Fa­ge­mo hjälp­te Sve­ri­ge räd­da svi­ten

Göteborgs-Posten - - Sport - Jo­na­tan An­ders­son jo­na­tan.an­ders­[email protected]

Un­der­läge två gång­er om mot Fin­land. Då såg Frölun­das Samu­el Fa­ge­mo till att ta JVM-pre­miä­ren till för­läng­ning. Där kun­de Sve­ri­ge av­gö­ra och ta sin 49:e ra­ka grupp­spels­se­ger i tur­ne­ring­en.

– Vi ska­par väl­digt myc­ket så det var skönt att vi fick ut­del­ning till slut, sä­ger för­bunds­kap­ten Tomas Mon­tén till Via­sat.

Det var in­te vil­ken JVM-pre­miär som helst. Det var de re­ge­ran­de mäs­tar­na Fin­land mot ett Sve­ri­ge som ha­de 48 ra­ka grupp­spels­seg­rar att stå­ta med.

Det var en svit som skul­le se väl­digt bräck­lig ut un­der kväl­len – även om Sve­ri­ge in­led­de piggt med fle­ra fri­lä­gen ner mot Justus An­nu­nen i fins­ka må­let.

Pa­trik Pu­i­sto­la skul­le näm­li­gen ta led­ning­en för Fin­land – in­nan allt kom­ma att hand­la om Nils Hög­lan­ders ma­ka­lö­sa solo­mål till 1–1 i bör­jan av and­ra pe­ri­o­den.

Men Fin­land tog led­ning­en på nytt ge­nom Kristi­an Ta­nus – och se­dan bör­ja­de kloc­kan tic­ka, och tic­ka, och tic­ka ...

– Nå­gon­stans så står väl mat­chen och väger där, och vi går kanske ner oss li­te grann. Fin­land är nä­ra att gö­ra 3–1 men jag tyc­ker att vi vi­sar ka­rak­tär när vi job­bar oss till­ba­ka, sä­ger svens­ke för­bunds­kap­te­nen Tomas Mon­tén i Via­sats sänd­ning.

Sve­ri­ge låg på i tred­je pe­ri­o­den men ha­de svårt att få hål på de re­ge­ran­de mäs­tar­na. Men med fem mi­nu­ter kvar klev Frölun­das Samu­el Fa­ge­mo fram och for­ce­ra­de in sin egen re­tur till 2–2.

In­nan dess ha­de han re­dan hun­nit med en as­sist till Sve­ri­ges förs­ta mål – och var så­le­des den störs­ta an­led­ning­en till att ju­niorkro­nor­nas ma­ka­lö­sa svit på 48 ra­ka grupp­spels­mat­cher in­te bröts.

– Vi ska­par väl­digt myc­ket så det var skönt att vi fick ut­del­ning till slut, sä­ger Mon­tén.

I den på­föl­jan­de för­läng­ning­en kun­de se­dan Djur­gårds­ta­lang­en Alex­an­der Holtz säk­ra se­gern för Sve­ri­ge ge­nom ett mål i po­wer­play.

– Jag ha­de många lä­gen i mat­chen så det var skönt att den satt till slut, sä­ger se­ger­fix­a­ren Holtz till Via­sat.

Ett mål som allt­så in­ne­bär att ju­niorkro­nor­na är up­pe i 49 ra­ka grupp­spels­seg­rar i JVM.

– Det­ta be­ty­der här myc­ket som helst- Det går in­te att be­skri­va, sä­ger Holtz.

Näs­ta match för Sve­ri­ge är mot Schweiz på lör­dag.

Vi ska­par väl­digt myc­ket så det var skönt att vi fick ut­del­ning till slut

Tomas Mon­tén

Bild: Si­mon Haste­gård

Men med fem mi­nu­ter kvar av tred­je pe­ri­o­den klev Frölun­das Samu­el Fa­ge­mo fram och sat­te 2–2.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.