Håll sten­koll på peng­ar­na från ja­nu­a­ri

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Ida Jo­hans­son ida.jo­hans­[email protected]

Eko­no­mi: Må­nads­spa­ra, kol­la din pen­sion och stä­da i ak­tie­port­föl­jen – det är någ­ra av ex­per­ter­nas råd för att få bätt­re ord­ning på pri­va­te­ko­no­min 2020.

Nytt år – och en ny chans att ta kon­troll över pri­va­te­ko­no­min. Här är rå­den som hjäl­per dig att ta tag i spa­ran­det, pres­sa bolå­ne­rän­tan, stä­da fond­port­föl­jen och få rät­si­da på pen­sio­nen. – Det här är en per­fekt tid för en nystart – använd ener­gin till att tän­ka över hur du kan få mer peng­ar i plån­bo­ken 2020, sä­ger Jo­han­na Kull, spa­re­ko­nom på Avan­za.

Nu har vi kom­mit till den ti­den på året när vi lo­var oss själ­va att äta bätt­re, snu­sa mind­re, bör­ja gå på gym, lä­ra oss svensk 1600-tals­hi­sto­ria el­ler ha mer skärm­fri tid. I sam­ma svep kan du ta dig an pri­va­te­ko­no­min. GP bad tre spa­re­ko­no­mer om tips på hur man får koll på ut­gif­ter­na, spa­ran­det, star­tar om ak­tie­port­föl­jen, pres­sar bolå­ne­rän­tan och tar kon­troll över pen­sio­nen.

Men först ett all­mänt råd från Jo­han­na Kull:

– Bör­ja med att väl­ja ut ett par om­rå­den, där det finns mest peng­ar att spa­ra. Sen kan du läg­ga till fler eko­no­mis­ka va­nor över tid. Det är bätt­re att bör­ja smått och öka, än att ta i från tår­na, miss­lyc­kas och in­te ta tag i någon­ting alls, sä­ger hon.

– Det är en bra start att tit­ta bak­åt, och ka­te­go­ri­se­ra al­la ut­gif­ter un­der det gång­na året. Då kan du se om du la peng­ar­na på rätt sa­ker, det du vär­de­sät­ter – el­ler på ex­em­pel­vis slent­ri­ans­hop­ping, sä­ger Jo­han­na Kull.

Fri­da Bratt, spa­re­ko­nom på Nord­net, tip­sar om ap­pen Tink, som sam­man­stäl­ler ut­gif­ter i ka­te­go­ri­er som bo­stad, mat, ute­mat och klä­der, må­nad för må­nad.

– Där kan du se den pro­cen­tu­el­la för­del­ning­en för ut­gif­ter­na – det bru­kar ge en el­ler två ögo­n­öpp­na­re. Det kan ock­så hjäl­pa dig att få över­blick, om det känns som om peng­ar­na ba­ra rin­ner iväg. Att få bätt­re koll på vart peng­ar­na går kan bli en bra nystart för året, sä­ger hon.

Spa­ra bätt­re

Bå­de Fri­da Bratt och Jo­han­na Kull re­kom­men­de­rar må­nads­spa­ran­de – att du var­je må­nad läg­ger un­dan en viss sum­ma, helst di­rekt när lö­nen el­ler er­sätt­ning­en kom­mer in på kon­tot.

– Om du in­te re­dan ha det – sätt upp ett må­nads­spa­ran­de di­rekt.

Som en mått­stock kan man för­sö­ka spa­ra 10 pro­cent av in­koms­ten ef­ter skatt. Om du får ut 20 000 kro­nor, be­ty­der det att du ska för­sö­ka spa­ra 2 000 kro­nor i må­na­den. Se­dan ökar du sum­man i takt med att du får hög­re in­komst, så du all­tid läg­ger minst 10 pro­cent av lö­nen på spa­ran­de, sä­ger Jo­han­na Kull.

