Britt-Ma­rie Matts­son: Ju mer Do­nald Trump ry­ter, för­o­läm­par och krä­ver desto lug­na­re fram­trä­der Nan­cy Pe­lo­si.

Nan­cy Pe­lo­si har än­nu in­te be­stämt när riks­rätt­så­ta­let skall sän­das över till se­na­ten. Där­med hål­ler hon Do­nald Trump på hals­ter. Och Trump kan in­te gö­ra myc­ket an­nat än att twitt­ra om Pe­lo­si.

Göteborgs-Posten - - Sidan 1 - Britt-Ma­rie Matts­son britt-ma­rie.matts­[email protected]

Nan­cy Pe­lo­si är tal­man i re­pre­sen­tant­hu­set. Det be­ty­der att hon är num­mer tre i suc­ces­sions­ord­ning­en ef­ter pre­si­den­ten och vice­pre­si­den­ten. Med riks­rätt­så­ta­let hål­ler hon dess­utom just nu pre­si­den­tens öde i si­na hän­der. Men när hon för åta­let vi­da­re till se­na­ten är det högs­ta dom­sto­lens ord­fö­ran­de som tar över och vice­pre­si­den­ten (for­mellt ord­fö­ran­de i se­na­ten) och ma­jo­ri­tets­le­da­ren har mak­ten.

Do­nald Trump upp­rörs

i si­na tweets ef­ter jul­hel­gen över att Pe­lo­si in­te snabbt age­rat för att få riks­rät­ten av­gjord. I se­na­ten finns en re­pu­bli­kansk ma­jo­ri­tet och här kom­mer Trump med all san­no­lik­het att fri­kän­nas ef­tersom det krävs två tred­je­dels­ma­jo­ri­tet för en fäl­lan­de dom.

Att Trump av­skyr Nan­cy Pe­lo­si är ing­en över­drift. Hon var ne­ga­tiv till att dri­va riks­rätts­frå­gan i sam­band med Ryss­lands­ut­red­ning­en, men Ukrai­nas­kan­da­len blev för myc­ket ock­så för den om­vitt­nat för­sik­tigt ma­nö­vre­ran­de Pe­lo­si.

Det är tyd­ligt att Trump in­te kan han­te­ra Nan­cy Pe­lo­si. Men han gör sitt bäs­ta för att för­kle­na hen­ne med syn­punk­ter på allt från hen­nes tän­der och klä­der till po­li­tis­ka upp­fatt­ning­ar. In­för riks­rätt­så­ta­let skrev han ett sex­tio­tal ra­san­de tweets som han sam­man­fo­ga­de till ett brev som över­läm­na­des av ett bud till Pe­lo­si just när den av­gö­ran­de de­bat­ten om riks­rät­ten in­led­des.

Nan­cy Pe­lo­si är en skick­lig de­mo­kra­tisk po­li­ti­ker, sko­lad som hon är se­dan ban­do­men av fa­dern Tho­mas D´Ale­sandro jr som satt i re­pre­sen­tant­hu­set i åt­ta år för att se­dan bli borg­mäs­ta­re i Bal­ti­mo­re i yt­ter­li­ga­re tolv år.

Hen­nes egen po­li­tis­ka kar­riär in­led­des på all­var då hon vann ett fyll­nads­val i Ka­li­for­ni­en till re­pre­sen­tant­hu­set 1987, hon har där­ef­ter om­valts i var­je val se­dan 1988. Hon val­des som den förs­ta kvin­nan till par­ti­ets mi­no­ri­tets­le­da­re i re­pre­sen­tant­hu­set och till de­mo­kratra­tisk tal­man 2007, en post hon in­ne­ha­de till 2011.

När de­mo­kra­ter­na åter fick ma­jo­ri­tet i hu­set 2019 åter­kom Pe­lo­si som tal­man. Hon har den högs­ta po­li­tis­ka post som en kvin­na haft i USA.

Nan­cy Pe­lo­si kan in­te ba­ra det po­li­tis­ka spe­let ut­an ock­så de kon­sti­tu­tio­nel­la frå­gor­na som nu är cen­tra­la i riks­rätts­pro­ces­sen. Hen­nes kon­tor i kon­gress­bygg­na­den lig­ger mel­lan skulp­tur­sa­len och re­pre­sen­tant­hu­sets ple­ni­sal och en egen­till­ver­kad skylt står ibland upp­ställd ut­an­för den stäng­da dör­ren som en häls­ning till tu­ris­ter som pas­se­rar på en snits­lad ba­na ge­nom bygg­na­den.

Pe­lo­si är ra­ka mot­sat­sen till Trump. När han far ut med okväd­nings­ord och oför­skäm­da till­mä­len så ta­lar hon låg­mält om sin sorg över att USA över­hu­vud­ta­get ham­nat i riks­rätts­pro­ces­sen och om hur hon ser åta­let som en plikt mot den ed som hon av­lagt som le­da­mot av re­pre­sen­tant­hu­set och mot kon­sti­tu­tio­nen.

Som ka­to­lik ber hon var­je dag och in­ne­fat­tar pre­si­den­ten i si­na bö­ner, nå­got som gör att Trump och hans sym­pa­ti­sö­rer ra­sar över det som de upp­fat­tar som rent hyck­le­ri.

Men när Pe­lo­si an­grips för det­ta hyt­ter hon med sitt nu­me­ra be­röm­da fing­er mot bå­de pre­si­den­ten och jour­na­lis­ter, från till pre­si­den­ten po­si­ti­va me­di­er, och med­de­lar att hon kan ta emot myc­ket kri­tik, men att hon väg­rar att ifrå­ga­sät­tas för sin tro.

Nan­cy Pe­lo­si är en li­be­ral de­mo­krat som in­te de­lar sin kyr­kas mot­stånd mot ab­or­ter. Hon står in­te ba­ra upp för den nu­va­ran­de lag­stift­ning­en ut­an kam­panjar in­ten­sivt för kvin­nors rät­tig­he­ter.

Hon är 79 år från Ka­li­for­ni­en, gift med den sten­ri­ke af­färs­man­nen Paul Pe­lo­si se­dan 55 år, har fem barn och många barn­barn. Hon har bå­de so­ci­al sä­ker­het och po­li­tisk skick­lig­het som in­te med en­kel­het bryts ned ens av en ka­no­nad av ned­sät­tan­de och för­o­läm­pan­de tweets.

Med sitt sätt att age­ra mot Trump – det mäst­ran­de fing­ret har bli­vit sym­bo­len för makt­ut­ö­van­det – är hon på väg mot den fe­mi­nis­tis­ka ikonsta­tus som do­ma­ren Ruth Ba­der Gins­burg i Högs­ta Dom­sto­len åt­nju­ter.

Ju mer Do­nald Trump ry­ter, för­o­läm­par och krä­ver desto lug­na­re fram­trä­der Nan­cy Pe­lo­si. Just nu är det hon som hål­ler i takt­pin­nen om riks­rät­ten. Do­nald Trump kan till­fäl­ligt ba­ra makt­löst vän­ta och twitt­ra.

Ar­kiv­bild: House Te­le­vi­sion

Ju mer Do­nald Trump ry­ter, för­o­läm­par och krä­ver desto lug­na­re fram­trä­der Nan­cy Pe­lo­si. Just nu är det hon som hål­ler i takt­pin­nen om riks­rät­ten, skri­ver Britt-Ma­rie Matts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.