Våld­tog med­vets­lös kvin­na på ute­ser­ve­ring vid vatt­net

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Sand­ra Divi­nyi sand­ra.divi­[email protected] Bild: Polisen

Kvin­nan vak­na­de av att den, för hen­ne, okän­de man­nen våld­tog hen­ne. Hon låg då på rygg på ett trädäck på en ute­ser­ve­ring in­till vatt­net vid Pack­hus­plat­sen. Men hur hon ham­nat där min­des hon in­te.

Nu döms 21-åring­en till fäng­el­se och ut­vis­ning.

En lör­dags­kväll i slu­tet av sep­tem­ber var kvin­nan på Sticky Fing­ers och drack öl med någ­ra vän­ner. Det sista hon minns var att hon dan­sa­de. Se­dan är allt svart.

Hon vak­na­de upp från sin med­vets­lös­het av att hon blev våld­ta­gen. Gär­nings­man­nen ha­de hon ald­rig träf­fat ti­di­ga­re.

När hon för­stod vad som på­gick put­ta­de hon bort man­nen.

Hon låg på ett trädäck vid vatt­net, var viss­te hon in­te.

Choc­kat och för­vir­rat le­ta­de hon ef­ter si­na sa­ker, en del av vär­desa­ker­na var för­svun­na. När hon fått på sig si­na klä­der sprang hon till bus­sen. Väl hem­ma lå­na­de hon en te­le­fon av sin vän för att ringa polisen.

Kvin­nan vi­sa­de po­li­ser­na plat­sen där hon bli­vit våld­ta­gen. Det vi­sa­de sig va­ra på ute­ser­ve­ring­en vid Kajskjul 8.

Un­der brotts­plats­un­der­sök­ning­en hit­ta­des två an­vän­da kon­do­mer.

Un­der mor­go­nen ef­ter våld­täk­ten för­sök­te en man hand­la med kvin­nans kort. Kor­tet var då spär­rat så kö­pen gick in­te ige­nom.

På över­vak­nings­bil­der kun­de en 21-årig man iden­ti­fie­ras.

Man­nen har ne­kat till att ha träf­fat kvin­nan, och att han ska ha haft sam­lag med hen­ne.

Där­e­mot har han med­gett att han för­sök­te hand­la på ett kon­to­kort mor­go­nen där­på. Kor­tet på­står han att han fick från två and­ra per­so­ner.

Han döms nu för våld­täkt och två fall av för­sök till be­drä­ge­ri.

Tings­rät­ten an­ser att kvin­nans upp­gif­ter får stöd av an­nan be­vis­ning. Bland an­nat ge­nom hen­nes ska­dor och att man­nens sper­ma hit­ta­des på hen­nes tro­sor. Dess­utom fanns hans dna på de an­vän­da kon­do­mer­na på brotts­plat­sen och på kvin­nans kropp.

Tings­rät­ten an­ser att det är be­vi­sat att den 21-åri­ge man­nen våld­tog kvin­nan när hon be­fann sig i en sär­skilt ut­satt si­tu­a­tion då hon var med­vets­lös till följd av be­rus­ning.

Straf­fet be­stäms till fäng­el­se i två år och nio må­na­der.

Straff­vär­det för den­na våld­täkt an­ses av rät­ten va­ra fäng­el­se i uppe­mot tre år.

Det mo­ti­ve­ras i do­men med sät­tet kvin­nan våld­togs på, att hon var helt ut­sla­gen, fick ska­dor och att gär­nings­man­nen var främ­man­de för hen­ne. Dess­utom be­gick man­nen två be­drä­ge­ri­för­sök.

Men man­nen döms ock­så till ut­vis­ning i tio år. Tings­rät­ten skri­ver att de ”be­ak­tar att NN får an­ses li­da ett visst men av att han ut­vi­sas”. Där­för lan­da­de man på ett fäng­el­se­straff i två år och nio må­na­der. 21-åring­en ska även be­ta­la ska­de­stånd till kvin­nan på 115 000 kro­nor.

Man­nen fång­a­des på bild av en över­vak­nings­ka­me­ra när han för­sök­te hand­la med kvin­nans kort ef­ter våld­täk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.