Sti­na Nils­son ska­dad – av­bry­ter tou­ren

Ska­da­de Sti­na Nils­son grät ef­ter mål­gång­en av den in­le­dan­de masstar­ten i Tour de Ski. Hon tving­as av­bry­ta tou­ren och åker hem till Sve­ri­ge för vi­da­re lä­kar­un­der­sök­ning­ar. – Jag fo­ku­se­rar på hur ont jag har i stäl­let för att åka ski­dor, det är in­te det jag

Göteborgs-Posten - - Sport - TT

I au­gusti föll den svens­ka skid­stjär­nan Sti­na Nils­son un­der ett löp­pass på för­sä­song­en och drab­ba­des av en spric­ka i ett rev­ben.

26-åring­en, OS- och VM-guld­me­dal­jör, har än­då täv­lat re­gel­bun­det den här sä­song­en men vid världs­cup­täv­ling­ar­na i Pla­ni­ca, Slo­ve­ni­en, för­ra hel­gen kom ska­de­kän­ning­ar­na i rev­be­nen till­ba­ka.

De gjor­de sig även påmin­da un­der den förs­ta etap­pen av sju i Tour de Ski i Len­zer­hei­de, Schweiz. Fru­stra­tio­nen kring smär­tan var så på­tag­lig att Nils­son grät när hon in­ter­vju­a­des ef­ter den in­le­dan­de masstar­ten i fri stil.

– Som det känns nu har jag gans­ka svårt att se att jag kom­mer att åka he­la Tour de Ski, sä­ger Sti­na Nils­son och fort­sät­ter:

– Jag vill in­te täv­la om jag in­te kan gö­ra mig själv rätt­vi­sa. Som det är nu så är det in­te helt op­ti­malt. Jag kan in­te fo­ku­se­ra rik­tigt på det jag ska gö­ra un­der lop­pet. Det blir mer att jag fo­ku­se­rar på hur ont jag har i stäl­let för att åka ski­dor, det är in­te det jag är här för att gö­ra.

26-åring­en var en mi­nut och sex se­kun­der bakom seg­ran­de The­re­se Jo­haug, Nor­ge, och öpp­na­de ef­ter mål­gång­en för att av­bry­ta tou­ren, re­dan fö­re sön­da­gens sprint i fri stil i Len­zer­hei­de. Se­na­re kom Ex­pres­sen med be­ske­det att så ock­så blir fal­let.

– Hon åker hem i mor­gon (sön­dag), sä­ger lands­lagslä­ka­ren Jan Wall till tid­ning­en.

En­ligt ho­nom så är det där­e­mot en an­nan kropps­del, in­te rev­be­nen, som stör Nils­son.

– Det hand­lar om en ska­da i en skuld­ra, sä­ger han.

Lands­lagsträ­na­ren Mag­nus Ing­es­son be­rät­tar in­te för SVT om vil­ken typ av ska­da det hand­lar om, ut­an hän­vi­sar till lä­ka­ren. Ing­es­son be­skri­ver där­e­mot hur ska­dan på­ver­kar Nils­sons ski­dåk­ning. Hon ska un­der­sö­kas vi­da­re i Sve­ri­ge.

– Hon har ont på si­dan upp mot arm­hå­lan. Hon har haft kän­ning­ar i en vecka, sä­ger Mag­nus Ing­es­son till SVT och fort­sät­ter:

– Hon kan in­te ta i som hon vill.

Bild: Mat­hi­as Ber­g­eld

Sti­na Nils­son av­bry­ter Tour de Ski.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.