An­ti­de­pres­si­va me­del in­te risk­fria

Göteborgs-Posten - - Fria Ord - L An­ders­son

till An­ders Lund­vall, 13/12

Tack till An­ders Lund­vall som klokt skrev om an­ti­de­pres­si­va me­del. Det är väl­gö­ran­de att lyf­ta blic­ken från den ”flod” av in­for­ma­tion som vi mer el­ler mind­re dag­li­gen får oss till livs.

Jag vill tilläg­ga att det ock­så ibland kan fin­nas ett in­for­ma­tions­pro­blem. Ex­em­pel på det­ta var i SVT-pro­gram­met Rap­port 27/11; två ex­per­ter ytt­ra­de sig om bi­verk­ning­ar och själv­mord kopp­lat till des­sa me­del. Bud­ska­pen gav ty­värr en fel­ak­tig vink­ling. Bud­ska­pet var att an­ta­let själv­mord mins­kat ef­ter att de an­ti­de­pres­si­va me­di­ci­ner­na in­tro­du­ce­ra­des samt att den höga för­skriv­ning­en av an­ti­de­pres­siv me­di­cin in­te är nå­gon risk för folk­häl­san.

Bå­da på­stå­en­de­na är fel­ak­ti­ga och som minst oer­hört vink­la­de. Kanske finns det grup­per för vil­ka själv­mor­den har mins­kat men det har de­fi­ni­tivt ökat för and­ra grup­per, till ex­em­pel yng­re kvin­nor (käl­la: So­ci­al­sty­rel­sen). Och bi­verk­ning­ar finns, en av de all­var­li­gas­te är just själv­mord el­ler själv­mordstan­kar.

Ar­kiv­bild: Hen­rik Mont­go­me­ry

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.