Stor­ban­ker hö­jer rän­tan på bolå­nen

I bör­jan på december höj­de Riks­ban­ken styr­rän­tan. Nu hö­jer bå­de Nor­dea och Han­dels­ban­ken si­na bo­rän­tor med bind­nings­tid på tre må­na­der. SEB och SBAB har re­dan höjt si­na bund­na bo­rän­tor.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Ma­rie Ken­ne­dy ma­rie.ken­ne­[email protected]

Som ti­di­ga­re avi­se­rat så höj­de Riks­ban­ken från mi­nus­rän­ta till noll­rän­ta i bör­jan på december. Nu ha­kar stor­ban­ker som Nor­dea och Han­dels­ban­ken på och hö­jer bo­rän­tan med bind­nings­tid på tre må­na­der. Nor­dea hö­jer med tio punk­ter till 2,29 och Han­dels­ban­ken hö­jer rän­tan med 0,25 pro­cen­ten­he­ter till 2,5 pro­cent. Läns­för­säk­ring­ar hö­jer ock­så med 0,22 pro­cen­ten­he­ter till 2,45 pro­cent.

Det­ta är vad som gäl­ler för den så kal­la­de rör­li­ga rän­tan. Bolån med bund­na löp­ti­der läm­nas obe­rör­da, en­ligt TT.

Men re­dan ti­di­ga­re i no­vem­ber med­de­la­de de tre ban­ker­na och bolå­ne­in­sti­tu­ten SBAB, SEB och Skan­dia att de hö­jer si­na bund­na bo­rän­tor. Bå­de SBAB och SEB hän­vi­sa­de till att Riks­ban­ken tänk­te hö­ja re­po­rän­tan – och att de ha­de fått öka­de upp­lå­nings­kost­na­der.

Från Swed­bank lå­ter man med­de­la att man föl­jer ut­veck­ling­en på mark­na­den, men att man just nu in­te har nå­got nytt rän­te­be­slut att be­rät­ta om.

Att fle­ra stor­ban­ker nu hö­jer bolå­ne­rän­tor­na var in­te ovän­tat kon­sta­te­rar Jo­han­na Kull, spa­re­ko­nom hos nät­ban­ken Avan­za.

– Ban­ker­na häv­dar att den här höj­ning­en be­ror på ökad upp­lå­nings­kost­nad. Men det som de så pas­san­de glöm­mer bort att sä­ga är att Riks­ban­kens höj­ning från mi­nus­rän­ta till noll­rän­ta, in­ne­bär en lätt­nad för ban­ker­na, som slip­per de kost­na­der de drogs med när det var mi­nus­rän­ta, sä­ger Jo­han­na Kull.

Som pri­vat­per­son finns det i nu­lä­get inga som helst skäl att stres­sa i väg och bör­ja bin­da si­na rän­tor, me­nar hon.

– Vi såg ex­akt sam­ma höj­ning­ar för ett år se­dan när Riks­ban­ken le­ve­re­ra­de sin förs­ta rän­te­höj­ning. Då bör­ja­de ban­ker och bolå­ne­ak­tö­rer att hö­ja si­na rän­tor nå­got, men se­na­re un­der vå­ren tving­a­des de fles­ta att sän­ka rän­tor­na igen, tack va­re den öka­de kon­kur­ren­sen på bolå­ne­mark­na­den. Jag blir in­te för­vå­nad om vi ser sam­ma utveckling näs­ta år, sä­ger Jo­han­na Kull.

Riks­ban­ken har va­rit tyd­lig med att noll­rän­tan kom­mer att be­stå i ett par år.

Som bolå­ne­kund ska man i det här lä­get jäm­fö­ra sin nu­va­ran­de rän­ta med snitträn­tan hos sin bank och and­ra ak­tö­rer. Det gör man lätt via jäm­fö­rel­se­saj­ten Com­pri­cer.

Och tyc­ker man att rän­tan är li­te väl hög, finns det ing­et skäl att ti­ga.

– Det kanske räc­ker med att man kon­tak­tar sin nu­va­ran­de man och sä­ger att man kan få ett bätt­re er­bju­dan­de nå­gon an­nan­stans. Man ska in­te va­ra rädd för att pru­ta el­ler sä­ga att man in­te är nöjd med sin bolå­ne­rän­ta, sä­ger Jo­han­na Kull.

Man ska in­te va­ra rädd för att pru­ta el­ler sä­ga att man in­te är nöjd med sin bolå­ne­rän­ta

Jo­han­na Kull spa­re­ko­nom, Avan­za

Bild: Erik Si­man­der

Att stor­ban­ker­na skul­le bör­ja hö­ja bo­rän­tor­na var ba­ra en tids­frå­ga, kon­sta­te­rar spa­re­ko­no­men Jo­han­na Kull, som tyc­ker att kun­der­na ska pru­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.