Brand­män slu­tar i pro­test mot sänk­ta lö­ner

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Gabri­el­la El­bi­ed Pet­ters­son gabri­el­la.el­bi­ed­pet­ters­[email protected]

Ny­he­ter: 33 del­tids- och in­du­stri­brand­män i Stenungsun­d och Lil­la Edet har sagt upp sig i pro­test mot för­säm­ra­de eko­no­mis­ka vill­kor.

”Man sän­ker in­te lö­ner i Sve­ri­ge 2019”, sä­ger de­ras fackom­bud. Ar­bets­gi­va­ren häv­dar att osan­na ryk­ten har or­sa­kat av­hop­pen.

Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund har den se­nas­te ti­den tam­pats med ett stort an­tal upp­säg­ning­ar. I Lil­la Edet har tio del­tids­brand­män sagt upp sig och i Stenungsun­d har 23 in­du­stri­brand­män sagt upp sig – i bå­da fal­len i pro­test mot för­bun­dets lö­ne­sänk­ning­ar. – Det är klart det är en oro kring det här, sä­ger Lin­daMa­rie Her­mans­son (C) ord­fö­ran­de i di­rek­tio­nen i SBRF.

Ef­ter att Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund och fac­ket in­te kom­mit över­ens om ett nytt lo­kalt av­tal har fle­ra brand­män valt att sä­ga upp sig, vil­ket fle­ra me­di­er rap­por­te­rat om. I Lil­la Edet har tio av to­talt sex­ton del­tids­brand­män valt att läm­na för­bun­det i pro­test mot att er­sätt­ning­en sänk­tes den förs­ta december.

– Det var en re­ak­tion på att vi får en lö­ne­sänk­ning. Man sän­ker in­te lö­ner i Sve­ri­ge 2019, det skul­le man in­te ac­cep­te­ra på nå­gon an­nan ar­bets­plats, sä­ger Erik Se­lin, fack­ligt om­bud och en av del­tids­brand­män­nen som sagt upp sig.

Det är bland an­nat be­red­skap­s­er­sätt­ning­en, den er­sätt­ning som del­tids­brand­män får var­je må­nad för att stå re­do att åka ut på larm, som mins­kar. En­ligt Erik Se­lin kan tilläg­get sän­kas från 4 300 kro­nor till 2 900 kro­nor i må­na­den för en del­tids­brand­man.

Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund, som ägs ge­men­samt av kom­mu­ner­na Stenungsun­d, Tjörn och Lil­la Edet, har länge tam­pats med eko­no­mis­ka pro­blem. 2018 gick för­bun­det fem mil­jo­ner back.

En­ligt Erik Se­lin vän­tas Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst gö­ra en för­lust på sju mil­jo­ner 2019.

– Det som ska­par den sto­ra fru­stra­tio­nen är att man väl­jer dra ner på ut­ryck­nings­per­so­na­lens lö­ner, sä­ger Erik Se­lin.

När för­hand­ling­ar­na av­slu­ta­des ti­di­ga­re i december val­de fac­ket att in­te skri­va un­der på en lö­ne­sänk­ning. Även i Stenungsun­d har för­bun­det ge­nom­fört lö­ne­sänk­ning­ar bland brand­män­nen, vil­ket re­sul­te­rat i att 23 av 29 in­du­stri­brand­män på or­ten valt att sä­ga upp sig, nå­got som även lo­kal­tid­ning­en Ny­he­ter STO upp­märk­sam­mat.

Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund har ett av­tal med in­du­strin i Stenungsun­d där per­so­nal är pla­ce­rad i in­du­strin, men av­lö­na­de av för­bun­det.

– Där är det ex­tra all­var­ligt för har de ing­en rädd­nings­tjänst på in­du­strin så får de in­te kö­ra nå­gon pro­duk­tion, sä­ger Erik Se­lin.

