Fak­ta: He­le­na Backlund Was­lings åt­ta bäs­ta be­rö­ringstips

Göteborgs-Posten - - Leva -

• 1. Av­dra­ma­ti­se­ra be­rö­ring­en.

Det hand­lar in­te om att in­fö­ra ”da­gens storkram” på ar­bets­plat­sen. Det räc­ker of­ta med det lil­la som knappt märks.

• 2. An­vänd de kropps­y­tor som de fles­ta an­ser va­ra ne­utra­la om du vill be­rö­ra män­ni­skor som du in­te står så nä­ra: ut­si­dan av över­ar­men och den de­len av skuld­ran som sit­ter längst ut på krop­pen.

• 3. Skilj på sta­tisk och rör­lig be­rö­ring. Att hål­la han­den stil­la på vän­nens över­arm blir en vän­skap­lig gest. Att sme­ka ar­men lång­samt upp­åt och nedåt ska­par en myc­ket star­ka­re käns­la av in­ti­mi­tet. Vad pas­sar bäst i en viss si­tu­a­tion och med en viss per­son?

• 4. Var­ak­tig­he­ten i be­rö­ring­en är vik­tig. En läng­re be­rö­ring är bätt­re i nä­ra re­la­tio­ner, en kor­ta­re är bätt­re för per­so­ner du in­te står nä­ra.

• 5. Det räc­ker med en se­kund­snabb be­rö­ring för att öka sam­ar­be­tet mel­lan kol­le­gor. Den le­der till en ökad till­hö­rig­het och tillit. Bra att an­vän­da när en kram är otänk­bar.

• 6. Hit­ta till­fäl­len! Vå­ga frå­ga nå­gon i din när­het om en kram el­ler att hål­la ar­men om di­na ax­lar. El­ler bo­ka hand­ling med tak­til te­ra­pi el­ler klas­sisk mas­sage.

• 7. Ta i barn på barns vill­kor. En del är käns­li­ga för be­rö­ring av oli­ka an­led­ning­ar och mås­te få ut­veck­la sitt för­hål­lan­de till när­het i sin egen takt.

• 8. Glöm in­te att an­vän­da be­rö­ring i din par­re­la­tion. Be­rö­ring fun­ge­rar som kitt i re­la­tio­nen. En stryk­ning över ryg­gen när du är på väg mot disk­ma­ski­nen kan för­länga li­vet på er två­sam­het.

Käl­la: När­ma­re – om det livsvik­ti­ga i att rö­ra vid varann av He­le­na

Backlund Was­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.