Den som in­te har en or­dent­lig buf­fert, för att kla­ra oför­ut­sed­da ut­gif­ter i var­da­gen, ska främst sat­sa på att spa­ra ihop till en så­dan, rå­der Jo­han­na Kull och Fri­da Bratt. Den ska lig­ga på ett van­ligt spar­kon­to, där peng­ar­na in­te ris­ke­rar att snabbt för­svin­na.

– Pri­o­ri­te­ra buf­fertspa­ran­det, att ha en buf­fert är A och O – när du har en, två el­ler tre må­nads­lö­ner på spar­kon­tot är det dags att gå över till ett lång­sik­tigt fondspa­ran­de, sä­ger Fri­da Bratt.

– Då kan du till ex­em­pel läg­ga en del av ditt må­nads­spa­ran­de i bre­da ak­ti­e­fon­der, sä­ger Jo­han­na Kull.

För att öka mo­ti­va­tio­nen att spa­ra re­kom­men­de­rar Fri­da Bratt att du tyd­ligt fö­re­stäl­ler dig vad du ska an­vän­da peng­ar­na till i fram­ti­den – och star­tar oli­ka spar­kon­ton för oli­ka mål.

– För att gö­ra det enkla­re att spa­ra kan man kon­kre­ti­se­ra spa­ran­det och dö­pa kon­tot till ex­em­pel­vis Re­sor el­ler Kör­kor­tet. Det är li­ka­dant om man spa­rar för pen­sio­nen – för­sök fö­re­stäl­la dig vad du vill le­va för pen­sio­närs­liv och frå­ga dig hur myc­ket peng­ar som krävs för att upp­nå det li­vet, sä­ger hon.

Stä­da ak­tie­port­föl­jen

2019 ser ut att bli ett rik­tigt starkt börsår – Stock­holms­börsens stor­bo­lags­in­dex OMXS30 har i skri­van­de stund sti­git med 27 pro­cent se­dan års­skif­tet. Det be­ty­der att det kan va­ra dags att re­ba­lan­se­ra port­föl­jen – änd­ra den pro­cen­tu­el­la för­del­ning­en mel­lan hur myc­ket peng­ar du har på bör­sen och hur myc­ket du har på spar­kon­tot el­ler i rän­te­fon­der. Det me­nar Ma­ria Lan­de­born, se­ni­or stra­teg och spa­re­ko­nom på Dans­ke Bank.

– Om du haft peng­ar på bör­sen un­der året har din ak­tie­port­följ san­no­likt vux­it re­jält, det in­ne­bär att man kanske har en stör­re del av peng­ar på bör­sen än vad man egent­li­gen vill. För att mins­ka ris­ken, och åter­stäl­la den ur­sprung­li­ga för­del­ning­en mel­lan ka­pi­tal på bör­sen och ka­pi­tal i rän­tor, kan man ta hem en del av peng­ar­na från bör­sen. Det­sam­ma gäl­ler un­der då­li­ga börsår – då kan det va­ra dags att kö­pa mer ak­ti­er el­ler fon­der för att öka in­ne­ha­vet på bör­sen, sä­ger hon.

Ma­ria Lan­de­born spår att bör­sen kom­mer fort­sät­ta upp­åt även un­der näs­ta år – om än in­te med sam­ma styr­ka som un­der 2019.

– Jag tyc­ker in­te man ska räk­na med att det fort­sät­ter i sam­ma takt – för det be­hövs fler po­si­ti­va ny­he

ter. Men när vi står i slu­tet av 2020 tror jag bör­sen står 5–10 pro­cent hög­re än i dag, sä­ger hon.

Fon­der­na som går upp när han­dels­kon­flik­ten är löst

De sto­ra börs­upp­gång­ar­na un­der hös­ten och vin­tern be­ror hu­vud­sak­li­gen på två an­led­ning­ar – en all­mänt mer op­ti­mis­tisk syn på den glo­ba­la kon­junk­tu­ren och tec­ken på att han­dels­kri­get mel­lan Ki­na och USA kan få ett fred­ligt slut.

