Tolv dö­da i svår flyg­krasch i Ka­zakstan: ”Som en film”

Göteborgs-Posten - - Världen - Mat­ti­as Mächs

Minst tolv män­ni­skor har hit­tats dö­da ef­ter en flyg­krasch ut­an­för mil­jonsta­den Al­ma­ty i Ka­zakstan. Men de all­ra fles­ta av de när­ma­re 100 pas­sa­ge­rar­na tycks ha kla­rat sig med oli­ka gra­der av ska­dor.

Pla­net, till­hö­ran­de flyg­bo­la­get Bek Air, ha­de pre­cis lyft när det plöts­ligt tap­pa­de höjd och kra­scha­de ge­nom en be­tong­mur och vi­da­re in i ett två­vå­nings­hus, en­ligt flyg­myn­dig­he­ten AAK. Ombord fanns 93 pas­sa­ge­ra­re och fem per­so­ner i be­sätt­ning­en, en­ligt flyg­plat­sens upp­gif­ter. In­led­nings­vis upp­gav myn­dig­he­ter­na att 15 av dem hit­tats dö­da ef­ter kra­schen. Men se­na­re skrevs an­ta­let ner till tolv.

Många tycks allt­så ha haft ängla­vakt – hit­tills upp­ges om­kring 60 per­so­ner ha förts till sjuk­hus, varav ett mind­re an­tal i kri­tiskt till­stånd.

På bil­der syns hur pla­net bru­tits sön­der och hur den främ­re de­len med fö­rar­ka­bi­nen kra­schat in i si­dan av två­vå­nings­hu­set, en bit bort från res­ten av flyg­plans­krop­pen.

En­ligt saj­ten Flightra­dar24 lyf­te flyg­pla­net kloc­kan 07.21 lo­kal tid (02.21 svensk tid). Det bör­ja­de tap­pa höjd re­dan mi­nu­ten ef­ter, 07.22, en­ligt flyg­plat­sens upp­gif­ter.

– Fö­re kra­schen slog flyg­pla­net i start­ba­nan med den bak­re de­len två gånger, sä­ger bi­trä­dan­de pre­miär­mi­nis­ter Ro­man Skly­ar, en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters.

Han tilläg­ger att en ut­red­nings­kom­mis­sion till­satts för att av­gö­ra om kra­schen or­sa­ka­des av tek­nis­ka pro­blem el­ler av miss­tag från pi­lo­ten. Dim­man låg tät i om­rå­det vid tid­punk­ten för kra­schen, en­ligt Reu­ters.

En av över­le­var­na be­rät­tar för ny­hets­saj­ten Tengri­news om hur hon hör­de ett ”för­skräck­ligt oljud” in­nan pla­net bör­ja­de tap­pa höjd.

– Pla­net lu­ta­de. Det kän­des som i en film: folk skrek, män­ni­skor grät, sä­ger pas­sa­ge­ra­ren.

En an­nan över­le­va­re be­rät­tar att pla­net bör­ja­de ska­ka un­der stig­ning­en, runt två mi­nu­ter ef­ter start.

– Det ver­ka­de som att man för­lo­ra­de kon­trol­len över pla­net, sä­ger man­nen till tid­ning­en Vre­mya, en­ligt Reu­ters.

Pre­si­dent Ka­sym-Zjo­mart To­ka­jev lo­var att an­hö­ri­ga till off­ren kom­mer att få eko­no­misk kom­pen­sa­tion och har ut­lyst en na­tio­nell sor­ge­dag. Han tilläg­ger att de an­sva­ri­ga kom­mer att få hår­da straff i en­lig­het med la­gen.

Pla­net, av ty­pen Fok­ker 100, skul­le till hu­vud­sta­den Nur-Sul­tan, ti­di­ga­re känd som Asta­na. Al­ma­ty är Ka­zakstans störs­ta stad, med un­ge­fär 1,5 mil­jo­ner in­vå­na­re.

Det kra­scha­de pla­net bygg­des 1996 och fick sitt se­nas­te flyg­cer­ti­fi­kat ut­fär­dat i maj i år, en­ligt of­fi­ci­el­la upp­gif­ter.

Flyg­myn­dig­he­ten upp­ger att den stop­par al­la flyg­ning­ar med bo­la­get Bek Air och med den ak­tu­el­la flyg­plans­mo­del­len i vän­tan på re­sul­ta­ten från ut­red­ning­en.

I mars 2016 tving­a­des ett Fok­ker 100-flyg­plan till­hö­ran­de Bek Air att nöd­lan­da vid Nur-Sul­tans flyg­plats ef­ter pro­blem med land­nings­stäl­let, skri­ver AFP. Ing­en av de 116 per­so­ner­na ombord ska­da­des.

Bild: Ka­zaktstans rädd­nings­verk

Flyg­pla­nets fram­del, som kra­schat in i en två­vå­nings­bygg­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.