De bäs­ta i GFC un­der 2010-ta­let

Göteborgs-Posten - - Kultur&Sport - Mat­ti­as Bal­kan­der mat­ti­as.bal­kan­[email protected]

Fot­boll: Ett de­cen­ni­um är snart till än­da, ett nytt står för dör­ren. Med an­led­ning av det har GP-spor­tens Mat­ti­as Bal­kan­der ut­sett 2010-ta­lets el­va främs­ta spe­la­re i Gö­te­borg FC – po­si­tion för po­si­tion, upp­ställ­da i 4-4-2.

Ett de­cen­ni­um är snart till än­da, ett nytt står för dör­ren. Med an­led­ning av det har GP-spor­ten ut­sett 2010-ta­lets el­va främs­ta spe­la­re i Gö­te­borg FC – po­si­tion för po­si­tion, upp­ställ­da i 4-4-2. Kristin Ham­mar­ström

Lands­lags­mål­vak­ten från Öre­bro spe­la­de 65 se­ri­e­mat­cher för Gö­te­borg FC un­der tre fram­gångs­ri­ka sä­song­er mel­lan 2011 och 2013. Tar plat­sen i tuff kon­kur­rens av fle­ra lands­lags­me­ri­te­ra­de mål­vak­ter.

Em­ma Ko­i­visto

Den fins­ka lands­lags­spe­la­ren har ta­git Gö­te­borg och da­mall­svens­kan med storm un­der si­na två sä­song­er i GFC. Of­fen­siv och löp­stark, nog­grann och med en hög högsta­ni­vå har Em­ma Ko­i­visto get GFC:s spel en ny di­men­sion.

Sti­na Se­ger­ström

Gjor­de to­talt fem sä­song­er för GFC, tre av dem un­der 2010-ta­let – och var i pe­ri­o­der även lag­kap­ten. Myc­ket nyt­tig för Gö­te­borg FC när klub­ben vann Svens­ka cu­pen två gång­er och även gick långt i Cham­pi­ons Le­a­gue.

Be­a­ta Koll­mats

En­sam om att ha va­rit med om klub­bens bå­da stor­hets­pe­ri­o­der, dels i bör­jan av 2010-ta­let, dels nu i slu­tet av 2010-ta­let. Lag­kap­ten se­dan ett an­tal sä­song­er och en nyc­kel­spe­la­re bå­de i da­mall­svens­ka topp­strid, Svens­ka cu­pen och Cham­pi­ons Le­a­gue.

Mar­le­ne Kan­to (Sjö­berg)

Svensk mäs­ta­re med Umeå 2002, se­dan Gö­te­borg FC tro­gen till 2015 för vil­ka för­svars­spe­la­ren gjor­de 218 mat­cher. Får här rol­len som väns­ter­back, men var skick­lig i al­la för­svars­po­si­tio­ner.

Jo­han­na Alm­gren

Gjor­de mel­lan 2004 och 2014 138 mat­cher och 18 mål för Gö­te­borg FC i högs­ta se­ri­en. Slog sig un­der pe­ri­o­den även in i lands­la­get och ingick i den svens­ka OS-trup­pen bå­de 2008 och 2012. Ha­de en del ska­de­be­kym­mer. Se­na­re trä­na­re.

Elin Ru­bens­son

Nu­va­ran­de upp­la­gas mest pro­fi­le­ra­de och vik­ti­gas­te spe­la­re. Kan spe­la bå­de centralt och på en kant. Har i pe­ri­o­der även an­vänts i lands­la­get som yt­ter­back. Kom till Gö­te­borg FC från Ro­sen­gård in­för sä­song­en 2015 och har se­dan dess bland an­nat gjort 87 se­ri­e­mat­cher och 27 se­ri­e­mål för klub­ben.

Li­sa Dahl­kvist

Mitt­fäl­ta­ren var nyc­kel­spe­la­re på Val­hal­la IP un­der två sä­song­er 20102011 när ett Tor­björn Nils­son­trä­nat GFC nåd­de idel toppla­ce­ring­ar i da­mall­svens­kan. Fram­gångs­rik även i lands­la­get där hon gjort 134 lands­kam­per.

Li­e­ke Mar­tens

Har trots sin ringa ål­der (27 år) re­dan spe­lat pro­fes­sio­nell fot­boll i Hol­land, Tyskland, Bel­gi­en, Sve­ri­ge och Spa­ni­en. Un­der två sä­song­er 2014-2015 var Li­e­ke Mar­tens, som är en pro­fil i det ne­der­länds­ka lands­la­get, tolv mål på 37 mat­cher för Gö­te­borg FC. En fly­gan­de hol­län­da­re.

Lin­nea Lil­je­gärd

Gjor­de 65 mål för Gö­te­borg FC un­der fem sä­song­er, blev ut­ta­gen i lands­la­get och fick en proff­schans i Ryss­land. I dag är Lin­nea Lil­je­gärd spe­lan­de mitt­back för Berg­da­len i di­vi­sion 1 och vär­va­de i fjol sin an­falls­kom­pis från ti­den i Gö­te­borg, Sa­ra Lin­dén, till klub­ben.

Sa­ra Lin­dén

Är Gö­te­borgs FC:s bäs­ta mål­skytt i da­mall­svens­kan nå­gon­sin. Gjor­de 52 mål i da­mall­svens­kan för klub­ben. Vann den in­ter­na skyt­te­li­gan bå­de 2010 och 2011. I dag come­bac­kan­de mål­skytt för Berg­da­len i di­vi­sion 1-fot­bol­len. Tog den här plat­sen i tuff kon­kur­rens med bland and­ra Pau­li­ne Ham­marlund och Chris­ten Press.

Bild: Björn Lars­son Rosvall

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.