Pro­pul­sion gi­ven bank men är han 5-stjär­nig?

Göteborgs-Posten - - Sport Tv -

V75-1

2 Rocky Til­ly

V75-vann i ok­to­ber på Rom­me, han har fy­ra seg­rar på fem se­nas­te star­ter­na, spår två är okey och Ri­kard N Skoglund är skick­lig – ja, det är myc­ket som ta­lar för den 5-åri­ge Re­a­dy Cash-so­nen. Jag chans­spi­kar, väl med­ve­ten om att Electri­cal

Storm i spring­spå­ret har hög ka­pa­ci­tet. V75-2 10 Ja­mai­ca Bo­ko är en små­het 3-årigt sto med ett lug­nan­de (?) bak­spår och är hon som se­nast får mot­stån­dar­na käm­pigt. Se­ger­ri­ke 6 En­ri­ko Ha lär bli fa­vo­rit och 7 Raj’s oh Lord drar ock­så på sig myc­ket spel me­dan 9 Jack­pot Band är en ry­sa­re.

V75-3

6 Pro­pul­sion har in­te star­tat se­dan sjun­de sep­tem­ber men har trä­nat på och dess­utom gått ett ban­jobb så han är sä­kert fit for fight. Når han upp till 80 pro­cent av sin ka­pa­ci­tet vin­ner han. Spik.

V75-4

6 Björs Frej tog över­ras­kan­de hem SM-ti­teln till drygt 26 gånger iäodds och han vann yt­ter­li­ga­re ett lopp i hös­tas. I come­bac­ken iä­de­cem­ber kom han ald­rig in iälop­pet. Nu är det helt and­ra för­ut­sätt­ning­ar. 3 Gu­li Ru­bin är ock­så bra lik­som 7 Ste­in­faks.

Ry­sa­ren är 4 Ar­ra­gon.

V75-5

6 El Gum­pert såg in­te fin ut i tra­vet som V75-fy­ra på Åby i bör­jan av december. Han har dock hög ka­pa­ci­tet med sju seg­rar på tolv star­ter. 2 Got To Dash har spets­lä­ge och le­der länge. När två stri­der kan en tred­je vin­na, så jag strec­kar en kvin­tett.

V75-6

11 Cactus har vun­nit V75 från spets och har där­ef­ter vi­sat fi­na tak­ter ut­an att få vin­na. Dags igen?! 13 Xant­his De­li­cious är ock­så bra, lik­som 9 Sweet on You. Ry­sa­ren i

gäng­et är 14 Be­ar Ba­ha­reh från spring­spå­ret.

V75-7

9 Pa­scha Til­ly kan myc­ket väl ta fjär­de ra­ka se­gern trots lä­get och rik­tigt bra mot­stån­da­re. 3 Dom Pe­rig­non kan rin­na un­dan i spets och 6 Doctor Dox­ey Zenz tål sä­kert en dö­dens­re­sa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.