Så be­ri­ka­des det svens­ka språ­ket 2019

Göteborgs-Posten - - Kultur - TT

An­ti­vax­x­a­re, aspludd, flyg­skam och tåg­skry­ta. Un­der 2019 för­ä­ra­des det svens­ka språ­ket, pre­cis som ti­di­ga­re år, med en hel del nya ord. En del mer lo­gis­ka (och ro­li­ga­re) än and­ra. Och pre­cis som i sam­hälls­de­bat­ten i öv­rigt har kli­ma­tet gjort sitt av­tryck även i språ­ket.

Det är Språk­tid­ning­en och Språkrå­det som to­tat ihop den nu ak­tu­el­la lis­tan. Sam­man­lagt be­står årets lis­ta av 35 ord. Al­la är dock in­te helt nya, men har kva­li­fi­ce­rat sig in på lis­tan ef­tersom de va­rit sär­skilt van­li­ga un­der 2019.

En­ligt Ola Karls­son, ny­ords­re­dak­tör på Språkrå­det, går många av dem att här­rö­ra till den på­gåen­de kli­mat­de­bat­ten. Ex­em­pel på så­da­na ord är flyg­skam, Gre­taef­fek­ten, kli­mat­dik­ta­tur, kli­mat­strejk och kli­mat­nöd­lä­ge.

– Den här lis­tan är ba­ra ett li­tet ax­plock av al­la nya ord, men de fal­ler väl in i de te­man som gett av­tryck på språ­ket de se­nas­te åren, som it, mo­bi­lan­vänd­ning och mil­jö och kli­mat. Det märks ock­så i and­ra län­ders ny­ords­lis­tor, sä­ger Ola Karls­son, ny­ords­re­dak­tör på Språkrå­det.

Or­det flyg­skam har dess­utom bli­vit nå­got av en ex­portsuc­cé. För nu pra­tas det vitt och brett ute i Eu­ro­pa om flight sha­me (eng­els­ka), Flug­scham (tys­ka), vli­egs­chaam­te (ne­der­länds­ka), flug­vis­ku­bit (is­länds­ka) och ver­güen­za vo­lar (spans­ka).

– Or­det flyg­skam har verk­li­gen ploc­kats upp över he­la värl­den. Det har upp­märk­sam­mats av BBC och and­ra. In­di­rekt har det även på­ver­kat kli­mat­de­bat­ten, ef­tersom det bli­vit ett sym­bolord för det pri­va­ta an­sva­ret för kli­ma­t­ut­veck­ling­en. För ett par år se­dan var det dö­städ­ning som gick på ex­port, bå­de som ord och fe­no­men. El­ler de­ath clea­ning som det he­ter på eng­els­ka, sä­ger Ola Karls­son.

Som nå­got av ett mot­sats­ord till flyg­skam finns även tåg­skry­ta med på lis­tan, då man stolt­se­rar med att man – av mil­jöskäl – väl­jer ett an­nat färd­me­del än flyg. Den som, skam­ris­ken till trots, väl­jer fly­get i al­la fall, men in­te vill pra­ta högt om sa­ken, kan dock all­tid smyg­fly­ga.

And­ra ord på lis­tan är an­ti­vax­x­a­re, det vill sä­ga per­so­ner som mot­sät­ter sig vac­ci­ne­ring, och aspludd, som an­vänds för att be­skri­va de snö­lik­nan­de frö­na från trä­det asp som un­der en viss tid på året kan ses fly­ga om­kring i luf­ten.

Med på lis­tan finns ock­så dra åt hel­ve­te-ka­pi­tal, även fuck off-peng­ar, för att be­skri­va det fak­tum att man har till­räck­ligt myc­ket peng­ar på ban­ken för att be che­fen (el­ler nå­gon an­nan) att, kort sagt, dra åt hel­ve­te. Ett mer ud­da ord, där­e­mot, är hjärt­slags­lag som är en di­rekt över­sätt­ning från eng­els­kans he­art­be­at law som an­vänds för att be­skri­va en lag som för­bju­der ab­ort om hjärt­slag från fost­ret kan hö­ras.

Det är en lag vars namn än­då är lo­giskt, men vad i he­la fri­den är syss­na?

– Det är en ak­ti­vi­tet som in­ne­bär att man lyss­nar med sy­nen på ett sär­skilt sätt, fram­för allt bland tec­ken­språ­ki­ga, sä­ger Ola Karls­son.

Or­det flyg­skam har verk­li­gen ploc­kats upp av he­la värl­den. Det har upp­märk­sam­mats av BBC och and­ra. Ola Karls­son ny­ords­re­dak­tör Språkrå­det

Ar­kiv­bild: Ter­je Pe­der­sen

Många av de nya or­den kom­mer från den på­gåen­de kli­mat­de­bat­ten. Bland an­nat or­det flyg­skam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.