ska en­ligt för­sla­get be­skat­tas med tre kro­nor per bär­kas­se och för på­sar med vo­lym på max­i­malt fem li­ter fö­reslås skat­ten va­ra 30 öre per bär­kas­se. Bär­kas­sar som kan an­vän­das fle­ra gång­er, samt fry­spå­sar och sopp­å­sar om­fat­tas in­te av skat­ten. Syf­tet med den nya skat­ten är att mins­ka plast­kon­sum­tio­nen och få kon­su­men­ter­na att tän­ka till in­nan de kö­per en plast­på­se. Den nya skat­ten vän­tas ge knappt tre mil­jar­der kro­nor till stats­kas­san.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.