Kes­si­dis kax­i­ga OS-mål: ”Jag ska ba­ra vin­na”

Göteborgs-Posten - - Sport - An­ders Wal­lin

En me­dalj är in­te gott nog. För den själv­säk­re brot­ta­ren Alex Kes­si­dis hand­lar OS i To­kyo en­bart om det all­ra äd­las­te: gul­det.

– Jag ska ba­ra vin­na, sä­ger han.

Alex Kes­si­dis lyf­ter upp han­den till sam­ma höjd som nä­san, för att sym­bo­li­se­ra sin egen ni­vå en van­lig dag. Brot­ta­ren höjer se­dan den högt över hu­vu­det och sä­ger:

– Jag blir ”jät­te­boostad” av att vin­na, jag ba­ra sti­ger. Att vin­na EM­guld skul­le gö­ra mig hur mäk­tig som helst. Då skul­le ing­et kun­na stop­pa mig.

En kort stund se­na­re är han­den i bröst­höjd, då han be­skri­ver var al­la mot­stån­da­re kom­mer att va­ra om han får ett lyc­ko­samt EM i ita­li­ens­ka hu­vud­sta­den Rom i bör­jan feb­ru­a­ri. Vad hand­po­si­tio­ner­na hand­lar om? Till stor del 24-åring­ens själv­sä­ker­het.

– Det är ba­ra i hu­vu­det, det är men­talt. Det är det som vis­sa and­ra in­te har; det blir för myc­ket, de blir ner­vö­sa, sä­ger han.

– När jag var li­ten, en li­ten ski­tunge, sprang jag runt och sa­de att jag skul­le vin­na he­la ti­den, nu hand­lar det mer om jag har in­bil­lat mig myc­ket, tänkt på det myc­ket. När jag ska upp på mat­tan – fram­för allt i ett mäs­ter­skap – finns ing­en tan­ke om att jag in­te ska vin­na. Hur myc­ket vin­ner man på att ha den in­ställ­ning­en?

– I brott­ning be­hö­ver du tek­nik, kon­di­tion och styr­ka – och det men­ta­la. Jag skul­le sä­ga att det men­ta­la är 50 pro­cent. De and­ra bi­tar­na får man de­la upp på res­ten som blir kvar.

Hur myc­ket har du job­bat med det men­ta­la för att va­ra där du ver­kar va­ra?

– Det finns ba­ra där.

– Jag har in­sett att jag in­te ska tän­ka som and­ra. Det är många som tän­ker på vad fa­mil­jen kom­mer tyc­ka om man åker ut i förs­ta mat­chen, el­ler vad han el­ler den ska tyc­ka. En mas­sa gre­jer. Jag bryr mig in­te. Jag gör det här för min egen skull. Jag mås­te verk­li­gen vin­na men om jag in­te vin­ner är det skit­sam­ma. Vem ska sä­ga nå­got?

– Jag är verk­li­gen in­te odöd­lig el­ler ostopp­bar men i sto­ra de­lar av min kar­riär är det ba­ra: ”Jag mås­te vin­na”.

Hur på­ver­kas du då vid en för­lust?

– Det är klart att jag kan bli led­sen och arg, men det är ba­ra att ska­ka av sig det. Näs­ta gång jag mö­ter sam­ma kil­le har jag glömt bort det och tän­ker: ”Jag ska kros­sa ho­nom”. Det spe­lar ing­en roll om han vann med 10–0 el­ler så.

Alex Kes­si­dis läm­na­de Eu­ro­pe­is­ka

spe­len i Vi­tryss­land med en brons­me­dalj och såg se­dan till att ord­na en äd­la­re valör i VM.

Med silv­ret i Ka­zakstan i sep­tem­ber ord­na­de 24-åring­en även en OSplats i 77-ki­los­klas­sen.

Även om han ef­ter VM var sä­ker på att få en bil­jett till To­kyo-OS, fick han vän­ta på det of­fi­ci­el­la be­ske­det från Sve­ri­ges olym­pis­ka kom­mit­tés förs­ta trupput­tag­ning i no­vem­ber. Där fanns hans namn med på lis­tan som bland an­nat be­stod av stjär­nor­na Sa­rah Sjö­ström, Da­ni­el Ståhl och Ar­mand Duplan­tis.

Tre sto­ra svens­ka me­dalj­hopp i Ja­pan.

Och det är en me­dalj­ja­gan­de grupp som han snabbt pla­ce­rar sig själv i.

– Jag kom­mer att vin­na. Var­för skul­le jag in­te kun­na gö­ra det? Om jag in­te tän­ker att jag ska vin­na OS­guld – hur ska jag då kun­na vin­na? Om – el­ler när, för att pra­ta ”ditt språk” – du lyc­kas blir det förs­ta som­mar-OS på 20 år där Sve­ri­ge tar ett brott­nings­guld, se­nast var Mi­kael Ljung­berg i Sydney 2000. Vad skul­le det be­ty­da?

– Det ha­de va­rit sjukt häf­tigt att ta det, men vi får se. Jag ska in­te sä­ga att jag kom­mer att vin­na – men jag kom­mer att vin­na.

Bild: Clau­dio Bre­sci­a­ni

Alex Kes­si­dis har re­dan brons från Eu­ro­pe­is­ka spe­len och sil­ver från VM – nu sik­tar han på att ta en äd­la­re me­dalj i To­kyo-OS.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.