De­ru­lo slår till­ba­ka mot såg­ning­ar­na av ”Cats”

Göteborgs-Posten - - Kultur -

Film: Ar­tis­ten och skå­de­spe­la­ren Ja­son De­ru­lo slår till­ba­ka ef­ter det att fil­men ”Cats” drab­bats av någ­ra re­jä­la såg­ning­ar av re­cen­sen­ter­na.

Den stjärnspäc­ka­de mu­sikal­fil­men har fått om­dö­men som ”katt-astro­fal” och ”den värs­ta sa­ken som hänt kat­ter se­dan hun­dar”. På be­tyg­sam­lar­saj­ten Rot­ten To­ma­to­es snit­tar fil­men på blyg­sam­ma 19 pro­cent po­si­ti­va re­cen­sio­ner.

Men Ja­son De­ru­lo, som spe­lar den re­bel­lis­ke kat­ten Rum Tum Tug­ger, an­ser att fil­men är miss­för­stådd.

– Re­cen­sio­ner spe­lar ing­en roll. Det är ett fan­tas­tiskt mo­digt konst­verk. När mu­si­ka­len dök upp på Bro­ad­way hän­de sam­ma sak, folk sa­de ”vad är det här? Det här är nå­got full­stän­digt an­norlun­da”, sä­ger han till nö­jes­saj­ten TMZ.

”Cats” är en fil­ma­ti­se­ring av Andrew Lloyd Web­bers mu­si­kal från 1981, som i sin tur byg­ger på TS Eli­ots dikt­sam­ling ”De kne­pi­ga kat­ter­nas bok” från 1939.

För­u­tom De­ru­lo, finns skå­di­sar som Tay­lor Swift, Ju­di Dench, Ian McKel­len, Jen­ni­fer Hud­son och Idris El­ba på rollis­tan.

”Cats” får svensk bi­opre­miär 17 ja­nu­a­ri. (TT-Reu­ters)

Bild: Uni­ver­sal pictu­res

Ja­son De­ru­lo som Rum Tum Tug­ger i ”Cats”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.