Skriv­reg­ler Fria Ord

Göteborgs-Posten - - Fria Ord -

Ett in­lägg bör va­ra högst

1 200 ned­slag med mel­lanslag, gär­na kor­ta­re. Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra tex­ten samt sät­ta ru­brik.

Du mås­te bi­fo­ga namn,

• adress och te­le­fon­num­mer dag­tid.

Det går bra att an­vän­da sig­na­tur,

• men vi ger för­tur åt in­sän­da­re un­der­teck­na­de med namn. In­lägg som in­ne­hål­ler an­grepp på namn­gi­ven per­son mås­te un­der­teck­nas med namn. In­sän­da ma­nus re­tur­ne­ras in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.