Man häk­tad miss­tänkt för mord i Kungs­bac­ka

Kvin­nan lar­ma­de po­li­sen om sin hot­ful­la ex­part­ner – någ­ra tim­mar se­na­re hit­ta­des hon död. Nu häk­tas man­nen i 50-års­ål­dern, miss­tänkt för att ha mör­dat kvin­nan men ock­så för pla­ner på att mör­da yt­ter­li­ga­re en per­son.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Mi­chae­la Kar­lén mi­chae­la.kar­[email protected]

Ny­he­ter: Sent på jul­da­gen lar­ma­de en kvin­na i Kungs­bac­ka po­li­sen ef­ter att ha fått sms som fick hen­ne att fruk­ta för sitt liv. Någ­ra tim­mar se­na­re var hon död. I går häk­ta­des en man i 50-års­ål­dern miss­tänkt för att ha mör­dat kvin­nan.

Sent på jul­da­gen kon­tak­ta­de kvin­nan i 50-års­ål­dern po­li­sen. Hon oro­a­de sig då över att hen­nes ex-part­ner, en man i 50-års­ål­dern, ha­de age­rat hot­fullt mot hen­ne.

En­ligt GP:s upp­gif­ter ska kvin­nan ha fått sms från man­nen där han ut­tryck­te sig på ett sätt som gjor­de att kvin­nan blev rädd för bå­de sitt eget och man­nens liv.

– Kol­le­ger­na åker hem till hen­ne med an­led­ning av att hon kän­ner sig il­la till mods och be­rät­tar att den här man­nen in­te mår så bra och att han ska ha ho­tat hen­ne vid fle­ra till­fäl­len, har po­li­sens pressta­les­per­son Chris­ter Fux­borg be­rät­tat ti­di­ga­re.

Po­li­sen var hem­ma

hos kvin­nan vid tio på kväl­len i drygt en halv­tim­me. När man be­döm­de att ing­et brott ha­de be­gåtts läm­na­de man hen­nes bo­stad.

Strax ef­ter mid­natt ring­de kvin­nans ex-part­ner po­li­sen och be­rät­ta­de att han ha­de dö­dat kvin­nan. I kvin­nans hem hit­ta­de po­li­sen hen­ne av­li­den och man­nen greps, miss­tänkt för mord.

Hur han ska ha bragt kvin­nan om li­vet är po­lis och åkla­ga­re än­nu för­teg­na om.

Un­der fre­dags­för­mid­da­gen be­gär­des den miss­tänk­te, ti­di­ga­re ostraf­fa­de man­nen häk­tad.

– Jag har nu un­der för­mid­da­gen skic­kat in häkt­nings­fram­stäl­lan vid Var­bergs tings­rätt mot man­nen på san­no­li­ka skäl miss­tänkt för för­be­re­del­se till mord och mord. Man­nen an­mäl­de sig själv till po­lis ef­ter hän­del­sen och han med­ger om­stän­dig­he­ter­na kring döds­fal­let, sa kam­mar­å­kla­ga­re Eva Lot­ta Swahn vid Åkla­gar­kam­ma­ren i Halm­stad i ett press­med­de­lan­de.

Un­der ef­ter­mid­da­gen häk­ta­des han, miss­tänkt för mord och för­be­re­del­se till mord. Eva Lot­ta Swahn vill i nu­lä­get in­te be­rät­ta fler de­tal­jer om vad mord­för­be­re­del­ser­na hand­lar om.

– Jag sä­ger in­te så myc­ket om om­stän­dig­he­ter­na och bak­grun­den, men vi kon­sta­te­rar att vi har två oli­ka mål­sä­gan­den. Dels den som dö­da­des och dels mål­sä­gan­de vid för­be­re­del­se till mord, sä­ger hon.

Vad är det som väc­ker miss­tan­kar om pla­ner på yt­ter­li­ga­re ett mord?

– Det är sa­ker som fram­kom­mit helt en­kelt.

Man­nen ska in­te ha ska­dat per­so­nen det gäl­ler.

Dess­utom på­går en se­pa­rat ut­red­ning om po­li­sens age­ran­de i fal­let. Ef­tersom po­li­sen be­sök­te kvin­nan ba­ra tim­mar in­nan hon hit­ta­des död ut­re­der åkla­ga­re vid den sär­skil­da åkla­gar­kam­ma­ren even­tu­ellt tjäns­te­fel.

– Med an­led­ning av det som kom­mit fram har man re­a­ge­rat i ef­ter­hand och skri­vit en an­mä­lan om tjäns­te­fel. Det kom­mer nu ut­re­das om det kan ha be­gåtts ett tjäns­te­fel, har Chris­ter Fux­borg, po­li­sens pressta­les­per­son, be­rät­tat.

Sär­skil­da åkla­gar­kam­ma­ren är en na­tio­nell ope­ra­tiv en­het in­om Åklagar­myn­dig­he­ten som hand­läg­ger främst miss­tan­kar om brott av po­li­ser, åkla­ga­re, do­ma­re, riks­dags­män och vis­sa and­ra be­fatt­nings­ha­va­re.

Man­nen an­mäl­de sig själv till po­lis ef­ter hän­del­sen och han med­ger om­stän­dig­he­ter­na kring döds­fal­let

Ewa Lot­ta Swahn

Kam­mar­å­kla­ga­re

Bild: Joakim Er­iks­son

En kvin­na i 50-års­ål­dern hit­ta­des mör­dad nat­ten mel­lan jul­da­gen och an­nan­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.