Fransk fack­le­da­re ma­nar till fort­satt strejk

Göteborgs-Posten - - Världen -

Ord­fö­ran­den för ett av Frank­ri­kes mer ra­di­ka­la fack­för­bund ma­nar trans­por­tan­ställ­da att fort­sät­ta den strejk som nu är den längs­ta i sitt slag se­dan 1980-ta­let.

Strej­ken rik­tar sig mot pre­si­dent Em­ma­nu­el Macrons fö­re­slag­na pen­sions­re­for­mer. På fre­da­gen ha­de den på­gått i 23 da­gar. Fack­för­e­ning­ar­na krä­ver att re­ge­ring­en skro­tar den fö­re­slag­na om­gör­ning­en av pen­sions­sy­ste­met, som bland an­nat in­ne­bär in­fö­ran­det av ett krav på att ar­be­ta till 64 för att få rätt till full pen­sion.

Strej­ken in­ne­bär fort­satt trans­port­ka­os i Pa­ris. Fem tun­nel­ba­ne­lin­jer är helt ned­stäng­da och järn­vägs­bo­la­get SNCF med­de­lar att en­dast 60 pro­cent av dess snabb­tåg är i bruk. (TT)

Bild: Christop­he Ena

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.