Fak­ta: The Gre­at Garu­da-pro­jek­tet

Göteborgs-Posten - - Världen -

Med si­na 30 mil­jo­ner in­vå­na­re är Jakar­ta Syd­osta­si­ens störs­ta met­ro­po­lis­ka om­rå­de och ett av värl­dens mest tät­be­fol­ka­de ur­ba­na om­rå­den. Sta­den står för en fjär­de­del av lan­dets BNP men de ur­ba­na pro­ble­men åter­står som skrot i na­vet för den eko­no­mis­ka mo­torn. Lös­ning­en skul­le va­ra The Gre­at Garu­da-pro­jek­tet, som fått nam­net av den mys­tis­ka få­geln som är lan­dets na­tio­nal­sym­bol. Ar­be­tet, med ne­der­ländsk fö­re­bild, att byg­ga sjut­ton ar­ti­fi­ci­el­la öar i Jakar­ta-buk­ten och en till­hö­ran­de havs­mur star­ta­de 2014. Må­let var att ska­pa nya hem för hund­ra­tu­sen­tals in­vå­na­re, kon­tors­bygg­na­der, gal­le­ri­or och en ny flyg­plats. No­tan skul­le till en bör­jan ham­na på 40 mil­jar­der dol­lar, en siff­ra som kom att hö­jas. Pro­jek­tet stöt­te på pro­blem ef­tersom kri­ti­ker­na påstod att det en­bart till­go­do­sed­de den väl­bär­ga­de de­len av be­folk­ning­en sam­ti­digt som fat­ti­ga in­vå­na­re tvångs­flyt­ta­des för att be­re­da plats för öar­na. Ar­be­tet stoppades 2016 och hit­tills fort­sät­ter pro­jek­tet en­bart på två av sjut­ton öar. Käl­la: Abi­ta­re

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.