Den som tror på Xi Jin­ping och Do­nald Trumps för­må­ga att lö­sa han­dels­kon­flik­ten bör sat­sa på ex­em­pel­vis Asi­en­fon­der el­ler fon­der och ak­ti­er med stor ex­po­ne­ring mot Eu­ro­pa, en­ligt Dans­ke Banks ana­lys.

– Om det går åt rätt håll och par­ter­na lö­ser fle­ra av de frå­gor man brå­kar om, kom­mer det gyn­na de mark­na­der som tyngts mest av kon­flik­ten – som Ki­na och Eu­ro­pa. Eu­ro­pa sit­ter i kläm i kon­flik­ten, vi är be­ro­en­de av im­port och ex­port till och från bå­de Ki­na och USA. Om kon­flik­ten istäl­let trap­pas upp blir in­broms­ning­en å and­ra si­dan värst för Eu­ro­pa och till­växt­mark­na­der som Ki­na, sä­ger Ma­ria Lan­de­born.

Hon fö­re­drar dock ge­ne­rellt USA­fon­der just nu.

– USA har gått otro­ligt starkt på bör­sen, den ame­ri­kans­ka eko­no­min fort­sät­ter åter­häm­ta sig och står emot han­dels­kon­flik­ten. Vi fö­re­drar fort­fa­ran­de att ha li­te ex­tra USA i port­föl­jer­na, sä­ger Ma­ria Lan­de­born.

Jo­han­na Kull re­kom­men­de­rar ock­så att man gör en år­lig ”kva­li­tets­kon­troll” av de ak­ti­er och fon­der man re­dan har i port­föl­jen.

– Om du har ak­ti­er kan du frå­ga dig om du fort­fa­ran­de tror på de här bo­la­gen på lång sikt och om du har ak­tivt för­val­ta­de fon­der, med hög­re av­gif­ter, kan det va­ra dags att jäm­fö­ra dem med lik­nan­de in­dex­fon­der – och by­ta dem om de pre­ste­rat säm­re, sä­ger hon.

Pres­sa rän­tan på bolå­net

– Bolån är en pro­dukt som man verk­li­gen bör ge li­te kär­lek. Det är ock­så en slags spar­pro­dukt – om du lyc­kas få ner rän­tan får du mer att spa­ra el­ler gö­ra nå­got ro­ligt för. Det finns myc­ket peng­ar att spa­ra på att jäm­fö­ra ban­ker och för­hand­la ned bolå­ne­rän­tan, sä­ger Jo­han­na Kull.

Rent prak­tisk kan du en­kelt jäm­fö­ra bå­de listrän­tor, de rän­tor ban­ker­na mark­nads­för ut­åt och snitträn­tor, den ge­nom­snitt­li­ga rän­tan de gett nya kun­der, på ex­em­pel­vis Com­pri­cer. Om du där­ef­ter tyc­ker din rän­ta är för hög kan du by­ta bank, om du har rör­lig rän­ta.

– Ibland kan det ock­så räc­ka med ett sam­tal till sin eg­na bank för att få en läg­re rän­ta, sä­ger Jo­han­na Kull.

Ny­li­gen höj­de Riks­ban­ken styr­rän­tan till 0,00 pro­cent. Det be­ty­der dock in­te att det är dags att bin­da bolå­ne­rän­tan, en­ligt Fri­da Bratt.

– Det kan hän­da att ban­ker­na föl­jer ef­ter och höjer någ­ra punk­ter, men jag tyc­ker in­te att man ska stres­sa sig att bin­da. Det är vik­ti­ga­re att se till att bolå­ne­rän­tan all­tid är för­hand­lad. Om du fått hög­re lön och bätt­re eko­no­mi un­der året – fram­för det till ban­ken så de kan ge dig bätt­re vill­kor. Om du in­te är nöjd kan du hö­ra med fle­ra ban­ker, ställ dem mot varand­ra och var tyd­lig med att du är be­redd att läm­na som kund om du in­te får en bätt­re rän­ta, sä­ger hon.

