SÄKERHETSA­VDELNINGEN PÅ KUM­LA

Göteborgs-Posten - - Nyheaer -

Kum­laan­stal­ten har sä­ker­hets­klass 1. Här finns ock­så, lik­som på yt­ter­li­ga­re två plat­ser i lan­det en sär­skild sä­ker­hets­av­del­ning som är spe­ci­ellt an­pas­sad för de döm­da som be­döms va­ra sär­skilt rym­nings­be­näg­na el­ler där kri­mi­nal­vår­den an­ser att det finns en hög risk för fri­tag­ning.

OG-LE­DA­RE OCH DUBBELMÖRD­ARE, 37:

Fy­ra per­so­ner satt runt ett köks­bord i en lä­gen­het i Berg­sjön i Gö­te­borg när skot­ten av­los­sa­des in ge­nom fönst­ret. Två träf­fa­des, varav en 43-årig pap­pa dog. Två må­na­der ti­di­ga­re ha­de en man skju­tits till döds i sitt hem i Näs­sjö, hans fru skott­ska­da­des svårt. Hän­del­ser­na ut­spe­la­de sig i bör­jan av 2013 och nu sit­ter det kri­mi­nel­la gäng­et Ori­gi­nal gangs­ters vice­pre­si­dent in­ne på livs­tid för de två mor­den och fy­ra mord­för­sö­ken.

Vill­kor­lig fri­giv­ning: Av­tjä­nar livs­tids­straff.

ADAM AB­DU­LA­HI, 32:

Adam Ab­du­la­hi av­tjä­nar nu ett livs­tids­straff ef­ter att ha dömts för med­hjälp till mord och med­hjälp till för­sök till mord ef­ter skjut­ning­en på Vår Krog och Bar i mars 2015 (se Jo­sef Häll­gren).

Vill­kor­lig fri­giv­ning: Av­tjä­nar livs­tids­straff.

AMIN SUL­TAN, 34:

I film­se­kven­ser syns hur de två män­nen med bak­bund­na hän­der hals­huggs av en grupp per­so­ner ut­an­för Alep­po. Trots viss ma­ske­ring kun­de någ­ra gär­nings­män iden­ti­fie­ras. Två av dem var Has­san Al-Mand­lawi och Amin Sul­tan. Fil­mer­na hit­ta­des i ett an­nat ären­de, men den fort­sat­ta ut­red­ning­en led­de till att de två gö­te­bor­gar­na i mars 2016 döm­des till fäng­el­se på livs­tid för ter­ro­rist­brott.

Vill­kor­lig fri­giv­ning: Av­tjä­nar livs­tids­straff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.