EU-top­pens kär­leks­brev till brit­ter­na in­för skils­mäs­san

Göteborgs-Posten - - Världen -

Jag är som en gam­mal äls­ka­re. Jag kän­ner till så­väl era styr­kor som era svag­he­ter.

EU-kom­mis­sio­nä­ren Frans Tim­mer­mans ut­ryc­ker sorg över Stor­bri­tan­ni­ens fö­re­stå­en­de skils­mäs­sa från uni­o­nen i ett per­son­ligt brev till Lon­don.

”Jag kän­ner er vid det här la­get. Och jag äls­kar er. För de ni är och för vad ni har gett mig. Jag är som en gam­mal äls­ka­re. Jag kän­ner till så­väl era styr­kor som era svag­he­ter”, skri­ver Tim­mer­mans i tors­da­gens upp­la­ga av brit­tis­ka The Gu­ar­di­an.

”Ni har be­slu­tat er för att läm­na oss. Mitt hjär­ta är kros­sat, men jag re­spek­te­rar be­slu­tet”, fort­sät­ter Tim­mer­mans un­der ru­bri­ken ”Mitt kär­leks­brev till Stor­bri­tan­ni­en”.

Ne­der­län­da­rens brev av­slu­tas med or­den: ”Vi finns kvar här och ni är all­tid väl­kom­na till­ba­ka”.

San­no­lik­he­ten att Stor­bri­tan­ni­ens Bo­ris John­son skul­le bac­ka från be­slu­tet att läm­na EU är nä­ra noll. Pre­miär­mi­nis­tern vann en stor­se­ger i ny­va­let den 12 december just med löf­tet om att en gång för al­la få brex­it över­stö­kad den 31 ja­nu­a­ri. Kon­ser­va­ti­va par­ti­et har nu en klar egen ma­jo­ri­tet i par­la­men­tet vil­ket bör in­ne­bä­ra att John­son in­te får någ­ra pro­blem att nå tids­fris­ten.

Desto mer stres­sigt kan det bli att upp­fyl­la löf­tet att för­hand­la fram ett nytt fri­han­dels­av­tal med EU och nå and­ra nöd­vän­di­ga över­ens­kom­mel­ser se­nast till den 31 december 2020.

Tim­mer­mans, som är ut­sedd till förs­te verk­stäl­lan­de vice­ord­fö­ran­de med kli­ma­t­an­svar i den nya EU-kom­mis­sio­nen, var­nar Stor­bri­tan­ni­en för att ut­trä­det kan få ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser. ”Var det nöd­vän­digt att tvinga fram det­ta? In­te alls. Men det var vad ni gjor­de. Och det sorg­li­ga är: Jag ser att det ska­dar er”.

Bild: Ber­nat Ar­man­gue

Frans Tim­mer­mans, förs­te verk­stäl­lan­de vice­ord­fö­ran­de med kli­ma­t­an­svar i EU-kom­mis­sio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.