– Och om du har en tids­be­grän­sad ra­batt – skriv upp när den går ut, så att lå­net in­te plöts­ligt blir dy­ra­re, sä­ger Fri­da Bratt.

Ma­ria Lan­de­born tror in­te hel­ler på snabbt sti­gan­de bolå­ne­rän­tor:

– En­ligt Riks­ban­kens eg­na pro­gnos ska de hö­ja rän­tan igen först hös­ten 2022 – det är om näs­tan tre år. Det finns ing­en risk för snabbt sti­gan­de rän­tor just nu och då är det hel­ler ing­en stress att bin­da rän­tan. Om du tänkt bo kvar un­der lång tid och vet om att du får läg­re mar­gi­na­ler de kom­man­de åren, ex­em­pel­vis för att du ska va­ra för­äld­ra­le­dig, kan det där­e­mot va­ra skönt att bin­da, så du vet hur sto­ra di­na ut­gif­ter kom­mer att va­ra fram­ö­ver, sä­ger hon.

Ta kon­troll över pen­sio­nen

– Det förs­ta man kan gö­ra är att log­ga in på min­pen­sion.se och gö­ra en pen­sions­pro­gnos. Det är ett bra sätt att få koll på pen­sio­nen. Där får du svart på vitt hur myc­ket du för­vän­tas få i pen­sion. Progno­sen är mer träff­sä­kert ju när­ma­re man är pen­sio­nen, men det är än­då ett bra sätt för att se hur man lig­ger till och om man be­hö­ver gö­ra nå­got för att få upp pen­sio­nen, sä­ger Jo­han­na Kull.

Progno­sen på min­pen­sion.se in­ne­hål­ler så­väl den stat­li­ga pen­sio­nen, som even­tu­ell tjäns­te­pen­sion och privat pen­sions­spa­ran­de. Man kan ock­så ska­pa eg­na sce­na­ri­er i tjäns­ten, och un­der­sö­ka hur myc­ket pen­sio­nen på­ver­kas om man ex­em­pel­vis får hög­re lön el­ler vill gå ner i ar­bets­tid.

Om du ock­så

log­gar in på Mi­na si­dor på Pen­sions­myn­dig­he­tens hem­si­da kan du även se hur din pre­mie­pen­sion är pla­ce­rad – och by­ta fon­der om du tror du kan få bätt­re av­kast­ning nå­gon an­nan­stans.

Fri­da Bratt tyc­ker du ska hål­la koll på vil­ka fond­av­gif­ter du be­ta­lar även när det kom­mer till pen­sio­nen.

– För de all­ra fles­ta pas­sar glo­ba­la in­dex­fon­der bäst, se­dan kan man top­pa port­föl­jen med spet­sa­de, ak­tivt för­val­ta­de, fon­der. Men det är vik­tigt att ta ner fond­av­gif­ter­na, sä­ger hon.

Om du har tjäns­te­pen­sion är även den of­tast pla­ce­rad på bör­sen – och väl värd att se över åt­minsto­ne en gång om året. Du får re­da på var du har din tjäns­te­pen­sion ge­nom att frå­ga ar­bets­gi­va­ren. De peng­ar­na går ock­så att flyt­ta mel­lan oli­ka pen­sions­bo­lag – se dock upp för höga av­gif­ter i sam­band med flyt­ten.

GP har pra­tat med tre ex­per­ter som ger råd om hur du kan in­ve­ste­ra, spa­ra och tän­ka kring pen­sio­nen un­der 2020. Bil­den vi­sar börs­han­del på Wall Stre­et.

Arkivbild: Fredrik Sandberg

Bild: Alex­an­der Don­ka

Ma­ria Lan­de­born, se­ni­or stra­teg och spa­re­ko­nom på Dans­ke Bank.

Bild: Erik Si­man­der

Jo­han­na Kull, spa­re­ko­nom på nät­mäk­la­ren Avan­za.

Bild: Bild: Nord­net

Fri­da Bratt, spa­re­ko­nom på nät­mäk­la­ren Nord­net.

Do­nald Trump.

Xi Jin­ping.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.