Po­li­sen vill mä­ta knark­hal­ter­na i av­lop­pen

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Mia Pet­ters­son mia.pet­ters­[email protected]

Ny­he­ter: Ge­nom att mä­ta spår av nar­ko­ti­ka i av­lop­pen vill po­li­sen för­sö­ka få grepp om vil­ka och vil­ken mängd dro­ger som gö­te­bor­gar­na an­vän­der. Möj­li­gen skul­le man även kun­na klar­gö­ra hur dro­gan­vän­dan­det skil­jer sig mel­lan oli­ka stads­de­lar.

Spår av dro­ger­na som gö­te­bor­ga­ren stop­par i sig kom­mer så att sä­ga ut på and­ra si­dan. Där­för vill po­li­sen gö­ra mät­ning­ar i av­lopps­vatt­net för att ta re­da på hur myc­ket och vad be­folk­ning­en knar­kar. Och kanske hur det skil­jer sig mel­lan oli­ka stads­de­lar.

För sju år se­dan mät­te fors­ka­re från Umeå uni­ver­si­tet drog­hal­ter i av­lopps­vatt­net på 33 or­ter run­tom i Sve­ri­ge. Mest ko­ka­in och am­fe­ta­min fanns i Gö­te­borg me­dan Kö­ping ha­de mest me­tam­fe­ta­min. Stock­holm ingick in­te i stu­di­en.

Nu har po­li­sen i Gö­te­borg pla­ner på att upp­re­pa mät­ning­ar­na, en ny­het som SVT Väst först rap­por­te­ra­de.

– Vår bild är att till­gång­en på nar­ko­ti­ka är stor, men det är li­te sub­jek­tivt, så vi ha­de be­hövt li­te and­ra pa­ra­met­rar än vår egen käns­la, sä­ger Erik Nord, chef för po­lis­om­rå­de Stor­gö­te­borg.

Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de han sta­tistik på Twit­ter över hur myc­ket av oli­ka sor­ters nar­ko­ti­ka som spa­nings­sek­tio­nen be­slag­ta­git.

– Men det är in­te sä­kert att det speg­lar hur bru­ket ser ut. Emel­lanåt går vi in på in­di­vi­der som vi tyc­ker är stra­te­giskt in­tres­san­ta, och äg­nar de sig åt am­fe­ta­min så be­slag­tar vi myc­ket am­fe­ta­min, kon­sta­te­rar Erik Nord.

SVT-pro­gram­met Vec­kans brott un­der­sök­te ny­li­gen av­lopps­vatt­net i hal­va Stock­holm. Ana­ly­sen vi­sa­de att man rökt sam­man­lagt 224 ki­lo can­na­bis un­der en vec­ka.

Erik Nord ser ing­en an­led­ning till var­för det skul­le se an­norlun­da ut i Gö­te­borg.

– Per ca­pi­ta lig­ger vi nog på sam­ma vo­ly­mer. Kanske ser det an­norlun­da ut för vis­sa pre­pa­rat, am­fe­ta­min till ex­em­pel har ju hi­sto­riskt va­rit van­li­ga­re i Gö­te­borg, sä­ger han.

Po­lis­che­fen be­rät­tar att de be­slag­ta­git 100 ki­lo can­na­bis ut­an att ga­tupri­set på­ver­ka­des alls, vil­ket åt­minsto­ne ger en hint om till­gång­en.

– Just de bi­tar­na ha­de va­rit in­tres­sant att få ve­ta mer om. Vo­ly­mer­na, sä­ger han.

En tyd­li­ga­re bild av drog­bru­ket i Gö­te­borg, och hur det änd­ras över tid, skul­le bland an­nat kun­na va­ra ett red­skap i po­li­sens verk­tygs­lå­da för att be­käm­pa sta­dens gäng­kri­mi­na­li­tet.

– Det är näs­tan helt klart för mig att des­sa två sa­ker – skjut­ning­ar och gäng­kri­mi­na­li­tet, och nar­ko­ti­ka, häng­er sam­man. Där­för är det vik­tigt att för­stå hur mark­na­den ser ut, sä­ger Erik Nord.

Tan­ken är att ge­nom­fö­ra av­lopps­mät­ning­en un­der förs­ta hal­van av näs­ta år, men än­nu är det in­te klart om, och i så fall hur, den blir av. Det är bå­de en kost­nads­frå­ga och en tek­nisk frå­ga. Erik Nord hop­pas dock att det går att mä­ta drog­hal­ter­na per stads­del. Ett så­dant re­sul­tat skul­le kun­na spe­la in när sta­dens hund­ra­tals nya po­li­ser ska pla­ce­ras ut i de oli­ka lo­kal­po­lis­om­rå­de­na.

– Men fram­förallt hand­lar det om att be­skri­va miss­bru­ket och dess om­fatt­ning, och att det även gäl­ler stads­de­lar vi nor­malt kanske in­te för­knip­par med nar­ko­ti­ka­miss­bruk, sä­ger Erik Nord och fort­sät­ter:

– Det är min miss­tan­ke, och det ser vi på be­sla­gen med, att det miss­bru­kas en hel del i stads­de­lar som Ör­gryte och Hovås där vi nor­malt sett in­te för­vän­tar oss det.

Men man kanske bru­kar dro­ger i en an­nan stads­del än den man bor i?

– Så är det sä­kert, och om vi mä­ter i ci­ty un­der hel­ger och knu­tet till kro­gar kan det sä­kert miss­bru­kas en del där. Vi får väl se. Det kanske in­te ens går att mä­ta så; av­lopp från Berg­sjön kanske blan­das med av­lop­pet från Tors­lan­da. Då får vi ta siff­ror­na så som vi kan få fram dem, sä­ger Erik Nord.

Bild: Ro­bin Aron, Emil Malm­borg och An­ders Ylan­der

Erik Nord, po­lis­chef i Stor­gö­te­borg, (till hö­ger längst ned) vill lå­ta gö­ra mät­ning­ar i av­lopps­vatt­net för att ta re­da på hur myc­ket och vad be­folk­ning­en knar­kar. Per­so­ner­na på bil­den i topp har ing­et med ar­ti­keln att gö­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.