Pres­sad Ne­ta­ny­a­hu tar hår­da­re grepp om par­ti­et

Is­ra­els pre­miär­mi­nis­ter Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu går stärkt ur le­dar­va­let i Likud­par­ti­et.Den tyd­li­ga se­gern ger till­fäl­ligt and­rum åt Ne­ta­ny­a­hu – som står in­för ett svårt ny­val och fle­ra kor­rup­tions­å­tal.

Göteborgs-Posten - - Världen - TT

Pre­miär­mi­nis­tern sat­sa­de hårt på att eli­mi­ne­ra ho­tet från ut­ma­na­ren Gi­de­on Saar. Un­der slut­spur­ten höll han fle­ra kam­panjmö­ten var­je dag, i oli­ka de­lar av lan­det.

Och det var med tyd­lig lätt­nad och tri­umf han kun­de ut­ro­pa sin se­ger på fre­da­gen.

”En enorm se­ger! Jag tac­kar Likuds med­lem­mar för de­ras för­tro­en­de, stöd och kär­lek”, twitt­rar pre­miär­mi­nis­tern.

”Med Guds och er hjälp kom­mer jag att le­da Likud till en stor­se­ger i det kom­man­de va­let så att vi kan fort­sät­ta sty­ra Is­ra­el mot ma­ka­lö­sa fram­steg”, tilläg­ger han.

De fles­ta be­dö­ma­re ha­de räk­nat med att Ne­ta­ny­a­hu skul­le vin­na mot Saar. Men den sto­ra mar­gi­na­len – 72,5 pro­cent av rös­ter­na för pre­miär­mi­nis­tern mot blott 27,5 för ut­ma­na­ren – in­ne­bär att han nu stär­ker sin po­si­tion in­om par­ti­et.

Saar, ti­di­ga­re in­ri­kesmi­nis­ter och be­trak­tad som stå­en­de till hö­ger om pre­miär­mi­nis­tern, ar­gu­men­te­ra­de för ett led­ar­byte med hän­vis­ning till Ne­ta­ny­a­hus oför­måga att vin­na en re­ge­rings­dug­lig ma­jo­ri­tet i de två val som hål­lits i år.

Men han rät­ta­de snabbt in sig i le­det ef­ter för­lus­ten.

”Bå­de jag och mi­na kol­le­gor kom­mer att stå bakom (Ne­ta­ny­a­hu) un­der kam­pan­jen för Likuds fram­gång”, twitt­rar Saar.

Han lan­se­ra­de sin kam­panj om Likud-le­dar­ska­pet i no­vem­ber, kort ef­ter att riks­å­kla­ga­ren Avi­chai

En­ligt lag är han in­te tvung­en att av­gå ef­ter åtal, ba­ra om han döms och do­men vin­ner la­ga kraft

Man­del­blit med­de­lat att Ne­ta­ny­a­hu åta­las för be­drä­ge­ri, be­stick­ning och tro­lös­het mot hu­vud­man. Den 70-åri­ga pre­miär­mi­nis­tern ne­kar till an­kla­gel­ser­na och har lå­nat be­grep­pet ”häx­jakt” från sin al­li­e­ra­de i USA, pre­si­dent Do­nald Trump, för att be­skri­va pro­ces­sen.

En­ligt is­ra­e­lisk lag är han in­te tvung­en att av­gå ef­ter att åtal har väckts, ba­ra om han döms och do­men vun­nit la­ga kraft. På tis­dag vän­tas dock Högs­ta dom­sto­len ta upp frå­gan om huruvi­da en pre­miär­mi­nis­ter som åta­lats är lämp­lig som re­ge­rings­bil­da­re.

Åta­let kom­mer i ett po­li­tiskt död­lä­ge se­dan var­ken Ne­ta­ny­a­hu el­ler hans po­li­tis­ka hu­vud­mot­stån­da­re Ben­ny Gantz lyc­ka­des sam­la ma­jo­ri­tet för att bil­da re­ge­ring ef­ter va­len i mars och sep­tem­ber.

Det in­ne­bär att de is­ra­e­lis­ka väl­jar­na nu tving­as gå till va­lur­nor­na en tred­je gång, i mars 2020.

Även där ris­ke­rar det att bli dött lopp, en­ligt opi­ni­ons­mät­ning­ar­na.

Bil­der: Ari­el Schalit

En kam­pan­jaf­fisch för Ben­ja­min Ne­ta­ny­a­hu i sta­den Ha­de­ra.

Be­seg­rad. För­re in­ri­kesmi­nis­tern Gi­de­on Saar vil­le bli ny le­da­re för Likud­par­ti­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.