Kom­mu­ner kan få mer peng­ar i vår

Par­ti­er­na tävlar om att krä­va mer peng­ar till kom­mu­ner­na från sta­ten, gär­na re­dan i våränd­rings­bud­ge­ten i april. – Jag sä­ger ab­so­lut in­te nej till mer peng­ar till kom­mu­ner­na, sä­ger ci­vilmi­nis­ter Le­na Mic­ko (S) i en TT-in­ter­vju.

Göteborgs-Posten - - Nyheter - Lars Lars­son

Men fi­nans­mi­nis­ter Mag­da­le­na An­ders­son (S) får be­stäm­ma tid­punkt.

I lik­het med fi­nans­mi­nis­tern vill Mic­ko in­te ta­la an­tal kro­nor, ba­ra att re­ge­ring­en kom­mer att skju­ta till mer i stats­bi­drag un­der de kom­man­de åren än det som re­dan har avi­se­rats om fem mil­jar­der i år­lig ni­vå­höj­ning.

Hur myc­ket och när häng­er bland an­nat på om ar­bets­lös­he­ten går upp och kom­mu­ner­nas kost­na­der för för­sörj­nings­stöd.

Le­na Mic­ko har lång kom­mun­po­li­tisk er­fa­ren­het från Lin­kö­ping och har va­rit ord­fö­ran­de för kom­mu­ners ge­men­sam­ma or­gan, nu­me­ra SKR. Hon har skällt på re­ge­ring­ar och kla­gat över att sta­ten har vält­rat över upp­gif­ter och kost­na­der på kom­mu­ner, om det så har va­rit an­svar för en­sam­kom­man­de, flyk­ting­mot­ta­gan­de el­ler as­si­stans­kost­na­der.

– Visst är det så att sta­ten in­te fullt ut har fi­nan­si­e­rat var­je frå­ga, sä­ger Mic­ko.

Sta­ten har bland an­nat an­vänt sig av rik­ta­de och till­fäl­li­ga stats­bi­drag för att kom­mu­ner­na ska kun­na an­stäl­la fler i nå­gon sek­tor el­ler nå­got yr­ke.

– Det sto­ra pro­ble­met har va­rit att peng­ar­na ta­git slut fastän åta­gan­det har fort­satt, sä­ger Mic­ko.

Se­dan tre må­na­der är det hon, i rol­len som mi­nis­ter med an­svar för kom­mu­ner­na, som ska sva­ra för re­ge­ring­en när kom­mu­ner­nas fö­re­trä­da­re lig­ger på.

Bå­de op­po­si­tion och re­ge­rings­par­ti­er ta­lar om kris i kom­mu­ner­na. Och re­ge­ring­en kri­ti­se­ras för att in­te ge kom­mu­ner­na stats­bi­drag som mat­char för­vänt­ning­ar den själv va­rit med och byggt upp.

En bit in på det nya året har hon bju­dit in 26 kom­mu­ner till ett mö­te ef­ter upp­gif­ter om att stor­stads­kom­mu­ner på­stås dum­pa ny­an­län­da och so­ci­alt ut­sat­ta per­so­ner hos dem och and­ra kom­mu­ner.

Ett an­nat mö­te rör kom­mu­ner som har det ext­ra tufft eko­no­miskt.

– Jag ser att vi be­hö­ver upp­märk­sam­ma kom­mu­ner där be­folk­ning­en mins­kar, folk flyt­tar ut och få barn föds. De har det tufft, även jäm­fört med kom­mu­ner som har det svårt eko­no­miskt men där många barn föds, sä­ger ci­vilmi­nis­tern.

Hon sä­ger att allt in­te går att lö­sa med kost­nads­ut­jäm­ning el­ler öka­de stats­bi­drag. Det hand­lar ock­så om vad kom­mu­ner­na kan gö­ra själ­va och om det går att sam­ver­ka mer med or­ga­ni­sa­tio­ner och för­e­ning­ar. Den kraf­ti­ga be­folk­ningstren­den med fler unga, fler äld­re och en mins­kan­de an­del där­e­mel­lan som ar­be­tar, stäl­ler krav som in­te går att lö­sa ge­nom att ar­be­ta mer ef­fek­tivt.

– De kom­mu­ner som har det tuf­fast har re­dan an­vänt det me­del som går, att hö­ja skat­ten, sä­ger Le­na Mic­ko.

En över­syn av skat­te­sy­ste­met mås­te om­fat­ta de högst skif­tan­de kom­mu­nal­skat­ter­na, an­ser hon.

– I ja­nu­a­ri­av­ta­let finns det med en över­syn av skat­ter­na to­talt sett. Då mås­te man ta med kom­mun­sek­torn ock­så och se hur det slår och vil­ka kon­se­kven­ser­na är. Jag tyc­ker att det ska va­ra en del av hel­he­ten, sä­ger ci­vilmi­nis­tern.

Bild: Clau­dio Bre­sci­a­ni

Ci­vilmi­nis­ter Le­na Mic­ko (S) vill att kom­mu­nal­skat­ter­na ska fin­nas med i den sto­ra skat­te­re­form som re­ge­ring­en och dess sam­ar­bets­par­ti­er har ut­lo­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.