Men en­ligt Lin­da-Ma­ria Her­mans­son (C), ord­fö­ran­de i di­rek­tio­nen i Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund, på­går fort­fa­ran­de för­hand­ling­en.

– Vi ha­de ett nytt för­hand­lings­till­fäl­le se­nast i ons­dags där ar­bets­gi­va­ren kom med ett nytt för­slag, nu lig­ger bol­len hos Brand­män­nens fack­för­bund.

Hon för­kla­rar att man för­sökt kom­ma fram till ett nytt lo­kalt av­tal med del­tids­brand­män­nen se­dan ett nytt centralt av­tal skrevs mel­lan Brand­män­nens riks­för­bund och ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen i vå­ras.

– Vi för­sö­ker mö­ta fac­ket på al­la punk­ter vi kan ut­i­från vad det cen­tra­la av­ta­let ger oss möj­lig­het till. Min och ar­bets­gi­va­rens am­bi­tion är att det in­te ska bli någ­ra sänk­ta er­sätt­ning­ar, sä­ger Lin­da-Ma­rie Her­mans­son.

I det cen­tra­la av­ta­let blir be­red­skap­s­er­sätt­ning­en läg­re, men en­ligt Lin­da-Ma­rie Her­mans­son är tan­ken att and­ra er­sätt­ning­ar i det lo­ka­la av­ta­let ska kom­pen­se­ra för det.

– Där får vi job­ba på de er­sätt­ning­ar för att den en­skil­da brand­män­nen i slutän­dan in­te ska tap­pa peng­ar. Det kan va­ra er­sätt­ning som går till ut­gif­ter som brand­man­nen har i sam­band med ut­ryck­ning, till ex­em­pel bi­ler­sätt­ning.

” Man sän­ker in­te lö­ner i Sve­ri­ge 2019, det skul­le man in­te ac­cep­te­ra på nå­gon an­nan ar­bets­plats

Erik Se­lin Fack­ligt om­bud och en av del­tids­brand­män­nen som sagt upp sig.

En­ligt hen­ne är det osan­na ryk­ten om kraf­tigt sänk­ta lö­ner som lig­ger bakom det sto­ra an­ta­let upp­säg­ning­ar.

– Man har såklart rätt att sä­ga upp sig, men då ska man gö­ra det på rätt in­for­ma­tion.

Var­för tror du att så många valt att sä­ga upp sig?

– Jag kan tän­ka att det är då­lig in­for­ma­tion, om man tror att vi vill ha det cen­tra­la av­ta­let rakt upp och ner då in­ne­bär det sänk­ta er­sätt­ning­ar. Men tan­ken är att vi ska teck­na ett lo­kalt av­tal där.

Fac­ket står fast vid att man vill be­hål­la det ti­di­ga­re lo­ka­la av­ta­let som de me­nar var upp­skat­tat av per­so­na­len.

– De för­sö­ker få oss till­ba­ka till för­hand­lings­bor­det, men vi vill in­te ha en lö­ne­sänk­ning. När ar­bets­gi­va­ren pre­sen­te­ra­de ett nytt för­slag var kom­pen­sa­tio­nen en höjd bi­ler­sätt­ning på 50 kro­nor i må­na­den. Men det in­ne­bär fort­fa­ran­de en lö­ne­sänk­ning, sä­ger Erik Se­lin.

Sam­ti­digt har han för­stå­el­se för att för­bun­det mås­te han­te­ra si­na kost­na­der.

– Ha­de man gjort en ge­men­sam åt­gärd där al­la ha­de fått sän­ka si­na lö­ner, även che­fer­na, ha­de det va­rit en an­nan si­tu­a­tion. Sam­ti­digt är det che­fer­na som satt den här or­ga­ni­sa­tio­nen som kos­tar all­de­les för myc­ket. Det rör sig in­te om ett slarv­fel.

Bild: Ca­rin Jacobs­son

Fle­ra brand­män har sagt upp sig från Söd­ra Bo­hus­läns rädd­nings­tjänst­för­bund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.