Själv­mords­larm en stor del av po­li­sens var­dag

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Eri­ka Nek­ham TT

Svensk po­lis han­te­rar i snitt 50 ären­den om själv­mords­för­sök – var­je dag. Det­ta sker sam­ti­digt som polisen har svårt att räc­ka till, och nu krävs fler åt­gär­der för att fär­re ska må då­ligt.

– Vi läg­ger ofant­ligt myc­ket verk­sam­hets­tid på det här, sä­ger polisen Pa­trik For­se­malm.

När nå­gon kon­tak­tar SOS Alarm för att de miss­tän­ker att nå­gon är i färd med att ta sitt liv är in­te säl­lan po­lis först på plats och får han­te­ra lar­met. För­ra året fick polisen in över 19 500 ären­den gäl­lan­de själv­mords­för­sök. Till och med ok­to­ber i år var an­ta­let drygt 18 000, vi­sar sta­tistik från myn­dig­he­ten.

Ären­de­na kan hand­la om skar­pa lä­gen el­ler att nå­gon kän­ner sig oro­lig ef­ter att ex­em­pel­vis ha läst nå­got på nä­tet som in­di­ke­rar att en per­son är på väg att ta sitt eget liv.

– Det är väl­digt stor sprid­ning på lar­men, sä­ger Pa­trik For­se­malm, po­lis­kom­mis­sa­rie och na­tio­nell verk­sam­hets­ut­veck­la­re för po­li­sens ar­be­te med psy­kisk ohäl­sa.

Även larm om and­ra ty­per av hän­del­ser kopp­la­de till psy­kisk sjuk­dom är många – un­der he­la 2018 fick polisen in över 8 400 så­da­na ären­den och till och med ok­to­ber 2019 strax över 7 500.

Polisen ska i förs­ta hand för­sö­ka pra­ta med den som mår då­ligt, men har ock­så rätt att gö­ra ett akut om­hän­der­ta­gan­de om nå­gon ut­gör en fa­ra för sig själv el­ler and­ra. Po­lis kan ex­em­pel­vis bry­ta sig in i en lä­gen­het för att räd­da nå­gons liv.

– För en in­gri­pan­de po­lis är psy­kisk ohäl­sa i dess oli­ka for­mer nå­got man mö­ter dag­li­gen. Det är en jät­tes­tor del av vår var­dag, sä­ger Pa­trik For­se­malm.

– Det är in­te ovan­ligt att ett su­i­cid­för­sök kan ta en patrull 4–5 tim­mar att han­te­ra in­nan man är ute på ga­tan igen. Det blir ofant­ligt myc­ket verk­sam­hets­tid, om man skul­le mä­ta den fak­tis­ka tidsåt­gång­en.

Många gång­er slu­tar ären­de­na med att polisen kör per­so­nen till en psy­ki­a­trisk akut­mot­tag­ning. En­ligt For­se­malm har det vid fle­ra till­fäl­len hänt att per­so­nen in­te bli­vit in­skri­ven, ut­an kom­mit ut och för­sökt ta sitt liv på nytt.

Land­ström Bild: Ing­e­la

Själv­mords­larm är en stor del av po­li­sens var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.